Menadžment i preduzetništvo

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem i šestom semestru(dva izborna predmeta) bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni menadžer

Prva godina

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Sociologija 3+1   6
2

Poslovna matematika

2+3   6
3

Ekonomika biznisa

3+2   6
4

Organizacija rada

2+2   6
5 Industrijski menadžment 2+2   6
    12+10   30
6 Osnovi informatike
  2+2 6
7 Menadžment   3+2 6
8 Marketing   2+2 6
9 Trgovinski menadžment   3+2 6
10 Izborni predmet 1   2+0 6
      12+8 30

Izborni predmeti prve godine informatike su u drugom semestru i to: