Turizam

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom i petom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta
  • u šestom semestru bira se dva od tri ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena

Treća godina - Turizam

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Privredno pravo 2+2   6
2 Agencijsko poslovanje 2+2   5
3 Hotelsko poslovanje 2+2   5
4 Izborni predmet 4 3+2   6
5 Izborni predmet 5 2/3+2   6
    11/12+10   28
6 Saobraćaj i infrastruktura u turizmu   3+4 8
7 Izborni predmet 6   3+3 8
8 Izborni predmet 7   3+4/2+2 7
9 Stručna praksa 2     4
10 Završni rad     5
      8/9+11/9 32

Izborni predmeti treće godine proizvodno inžinjerske informatike su u petom semestru Izborni predmet 4 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

  • Istraživanje turističkog tržišta i MIS
  • Ekologija i turizam

kao i izborni predmeti (Izborni predmet 5), student bira jedan od dva predmeta

  • Poslovna i ekološka etika
  • Menadžment kvaliteta u turizmu

U šestom semestru student ima dva izborna predmeta (Izborni predmet6 i Izborni predmet 7).

U okviru izbonog predmeta 6 student bira jedan od tri predmeta:

U okviru izbornog predmeta 7 student bira jedan od dva predmeta