Laboratorija za termotehniku

Visoka poslovno-tehnička škola raspolaže Laboratorijom za termotehniku u kojoj je studentima omogućen samostalan rad.

O laboratoriji

Namena laboratorije za termotehniku je upoznavanje studenata sa termotehničkim instalacijama i opremom.

U laboratiriji je prikazana objedinjena instalacija radijatorskog i podnog grejanja sa potrebnom armaturom, automatikom i sa izvorom toplote. Studenti mogu da vide I provere nacin rada svih sastavnih delova instalacije kao što su: kotao, cevovodi, pumpe, zaporni i regulacioni ventili, regulacija temperature.

Takodje, studenti se u laboratoriji mogu upoznati sa načinom i uslovima montaže napred navedene opreme.