Laboratorija za ELEKTROTEHNIKU I ELEKTRONIKU

Visoka poslovno-tehnička škola raspolaže sa laboratorijom za elektrotehniku i elektroniku u kojoj se realizuju vežbe iz sledećih predmeta:.

  elektrotehnika sa elektronikom

  opasnosti i zaštita od električne struje

  elektromagnetna zračenja

  merenje i akvizicija podataka

  instalacije u zgradama (električne instalacije)

O laboratoriji

Ova laboratorija treba da omogući studentima proveru teoretskih znanja i da ih upozna sa mogućnošću njihove praktične primene. U laboratoriji se koriste savremeni električni i elektronski instrumenti, kao i makete za izvođenje odgovarajućih laboratorijskih vežbi.
Neki od instrumenata su:

  stabilisani izvor jednosmernog napona

  analogni i digitalni multimetri

  osciloskopi

  funkcijski generatori

  analizator spektra

  instrument za ispitivanje električnih instalacija