InformaCIONE TEHNOLOGIJE i SITEMI

Informacione tehnologije i sistemi :: Video prezentacija programa

Svrha studijskog programa

Osnovne strukovne studije OSS Informacione tehnologije i sistemi (Zajednički studijski program Odseka Užice, Akademije Zapadna Srbija i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu).

Danas u Srbiji ima oko 12000 IT stručnjaka koji su zaposleni u oko 1500 preduzeća, i to ne samo u IT kompanijama već i u bankarskom sektoru, telekomunikacijama, medijima, školama i univerzitetima, a najmanje u privredi. Visokoobrazovni sistem Srbije ne pokriva godišnje potrebe od oko 2000 novih stručnjaka. Srbija je jedna od poslednjih zemalja u okruženju po ulaganju u IT sektor, što se vidi iz niza parametara, ali navešćemo samo podatak da zemlje manje od Srbije imaju više IT stručnjaka (Hrvatska ima oko 30000 IT stručnjaka).

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za prepoznatljive i jasne profesije i zanimanja. Studijski program obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Svrha studijskog programa OSS Informacione tehnologije i sistemi, je obrazovanje studenata za profesiju strukovnih inženjera informacionih tehnologija što je u skladu sa sve većim potrebama savremenog društva kao i pojedinca. Ovaj studijski program je koncipiran tako da obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno izuzetno opravdane i korisne. Osnovne strukovne studije na studijskom programu OSS Informacione tehnologije i sistemi, obezbeđuju podizanje nivoa informatičkih kapaciteta društva u celini. Tekođe, ovaj studijski program obezbeđuje formiranje informatičkih kadrova koji poseduju aplikativna informatička znanja.

Svrha studijskog programa je obrazovanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju poznavanje različitih oblasti računarskih kao i pojedinih oblasti komunikacionih nauka uz upotrebu i primenu savremenih informacionih tehnologija. Imajući u vidu da su informacione tehnologije postale sastavni deo funkcionisanja skoro svih oblasti društvenog delovanja, stručnjaci ovakvog profila imaju kompetencije koje su u potpunosti društveno opravdane, potrebne i korisne.

Kod ovog studijskog programa treba istaći sledeće jasne i prepoznatljive svrhe:

 • obrazovanje stručnjaka sposobnog da obavlja poslove koji zahtevaju znanja iz informacionih tehnologija (u industriji, ekonomiji, državnoj upravi, uslugama, prosveti, itd.);
 • podsticanje razvoja softverske industrije u lokalnim i svetskim okvirima, kroz obrazovanje odgovarajućeg kadra;
 • podsticanje informatičkog razvoja društva u celini;
 • priprema za dalje obrazovanje iz informacionih tehnologija, bilo da se radi o stručnjaku koji će raditi u softverskoj industriji i privredi ili istraživaču u oblasti informacionih tehnologija.

Inženjeri studijskog programa OSS Informacione tehnologije i sistemi, poseduju znanja, veštine i kompetencije, koji ih čini relevantnim za tržište rada.

Studijski program, nudi širok opseg tema za sticanja savremenih znanja i veština koje studentima otvaraju različite mogućnosti zapošljavanja, razvoj uspešne stručne karijere u oblasti informacionih tehnologija.

Stručna praksa uz nastavu, studentima treba da omogući proveru stečenih znanja, sticanje veće stručne sigurnosti, da olakša sagledavanje i prihvatanje materije kojom se podučavaju, da omogući razvij kreativnosti i osećaj odgovornosti.

VŠSS je definisala osnovne zadatke i ciljeve radi obrazovanja visoko kompetentnih kadrova. Svrha studijskog programa OSS Informacione tehnologije i sistemi, je potpuno u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima VŠSS.

Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa školuju se strukovni inženjeri koji poseduju kompetentnost u evropskim i svetskim okvirima.

Regionalni inovacioni startup centar u Užicu

Ciljevi studijskog programa

Osnovne strukovne studije OSS Informacione tehnologije i sistemi (Zajednički studijski program Visoke škole strukovnih studija Užice i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu). Cilj studijskog programa OCC Informacione tehnologije i sistemi, je kriranje stručnjaka IT profila koji profesionalno i pouzdano mogu realizovati najsloženije zadatke u oblasti informacionih tehnologija. Da bi se ovo realizovalo neophodno je obrazovanje i kreiranje kadrova osposobljenih za širok spektar kompentecija iz oblasti baze podataka, objektno orjentisanog programiranja, web dizajna, programiranja u internet okruženju, projektovanja informacionih sistema, računarskih mreža, aplikativne primene multimedijalnih alata, profesionalne primene aplikativnih softvera različite namene, moderne primene internet tehnologija, elektronskog poslovanja i drugih disciplina.

Ciljevi studijskog programa su:

 • da studentu obezbedi kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti informacionih tehnologija
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenje u pristupu i rešavanju problema
 • osposobljavanje studenata za praktičan rad na poslovima koji zahtevaju znanje iz oblasti računarskih nauka uz primenu savremenih informacionih tehnologija;
 • osposobljavanje studenata za timski rad i rad u multikulturalnoj sredini.
 • stvaranje bazičnog znanja neophodnog za dalje školovanje;
 • razvijanje svesti studenata o neophodnosti permanentnog obrazovanja;
 • da studentu omogući razumevanje savremenih kretanja u oblasti informacionih tehnologija i osposobi ga za korišćenje stručne literature u cilju kontinuiranog nadograđivanja stečenih znanja.
Realizacija navedenih ciljeva se postiže kroz:
 • upoznavanje sa osnovnim matematičkim znanjem potrebnim za definisanje i rešavanje praktičnih problema;
 • upoznavanje sa osnovnim oblastima računarskih nauka, njihovim ulogama i međusobnoj povezanosti, kao i osnovnim konceptima i metodama koje te oblasti izučavaju;
 • razvijanje sposobnosti shvatanja i formulisanja problema;
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenje u pristupu i rešavanju problema;
 • razvijanje sposobnosti učenja novih modela, tehnika i tehnologija;
 • podsticanje timskog rada.

Ciljevi studijskog programa OCC Informacione tehnologije i sistemi, su u skladu sa misijom i ciljevima visokoškolske ustanove na kojoj se program izvodi, te je dosledan u primeni evropskih i svetskih standarda u cilju organizacije visoko kvalitetnih studija.

Ciljevi studijskog programa usmereni su ka sticanju stručnih veština, razvoju kreativnih sposobnosti i postizanju stručnosti u oblasti informacionih tehnologija, saglasni su sa zahtevima vremena kao i sa zahtevima tržišta rada.

Navedeni ciljevi su garancija da postoji realna usklađenost master akademskih studija sa ciljevima, zahtevima, zadacima i nastojanjima VŠSS Užice i FTN Novi Sad.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • sposobnost projektovanja, organizacije i kontrole proizvodnje;
 • sposobnost ovladavanja metodama, postupcima, procesima istraživanja i timskog rada;
 • sposobnost kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa;
 • sposobnost logičkog mišljenja, formulisanja pretpostavki, i izvođenja sopstvenih zaključaka;
 • sposobnost analize problema, sinteze rešenja i predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre a šta loše strane odabranog rešenja;
 • sposobnost za primenu znanja u praksi i praćenje i primenu novina u struci;
 • sposobnost pisanja i adekvatnog prezentovanja rezultata svog rada;
 • sposobnost za profesionalno napredovanje;
 • sposobnost za saradnju sa lokalnim društvenim i međunarodnim oktuženjem;
 • sposobnost poštovanja profesionalne etike.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • temeljno poznavanje i razumevanje disciplina računarskih nauka;
 • poznavanje, razumevanje i sposobnost primene savremenih informacionih tehnologija;
 • razvoj veština u upotrebi znanja;
 • rešavanje konkretnih rešenja uz uptrebu naučnih metoda i postupaka;
 • sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti računarskih nauka i njihove primene;
 • sposobnost primene stečenih znanja u rešavanju praktičnih problema;
 • sposobnost korišćenja stručne literature i savremenih informacionih tehnologija;
 • praćenje i primena novina u struci;
 • sposobnost samostalnog vršenja eksperimenta, statističke obrade rezultata;
 • sposobnost analize i procene ispravnosti dobijenih rezultata kao i formulisanja i donošenja zaključaka;
 • sposobnost pisanja i prezentovanja rezultata rada;
 • sposobnost za nastavak školovanja na specijalističkim i master strukovnim studijama.

Osnovni očekivani ishod studijskog programa je da svršeni studenti steknu niz kreativnih sposobnosti, koje predstavljaju skup veština, koje prosečan student treba da zna i da ume da ih demonstrira.

Imajući u vidu ekspanziju u razvoju ove struke od posebnog značaja je sticanje najnovijih znanja u cilju rešavanja složenih praktičnih problema.

Savladavanjem studijskog programa student stiče neophodna znanja za uspešan nastavak obrazovanja na specijalističkim i master strukovnim studija.

Stečeni stručni naziv:

Strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema