Zdravstvena nega

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • akademsko-opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovna medicinska sestra

Druga godina - Zdravstvena nega

RB Naziv predmeta Treći semestar Četvrti semestar ESPB
1 Pravni aspekti zdravstvene nege 2+0   5
2 Primarna zdravstvena zaštita i zdravstvena nega 2+2+8   6
3 Interna medicina sa zdravstvenom negom 1 3+4+7   7
4 Infektologija sa zdravstvenom negom 2+2+8   7
5 Izborni predmet 2 2+2   5
    11+10+23   30
6 Stručna klinička praksa 1   0+0+27 4
7 Ginekologija i akušerstvo sa zdravstvenom negom   2+3+8 7
8 Prevencija i kontrola bolničkih infekcija   2+2+6 6
9 Hirurgija sa zdravstvenom negom   3+3+7 7
10 Psihologija i mentalno zdravlje   2+2+6 6
      9+10+54 30

Izborni predmet 2 u trećem semestru nosi mogućnost izbora za jedan od sledeća dva:

  • Engleski jezik 2
  • Ruski jezik 2