InformaCIONE TEHNOLOGIJE

Informacione tehnologije :: Video prezentacija programa

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Informacione tehnologije je obrazovanje studenata za profesiju strukovnih inženjera informacionih tehnologija što je u skladu sa sve većim potrebama savremenog društva kao i pojedinca. Ovaj studijski program je koncipiran tako da obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno izuzetno opravdane i korisne. Osnovne strukovne studije na studijskom programu Informacione tehnologije obezbeđuju podizanje nivoa informatičkih kapaciteta društva u celini. Tekođe, ovaj studijski program obezbeđuje formiranje informatičkih kadrova koji poseduju aplikativna informatička znanja.

Svrha studijskog programa je obrazovanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju poznavanje različitih oblasti računarskih kao i pojedinih oblasti komunikacionih nauka uz upotrebu i primenu savremenih informacionih tehnologija. Imajući u vidu da su informacione tehnologije postale sastavni deo funkcionisanja skoro svih oblasti društvenog delovanja, stručnjaci ovakvog profila imaju kompetencije koje su u potpunosti društveno opravdane, potrebne i korisne.

Kod ovog studijskog programa treba istaći sledeće jasne i prepoznatljive svrhe:

 • obrazovanje stručnjaka sposobnog da obavlja poslove koji zahtevaju znanja iz informacionih tehnologija (u industriji, ekonomiji, državnoj upravi, uslugama, prosveti, itd.);
 • podsticanje razvoja softverske industrije u lokalnim i svetskim okvirima, kroz obrazovanje odgovarajućeg kadra;
 • podsticanje informatičkog razvoja društva u celini;
 • priprema za dalje obrazovanje iz informacionih tehnologija, bilo da se radi o stručnjaku koji će raditi u softverskoj industriji i privredi ili istraživaču u oblasti informacionih tehnologija.

Inženjeri studijskog programa Informacione tehnologije poseduju znanja, veštine i kompetencije, koji ih čini relevantnim za tržište rada.

Studijski program, nudi širok opseg tema za sticanja savremenih znanja i veština koje studentima otvaraju različite mogućnosti zapošljavanja, razvoj uspešne stručne karijere u oblasti informacionih tehnologija.

Stručna praksa uz nastavu, studentima treba da omogući proveru stečenih znanja, sticanje veće stručne sigurnosti, da olakša sagledavanje i prihvatanje materije kojom se podučavaju, da omogući razvij kreativnosti i osećaj odgovornosti.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa uključuju postizanje kompetencija i akademskih veština, kao i metode za njihovo sticanje. Ciljevi takođe mogu da uključe razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije.

Cilj studijskog programa OSS Informacione tehnologije je kriranje stručnjaka IT profila koji profesionalno i pouzdano mogu realizovati najsloženije zadatke u oblasti informacionih tehnologija. Da bi se ovo realizovalo neophodno je obrazovanje i kreiranje kadrova osposobljenih za širok spektar kompentecija iz oblasti baze podataka, objektno orjentisanog programiranja, web dizajna, programiranja u internet okruženju, projektovanja informacionih sistema, računarskih mreža, aplikativne primene multimedijalnih alata, profesionalne primene aplikativnih softvera različite namene, moderne primene internet tehnologija, elektronskog poslovanja i drugih disciplina.

Ciljevi realizacije studijskog programa moraju da budu jasno i nedvosmisleno formulisani.

Ciljevi studijskog programa su:

 • da studentu obezbedi kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti informacionih tehnologija;
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenje u pristupu i rešavanju problema;
 • osposobljavanje studenata za praktičan rad na poslovima koji zahtevaju znanje iz oblasti računarskih nauka uz primenu savremenih informacionih tehnologija;
 • osposobljavanje studenata za timski rad i rad u multikulturalnoj sredini;
 • stvaranje bazičnog znanja neophodnog za dalje školovanje;
 • razvijanje svesti studenata o neophodnosti permanentnog obrazovanja;
 • da studentu omogući razumevanje savremenih kretanja u oblasti informacionih tehnologija i osposobi ga za korišćenje stručne literature u cilju kontinuiranog nadograđivanja stečenih znanja.

Realizacija navedenih ciljeva se postiže kroz:

 • upoznavanje sa osnovnim matematičkim znanjem potrebnim za definisanje i rešavanje praktičnih problema;
 • upoznavanje sa osnovnim oblastima računarskih nauka, njihovim ulogama i međusobnoj povezanosti, kao i osnovnim konceptima i metodama koje te oblasti izučavaju;
 • razvijanje sposobnosti shvatanja i formulisanja problema;
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenje u pristupu i rešavanju problema;
 • razvijanje sposobnosti učenja novih modela, tehnika i tehnologija;
 • podsticanje timskog rada.

Ciljevi studijskog programa su u skladu sa osnovnim ciljevima visokoškolske ustanove na kojoj se program izvodi.

Ciljevi studijskog programa OSS Informacione tehnologije su u skladu sa misijom i ciljevima visokoškolske ustanove na kojoj se program izvodi, te je dosledan u primeni evropskih i svetskih standarda u cilju organizacije visoko kvalitetnih studija.

Ciljevi se usklađuju sa zahtevima određene oblasti i tržišta rada, privrednog razvoja i definisanim kvalifikacijskim okvirom.

Ciljevi studijskog programa usmereni su ka sticanju stručnih veština, razvoju kreativnih sposobnosti i postizanju stručnosti u oblasti informacionih tehnologija, saglasni su sa zahtevima vremena kao i sa zahtevima tržišta rada.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • sposobnost projektovanja, organizacije i kontrole proizvodnje;
 • sposobnost ovladavanja metodama, postupcima, procesima istraživanja i timskog rada;
 • sposobnost kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa;
 • sposobnost logičkog mišljenja, formulisanja pretpostavki, i izvođenja sopstvenih zaključaka;
 • sposobnost analize problema, sinteze rešenja i predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre a šta loše strane odabranog rešenja;
 • sposobnost za primenu znanja u praksi i praćenje i primenu novina u struci;
 • sposobnost pisanja i adekvatnog prezentovanja rezultata svog rada;
 • sposobnost za profesionalno napredovanje;
 • sposobnost za saradnju sa lokalnim društvenim i međunarodnim oktuženjem;
 • sposobnost poštovanja profesionalne etike.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • temeljno poznavanje i razumevanje disciplina računarskih nauka;
 • poznavanje, razumevanje i sposobnost primene savremenih informacionih tehnologija;
 • razvoj veština u upotrebi znanja;
 • rešavanje konkretnih rešenja uz uptrebu naučnih metoda i postupaka;
 • sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti računarskih nauka i njihove primene;
 • sposobnost primene stečenih znanja u rešavanju praktičnih problema;
 • sposobnost korišćenja stručne literature i savremenih informacionih tehnologija;
 • praćenje i primena novina u struci;
 • sposobnost samostalnog vršenja eksperimenta, statističke obrade rezultata;
 • sposobnost analize i procene ispravnosti dobijenih rezultata kao i formulisanja i donošenja zaključaka;
 • sposobnost pisanja i prezentovanja rezultata rada;
 • sposobnost za nastavak školovanja na specijalističkim i master strukovnim studijama.

Osnovni očekivani ishod studijskog programa je da svršeni studenti steknu niz kreativnih sposobnosti, koje predstavljaju skup veština, koje prosečan student treba da zna i da ume da ih demonstrira.

Imajući u vidu ekspanziju u razvoju ove struke od posebnog značaja je sticanje najnovijih znanja u cilju rešavanja složenih praktičnih problema.

Savladavanjem studijskog programa student stiče neophodna

Stečeni stručni naziv:

Strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema