Nastavak obrazovanja

Konkurs za upis u treću godinu strukovnih studija

Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu u školskoj 2010/2011.godini upisuje diplomirane studente više škole na treću godinu strukovnih studija, odnosno nastavak studija po nastavnim planovima i programima Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija Užice. Akreditovani studijski programi na kojima se mogu nastaviti osnovne strukovne studije za sticanje visokog obrazovanja strukovnih studija su:

Pravo konkurisanja i upisa na odgovarajući studijski program imaju kandidati sa završenim odgovarajućim odsekom, smerom ili studijskom grupom na Višoj poslovno-tehničkoj školi u Užicu i drugih odgovarajućih viših škola.

Prijavljivanje kandidata vrši se do 21. januar 2011. godine.

Ostale informacije u vezi sa uslovima konkursa mogu se dobiti na sajtu, u Školi i na telefone 031/512013 i 513385.