Poslovna ekonomija i menadžment

Stečeni stručni naziv: Strukovni master ekonomista

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa master strukovnih studija MSS Poslovna ekonomija i menadžment, je obrazovanje studenata iz oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta na nivou strukovni master, koje obezbeđuje produbljivanje znanja u sledećim oblastima: korporativnog upravljanja, poslovne strategije, marketing menadžmenta, poslovanja preduzeća, finansijske kontrole i revizije poreskog planiranja, savremenih koncepata upravljanja performansama profitnih i neprofitnih organizacija, analize primene i vrednovanja alternativnih tehnika prestrukturiranja preduzeća, strategijskog planiranja turističke destinacije i upravljanja instrumentima marketing miksa turističke destinacije, upravljanja hotelskim preduzećima, poslovne strategije hotelskih preduzeća, primene informacionih tehnologija u upravljanju poslovnim procesima i procesima menadžmenta i razvoju.

Znanja stečena na studijskom programu MSS Poslovna ekonomija i menadžment, u okviru tri modula: MODUL 1 – Računovodstvo, revizija i finansije, MODUL 2 - Menadžment u turuzmu, MODUL 3 – Strategijski menadžment, studentima pružaju mogućnost da uspešno ovladaju savremenim konceptima poslovanja, metodama, standardima, informacionim tehnologijama, tehnikama i veštinama za kompetentno rešavanje ključnih problema sa kojima se suočavaju poslovni sistemi u savremenim uslovima.

Svrha studijskog programa je da, na osnovu produbljenih i unapređenih metodoloških, teorijskih i aplikativnih saznanja, studenti budu osposobljeni za obavljanje složenih analitičkih, projektnih i upravljačkih aktivnosti u oblasti računovodstva i poslovnih finansija, međunarodnog menadžmenta, menadžmenta u turizmu i marketinga.

Svrha studijskog programa je da studentima pruži kvalitetna fundamentalna, teorijsko-metodološka, naučno-stručna i stručno-aplikativna znanja za njihovo dalje efektivno naučno usavršavanje i uključivanje u praktično rešavanje problema na budućem zaposlenju.

Stručna praksa uz nastavu, studentima treba da omogući proveru stečenih znanja, sticanje veće stručne sigurnosti, da olakša sagledavanje i prihvatanje materije kojom se podučavaju, da omogući razvij kreativnosti i osećaj odgovornosti.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa master strukovnih studija MSS Poslovna ekonomija i menadžment proizilaze iz osnovnih ciljeva i zadataka VPTŠSS i opredeljeni su svrhom studijskog programa. Veštine i specifična znanja, koja se nude studijskim programom, bliže su opredeljena jednim od tri modula - Modul 1 – Računovodstvo, revizija i finansije, Modul 2 - Menadžment u turuzmu, Modul 3 – Strategijski menadžment.

Osnovni cilj studijskog programa je postizanje kompetencija, znanja i veština iz oblasti računovodstva, revizije i finansija, menadžmenta i menadžmenta u turizmu i primena naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta, čiji je konačni ishod obrazovanje strukovnih master ekonomista.

Ciljevi studijskog programa su usmereni na produbljivanje znanja i sticanje veština u skladu sa savremenim dostignućima u oblasti računovodstva, revizije i finansija, menadžmenta i menadžmenta u turizmu koja se odnose na:

 • teorijska i praktična znanja iz oblasti korporativnog upravljanja
 • istraživanje kompleksnih relacija između investitora, menadžmenta i ostalih stejkoldera
 • savremene tendencije u stvaranju institucija korporativnog upravljanja u uslovima globalizacije
 • formulisanje, vrednovanje i implementaciju strategija kao rezultata procesa strategijskog menadžmenta
 • planiranje i implementaciju marketing aktivnosti u različitim kulturnim okruženjima
 • upravljanje kanalima distribucije
 • primenu statističkih tehnika u postupku analize prikupljenih podataka
 • teorijsko metodološke osnove finansijskog izveštavanja u procesima osnivanja, promene pravne forme, razdvajanja, sanacije, likvidacije, poravnanja i stečaja preduzeća
 • savremene koncepte upravljanja preduzećem, performansama preduzeća i njihovog merenja u profitnim i neprofitnim organizacijama
 • pristupe menadžmentu u turizmu i hotelijerstvu
 • teorijsko, metodološke i aplikativne dimenzije istraživanja tržišta
 • primenu savremenih informacionih sistema baziranih na e-konceptu, elektronskih sistema plaćanja i kvantitativnih metoda za podršku poslovnom odlučivanju
 • osposobljavanje studenata za samostalni i timski rad u rešavanju različitih problema u svim sektorima privrede (profitni, finansijski, neprofitni) u preduzećima; organima državne uprave, u institucijama tržišne privrede
 • osposobljavanje studenata za samostalni studijski istraživački rad kao osnove za dalje akademske i istraživačke procese

Kompetencije diplomiranih studenata

Studenti koji završe master strukovne studije MSS Poslovna ekonomija i menadžment, posedovaće opšte kompetencije koje se odnose na:

 1. sposobnost analize i sinteze
 2. planiranja i organizovanja
 3. sposobnost rešavanja problema
 4. veštine upravljanja
 5. sposobnost samostalnog i timskog rada
 6. sposobnost komunikacije
 7. sposobnost primene znanja u praksi
 8. sposobnost fleksibilnog prilagođavanja novim situacijama
 9. sposobnost upravljanja projektima
 10. efektivne komunikacije na nacionalnom i međunarodnom nivou, sistemskog pristupa upravljanju rizicima

Studenti dopunjavaju znanja stečena na osnovnim strukovnim studijama u cilju primene stečenih znanja i veština za rešavanje konkretnih problema u poslovnom okruženju na nivou ekonomskih subjekata kao i pripreme za dalji naučno- istraživački rad.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

Studenti će posedovati i predmetno-specifične, odnosno stručne kompetencije koje se detaljnije specificiraju u okviru opisa ishoda učenja na modulima u okviru studijskog programa MSS Poslovna ekonomija i menadžment.

Modul: Računovodstvo, revizija i finansije
 • Studenti stiču znanja i veštine koje im omogućavaju rešavanje konkretnih problema u finansijsko-računovodstvenim sektorima svih oblika preduzećima (multinacionalnim, malim, srednjim), konsultantskim i računovodstvenim agencijama, revizorskim agencijama, finansijskim organizacijama, javnim institucijama.
 • Studenti se osposobljavaju da primenjuju savremene koncepte merenja performansi preduzeća, da primenjuju i vrednuju tehnike poreske i računovodstvene analize i planiranja poslovanja preduzeća, principa računovodstvenog planiranja, računovodstvenog obračuna troškova, primenu međunarodnih računovodstvenih standarda pri finansijskom izveštavanju i finansijsko izveštavanje po segmentima preduzeća, metode revizije, reviziju javnog sektora, primene upravljačko-računovodstvenih tehnika i instrumenata u svrhe upravljanja performansama preduzeća, oblikovanjem finansijske strukture i strukture kapitala preduzeća.
Modul: Menadžment u turizmu
 • Studenti stiču znanja i veštine u sferi kreiranja turističkog proizvoda, njegove promocije i prodaje i primene savremene informacione i komunikacione tehnologije u turizmu i hotelijerstvu
 • Studenti se osposobljavaju da primenjuju savremene koncepte u rešavanju konkretnih problema u upravljanju hotelskim preduzećima, turističkim destinacijama i srodnim i pratećim delatnostima, planiranju komplementarnih delatnosti u turizmu, praćenje i razvoj savremenih oblika turizma, menadžmentu i marketingu u domenu organizacije sportskih, kulturnih i pratećih manifestacija, sastisfakciji potrošača u turizmu, za uvođenje i primenu informacionih sistema u procese istraživanja, planiranja i organizacije turizma i pratećih delatnosti, primena poslovne inteligencije za donošenje odluka
Modul: Strategijski menadžment
 • Studenti stiču znanja i veštine koje im omogućavaju da individaulno i kao članovi tima rešavaju konkretne marketinške probleme u preduzećima, marketinškim i konsultantskim agencijama
 • Studenti se osposobljavaju da kreiraju marketinške programe na nacionalnom nivou, ali i da ih, prilikom izlaska na međunarodna tržišta, prilagođavaju specifičnostima različitih kulturnih okruženja
 • Stečena znanja pomažu studentima i da uspešno upravljaju kanalima distribucije
 • Studenti stiču veštine u domenu statističke analize podataka i precizne interpretacije dobijenih rezultata

Osnovni očekivani ishod studijskog programa je da svršeni studenti steknu niz kreativnih sposobnosti, koje predstavljaju skup veština, koje prosečan student treba da zna i da ume da ih demonstrira.

Modul: Računovodstvo, revizija i finansije
 • Ovaj modul osposobljava studente za različita zanimanja iz računovodstva, revizije i finansija. Najvažnija od tih zanimanja su: finansijski menadžer, rukovodilac računovodstva, revizor, glavni kontrolor, finansijski analitičar, investicioni savetnik, portfolio menadžer i sl.
Modul: Menadžment u turizmu
 • Student koji završi ovaj modul osposobljen je da obavlja sledeća zanimanja: menadžer različitih nivoa i funkcija u turizmu i komplementarnim delatnostima, kao i u hotelijerstvu, menadžer organizatora putovanja, savetnik u asocijacijama turističke i ostale privrede, rukovodilac sektora u nacionalnim, regionalnim i lokalnim turističkim organizacijama.
Modul: Strategijski menadžment
 • Modul Strategijski menadžment je koncipiran tako, da strukovnim masterima obezbeđuje sticanje kompetencija u oblasti, organizovanja, vođenja, nadzora i upravljanja delovima (funkcijama) preduzeća i preduzećima u celini, kao i oblasti integrisanja strategijskih i organizacionih analiza i praksi.