Turizam

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

 • opšteobrazovni
 • stručni
 • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

 • u drugom, trećem, četvrtom i petom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta
 • u šestom semestru bira se dva od tri ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena

Treća godina - Turizam

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Privredno pravo 3+2   7
2 Agencijsko i hotelsko poslovanje 2+3   7
4 Izborni predmet 4 3+2   7
5 Izborni predmet 5 2+3   7
        28
6 Saobraćaj i infrastruktura u turizmu   3+4 8
7 Izborni predmet 6   3+4 8
7 Izborni predmet 7   3+3 7
6 Stručna praksa 2     4
8 Završni rad     5
        32

Izborni predmeti treće godine proizvodno inžinjerske informatike su u petom semestru Izborni predmet 4 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

 • Istraživanje turističkog tržišta i MIS
 • Ekologija i turizam

kao i izborni predmeti (Izborni predmet 5), student bira jedan od dva predmeta

 • Poslovna i ekološka etika
 • Menadžment kvaliteta u turizmu

U šestom semestru student ima dva izborna predmeta (Izborni predmet6 i Izborni predmet 7).

U okviru izbonog predmeta 6 student bira jedan od tri predmeta:

 • Posl. komuniciranje u turizmu
 • Elektronsko poslovanje u turizmu

U okviru izbornog predmeta 7 student bira jedan od dva predmeta

 • Ponašanje potrošača u turizmu
 • Menadžment inovacija