Zdravstvena nega

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • akademsko-opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Vežbe iz nastavnih predmeta i klinička praksa se organizuju u Zdravstvenom centru Užice.

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, petom i šestom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovna medicinska sestra

Prva godina - Zdravstvena nega

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Fiziologija sa osnovama anatomije 2+4   7
2 Mikrobiologija 2+2   5
3 Zdravstveno vaspitanje 2+0   5
4 Zdravstvena nega 2+2   6
5 Osnove farmakologije i farmakoterapije 2+2   6
    10+10   29
6 Primarna zdravstvena zaštita i zdravstvena nega   2+2 6
7 Hemija   2+2 5
8 Fizika sa osnovama radiologije   2+2 6
9 Infektologija sa zdravstvenom negom   2+2 5
10 Izborni predmet 1   2+2 5
11 Klinička letnja stručna praksa 1   48 4
      10+10 31

Izborni predmet (Izborni predmet 1) prve godine je u drugom semestru i to: