Turizam

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom i petom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta
  • u šestom semestru bira se dva od tri ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena

Prva godina - Turizam

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Sociologija slobodnog vremena 2+1   5
2 Poslovna matematika 2+3   7
3 Ekonomika biznisa 3+2   7
4 Uvod u turizam 2+2   6
5 Turizam i geoprostor 1+2   5
        30
6 Osnovi informatike   2+2 6
7 Turizam i kultura   2+2 6
8 Nacionalna turistička geografija   2+2 6
9 Engleski jezik 1   2+2 6
10 Izborni predmet 1   2+2 6
        30

Izborni predmet (Izborni predmet 1) prve godine na smeru Turizam je u drugom semestru i to: