Bezbednost i zdravlje na radu

Raspored predmeta - Druga godina

RB Naziv predmeta Semestar Obavezni / izborni Broj časova ESPB
1 Monitoring i zaštita vazduha Treći Obavezan 3+3 6
2 Ergonomija prostora i opreme Treći Obavezan 2+2 6
3 Bezbednost u proizvodnim sistemima Treći Obavezan 3+3 6
4 Opasne materije i zaštita Treći Obavezan 3+3 6
5 Higijena i medicina rada Treći Obavezan 3+3 6
6 Stručna praksa 2 Četvrti Obavezan   4
7 Izborni predmet 3 (od 2 bira se 1) Čevrti Izborni 3+3 7
7.1 Bezbednost u izgradnji i korišćenju građevinskih objekata        
7.2 Savremene metode pripreme vode za piće        
8 Izborni predmet 4 (od 2 bira se 1) Četvrti Izborni 3+3 7
8.1 Sredstva i oprema lične zaštite na radu        
8.2 Bezbednost u turizmu      
9 Izrada završnog master rada Četvrti Obavezan   2
10 Završni master rad Četvrti Obavezan 10
Ukupno časova predavanja i vežbi 20+20  
Ukupno ESPB: 60