Mašinstvo

Mašinstvo :: Video prezentacija programa

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Mašinstvo, je obrazovanje studenata u oblasti mašinskog inženjerstva. Studijski program je koncipiran tako da obezbeđuje sticanje kompentencija koje su društveno opravdane i korisne. Studijski program obrazuje mašinske inženjere proizvodnog i termotehničkog usmerenja, koji su orijentisani na praktičan rad u mašinskoj struci, kao i za nastavak studija na višim nivoima. Svršeni studenti su osposobljeni za rad u proizvodnim pogonima, kao i u službama pripreme proizvodnje, odnosno u konstrukciji, tehnologiji i informacionom sistemu za planiranje i upravljanje proizvodnjom, održavanju i kontroli kvaliteta. Takođe su osposobljeni za projektovanje u oblasti termotehnike, a mogu i rukovoditi izgradnjom, ispitivanjem i održavanjem postrojenja u navedenoj oblasti. Svršeni studenti mogu raditi, pored osnovne, u drugim strukama (tehnološkoj, metalurškoj, elektrotehničkoj, građevinskoj, saobraćajnoj, poljoprovrednoj i dr.) na odgovarajućim poslovima koji su predhodno navedeni.

Studenti u prvom delu studija stiču opšteobrazovna znanja iz matematike, fizike i socioloških nauka, koja će im biti neophodna za stučno obučavanje i budući rad u praksi. Studenti su snadbeveni sa baznim znanjima iz mašinske tehnike, koja obuhvataju tehničko crtanje, poznavanje materijala, projektovanje mašinskih konstrukcija, otpornost materijala, elektrotehniku i elektroniku, kao i kvalitet proizvodnje. Studenti u školi stiču osnovna teorijska i praktična znanja iz uže stručne oblasti za rad na projektovanju tehnologije obrade rezanjem i deformisanjem, mašina, opreme, alata i pribora, kao i na projektovanju sistema grejanja, klimatizacije i ventilacije, gasnih instalacija, rashladnih uređaja, pumpi, kompresora i dr. Proširivanje znanja sa oblastima novih tehnologija i materijala i zaštite na radu omogućava bolje uklapanje budućih mašinskih inženjera u industriju, koja pred njih postavlja nove, sve oštrije zahteve.

Studijski program OSS Mašinstvo je tako konceptiran da prvenstveno obuhvata proizvodno mašinstvo i termotehničko mašinstvo. Proizvodno mašinstvo je svakako jedna od osnovnih, tradicionalnih struka u proizvodnim delatnostima. Ono je u prošlosti bilo osnova za razvoj ostalih oblasti industrije. Može se očekivati da proizvodno mašinstvo u budućnosti sačuva svoje mesto, uz neminovne promene i adaptacije, koje zahteva razvoj tehnike koju koristi i kojoj služi. Tako se mašinstvo danas razvija u pravcu informatike, mehanotronike, medicine, nanoinženjerstva itd. Proizvodno mašinstvo u našoj školi razvija se pre svega u pravcu informatike i to tako što informatičke tehnologije predstavljaju osnovni alat za rad mašinskog inženjera u praksi. U Planu nastave nalazi se nekoliko obaveznih i izbornih predmeta sa informatičkim sadržajem. U projektovanju proizvoda studenti se obučavaju za rad sa modernim CAD alatima na 2D i 3 D modelima. U obuci za računarsko upravljanje, pored neophodnih osnovnih znanja iz projektovanja upravljačkih sistema, težište je na primeni industrijskih računara u upravljanju, NU mašinama i industrijskim robotima. U oblasti planiranja i upravljanja proizvodnjom izvodi se teorijska i praktična obuka u projektovanju informacionih sistema pomoću CASE alata.

Termotehničko mašinstvo je oblast koja sve više dobija na značaju sa obzirom na ulogu toplotnih procesa u svim oblastima industrije, kao i u oblasti grejanja i klimatizacije stambenih, poslovnih i industrijskih objekata. Od posebnog interesa za inženjere ovog usmerenja je bavljenje alternativnim izvorima energije, kao što su geotermalna energija, solarna energija, energija vetra, energija biomase i dr. Veliki i značajan prostor za rad postoji u oblasti energetske efikasnosti, kako u oblasti industrije, tako i u saobraćaju, stanovanju i dr. U tom cilju u Planu nastave na ovom usmerenju, pored opštih i informatičkih predmeta, koji predstavljaju pripremu i alat za rad u struci, nalazi se nekoliko stručnih predmeta koji omogućuju sticanje znanja za prktičan rad u datoj oblasti. To se pre svega odnosi na projektovanje grejanja, klimatizacije i ventilacije, parnih kotlova, kompresora i pumpi, pri čemu se koriste najsavremeniji računarski alati. Od posebnog interesa je obuka iz oblasti gasova i gasnih instalacija, sa obzirom na naše okruženje , koje se nalazi u fazi uvođenja prirodnog gasa i konverzije postojeće opreme na taj izvor energije.

Ciljevi studijskog programa

Studijski program OSS Mašinstvo, ima za opšti cilj sticanje naučnih, stručnih i praktičnih znanja i veština iz oblasti proizvodnog mašinstva i termotehnike.

Specifični ciljevi ovog studijskog programa su:

 • sticanje znanja i veština potrebnih za obavljanje različitih poslova u mašinskoj i drugim srodnim oblastima industrije i mogućnost zaposlenja
 • izborom predmeta aktivno učestvovanje studenta u oblikovanju njegovog obrazovanja
 • interaktivan uticaj na uslove, sadržaj studija i način studiranja i ocenjivanja
 • mobilnost studenata u pogledu promene studijskog programa i škole u zemlji i inostranstvu
 • stručno i naučno usavršavanje kroz nastavak školovanja na specijalističkim i višim nivoima studija

Da bi se postigli dati ciljevi student stiče sledeća znanja i iskustva:

 • opšta znanja iz prirodnih nauka (matematike, fizike, mehanike, elektrotehnike), kao i znanje stranog jezika i informatičkih tehnologija, potrebne za izučavanje stručnih predmeta i rad u praksi
 • stručna znanja iz oblasti projektovanja mašinskih elemenata i konstrukcija, tehnologije obrade, mašina, alata i pribora, kao i merenja, upravljanja kvalitetom, upravljanja procesima, kao i projektovanja grejanja, provetravanja, ventilacije, klimatizacije, gasnih postrojenja, parnih kotlova i dr.
 • praktična znanja i iskustva kroz konkretno vežbanje u laboratorijama škole i preduzeća iz stručnih oblasti datih na predavanjima i teorijskim vežbama, kao i praktičan rad u poslovnim sistemima
 • razvoj znanja i svesti o različitim opasnostima po ljude i opremu koje uzrokuju procesi u proizvodnom mašinstvu i termotehnici, kao i o inženjerskim, tehnološkim, organizacionim i drugim merama kojima se obezbeđuje bezbedan rad na mašinama, postrojenjima i uređajima u pogonskim uslovima
 • procene rizika od mehaničkih i drugih opasnosti, kao i upravljanje rizicima u oblasti mašinskog inženjerstva

Kompetencije diplomiranih studenata

Licence

Po završetku studijskog programa student stiče pravo dobijanja odgovarajuće licence: Saznaj više o tome

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • da koristi tehničku logiku, stečenu studiranjem, u rešavanju problema sa kojim se susreće u praksi
 • upotrebu različitih metoda i postupaka, kojim je teorijski i praktično ovladao u toku studija za rad u praksi
 • osposobljenost, kako za individualni, tako i za timski rad

Savladavanjem predmeta na studijskom programu OSS Mašinstvo, koji je konceptiran tako da obuhvata oblasti Proizvodnog mašinstva i Termotehnike, student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • poznavanje i razumevanje oblasti proizvodnog mašinstva i termotehnike
 • povezivanje znanja iz više oblasti u cilju multidisciplinarnog pristupa u rešavanje određenih klasa problema
 • primena znanja stečenih studiranjem u oblasti projektovanja, planiranja i realizacije proizvodnje
 • permanentno usavršavanje, praćenje i primena novina u oblasti proizvodnog mašinstva
 • korišćenje znanja stranog jezika i informatičkih tehnologija u cilju kvalitetnijeg rada u struci
 • poznavanje međunarodnih i nacionalnih standarda i propisa iz oblasti mašinskog inženjerstva, zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu
 • poznavanje i razumevanje oblasti termotehnike
 • rešavanje praktičnih problema u struci na bazi znanja iz stručnih oblasti, stečenih studiranjem, uz očuvanje životne sredine i poštovanje principa održivog razvoja
 • rešavanje problema u oblasti projektovanja, ispitivanja i održavanja termotehničkih instalacija na bazi stečenih znanja i iskustava, uz korišćenje stranih jezika i informatičkih tehnologija
 • praćenje literature, standarda i ostalih relevantnih informacija i njihova primena u rešavanju zadataka iz oblasti termotehnike
 • primena principa zaštite na radu u cilju smanjenja rizika od povreda i oboljenja radnika, kao i oštećenja opreme

Savladavanjem studijskog programa student takođe stiče sposobnost nastavka školovanja na višim nivoima studija.

Na završetku studija student je osposobljen:

 • za praktičan rad u mašinskoj struci u preduzećima iz različitih oblasti, pre svega na poslovima proizvodnje - na pripremi, planiranju i upravljanju proizvodnjom, održavanju, tehničkoj kontroli i sličnim poslovima, kao i na poslovima u oblasti termotehnike – projektovanje različitih vrsta termotehničkih postrojenja, rukovođenje montažom, ispitivanjem instalacija i održavanjem u eksploataciji
 • za komunikaciju i timski rad, kao i za profesionalni i etički odnos prema saradnicima u poslu
 • za nastavak stručnog i naučnog usavršavanja na specijalističkim i višim nivoima studija

Stečeni stručni naziv

Stečeni stručni naziv - Strukovni inženjer mašinstva