Laboratorija za automatizaciju

Osnovna namena laboratorije za automatizaciju je obuka studenata iz oblasti sistema upravljanja procesima, kao i iz drugih srodnih predmeta.

O laboratoriji

U laboratoriji se mogu realizovati pneumatski, relejni i elektronski sistemi upravljanja. Težište obuke je na računarskim sistemima upravljanja i na raspolaganju su PLC srednje klase i jedan savremeni modul za akviziciju podataka na bazi PC-a sa razvijenim programima za primere koji se realizuju na demo tablama. Takođe se realizuje vežba iz upravljanja CNC mašina – upravljanje pozicijom sa industrijskom optičkom mernom letvom na bazi PLC-a.

Time su studenti dobili mogućnost da samostalno realizuju zadatke, rađene u teorijskom delu nastave i stvoreni uslovi za pripremu studenata za poslove koji ih čekaju u praksi.