O Odseku Užice, Akademije Zapadna Srbija

Ulaz u skolu

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, je državna visokoškolska ustanova, jedna od lidera u oblasti strukovnog, odnosno, primenjenog obrazovanja u Republici Srbiji, sa oko 1300 studenata na osnovnim, specijalističkim i master studijskim programima koji osposobljavaju studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces.

Akademija ima akreditovane studijske programe u tri naučna polja: tehničko-tehnološko, društveno-humanističko i medicinsko.

Studijski programi na osnovnim strukovnim studijama u Odseku Užice (tri godine i 180 ESPB) su:

 • 1. Tehnološko inženjerstvo
 • 2. Mašinstvo
 • 3. Informacione tehnologije i sistemi
 • 4. Građevinsko inženjerstvo
 • 5. Unutrašnja arhitektura
 • 6. Menadžment i preduzetništvo
 • 7. Turizam
 • 8. Računovodstvo i revizija
 • 9. Zdravstvena nega

Studijski programi na master strukovnim studijama Odseka Užice (četvrta i peta godina, ukupno ostvarenih 300 ESPB) su:

 • 1. Bezbednost i zdravlje na radu
 • 2. Poslovna ekonomija i menadžment (moduli: 1. Računovodstvo, revizija i finansije, 2. Menadžment u turizmu i 3. Strategijski menadžment)
 • 3. Informacione tehnologije i sistemi (zajednički studijski program sa Fakultetom tehničkih nauka Novi Sad)
 • 4. Građevinsko inženjerstvo

Nastavni kadar čini 23 doktora nauka, 9 magistara, 3 nastavnika stranog jezika, veliki broj asistenata, saradnika u nastavi, nastavnika van radnog odnosa, kao i saradnika praktičara, sa bogatim naučnim, stručnim i praktičnim znanjem. Odsek Užice je do sada organizovao dvanaest međunarodnih naučnih konferencija pod nazivom „Nauka i visoko obrazovanje u funkcji održivog razvoja“ sa preko 120 naučnih radova po konferenciji i velikim brojem učesnika iz zemlje i inostranstva, uključujući i studente. Od 2019. Konferencija se održava svake druge godine.

Visokoobrazovna delatnost u Odseku Užice ostvaruje se, osim kroz izvođenje strukovnih studijskih programa, i kroz druge oblike stručnog usavršavanja, kao što su jednodnevni ili višednevni edukativni seminari i kursevi, radionice, okrugli stolovi i stručna predavanja o različitim aktuelnim temama, na primer: Poslovno komuniciranje, Upravljanje turističkim destinacijama, Energetska efikasnost, Ekologija, Uređenje gradova i gradskih prostora, Veštačka inteligencija i slično.

Preko 45 godina svoga rada, od svog osnivanja 1975. godine, trudimo se da usklađujemo svoje studijske programe sa strategijom razvoja Republike i regiona, tehničko-tehnološkim i društveno-ekonomskim promenama, kao i zahtevima na tržištu radne snage. Takođe pokušavamo, u svom domenu, da se borimo protiv pogubnih po naše društvo trendova, kao što su izneverena očekivanja, gubitak poverenja i osećanja pripadnosti kod mladih ljudi, koji stoga, na žalost, u sve većem broju, napuštaju ne samo svoj region već i svoju zemlju. Jedan od načina da se mladi ljudi usmere, motivišu i ohrabre, je da se adekvatno vrednuje njihov trud i rad. Postoji dosta lepih prilika i događaja u Odseku Užice, kada se najbolji studenti nagrađuju, u vidu stipendija, novčanih nagrada ili studijskih putovanja.

Od 2009. godine pa do danas, zaposleni i studenti Odseka Užice, aktivni su učesnici u realizaciji međunarodnih Tempus i Erasmus projekata, što je omogućilo dobijanje investicionih sredstava za osavremenjivanje uslova izvođenja nastave, formiranjem velikog broja laboratorija:

 • računarske laboratorije
 • laboratorija za automatizaciju
 • laboratorija za fiziku
 • laboratorija za elektrotehniku i elektroniku
 • laboratorija za Bezbednost i zdravlje na radu
 • laboratorija za automatizaciju
 • građevinska laboratorija
 • laboratorija za hemiju i zaštitu životne sredine
 • laboratorija za multimediju
 • laboratorija za informatičke tehnologije.

Razvoj Odseka Užice

Visoka Škola je osnovana Odlukom sva tri veća SO Titovo Užice, na sednici održanoj 9. jula 1975. godine, uz saglasnost Republike Srbije.

Od osnivanja 1975. godine do danas, Škola je imala više naziva koji su pratili njen razvoj:

 • 1. Viša škola za obrazovanje radnika
 • 2. OOUR za više obrazovanje radnika u okviru Obrazovnog centra „Radoje Marić“
 • 3. Viša škola usmerenog obrazovanja
 • 4. Viša tehnička škola, od 1987. god.
 • 5. Viša poslovno-tehnička škola, od 2004. god.
 • 6. Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija, od 2007. god. i
 • 7. Visoka škola strukovnih studija Užice, od 2018. god.

Rešenjem o ispunjenosti uslova za početak rada Škole broj 022-177/75 od 14.11.1975. godine upisana je prva generacija od 180 studenata na sledeća tri odseka:

 • 1. Metalski odsek - proizvodni smer
 • 2. Metalurški odsek - proizvodni smer i
 • 3. Nastavni odsek - Nastavnik praktične nastave metalske struke - nastavni smer

Nakon dve godine rada, školske 1977/78. godine u Školi počinju sa radom dva nova odseka:

 • 1. Građevinski odsek i
 • 2. Trgovinsko-komercijalni odsek.

Prateći dalje potrebe privrede, akreditovani su sledeći smerovi:

  Na Metalskom odseku:
 • Viši stručni radnik (VSR) metalske struke – smer obrada rezanjem
 • VSR metalske struke – smer obrada deformisanjem
 • VSR metalske struke – smer kontrola
 • VSR metalske struke – smer održavanje mašina i opreme
 • VSR metalske struke – smer motorizacijski
  Na Metalurškom odseku:
 • VSR metalurške struke – smer proizvodni
  Na Nastavnom odseku:
 • Nastavnik praktične nastave metalske struke i
 • Nastavnik praktične nastave metalurške struke
  Na Građevinskom odseku:
 • VSR građevinske struke – smer proizvodni i
 • VSR građevinske struke – smer organizacioni
  Na Trgovinskom odseku:
 • VSR trgovinske struke – smer organizator trgovinsko komercijalnih poslova

Krajem aprila 1984. godine država donosi „Nacrt programa racionalizacije mreže i kapaciteta višeg i visokog obrazovanja“ kojim je bilo planirano ukidanje ove Škole.

Velikim angažovanjem menadžmenta i svih zaposlenih, kao i lokalne samouprave Škola je „odbranjena“ i prerasta 1987. godine u Višu tehničku školu sa tri odseka, VI-1 stepena stručne spreme:

 • Mašinski odsek, koji je školovao inženjere mašinstva proizvodnog smera
 • Metalurški odsek, koji je školovao inženjere metalurgije proizvodnog smera i
 • Građevinski odsek, koji je školovao inženjere građevinarstva proizvodnog smera

Dalji razvojni put tekao je sledećom dinamikom :

  Rešenjem broj 612-00-208/2000-03 od 30.06.2000. godine ispunjeni su uslovi za početak rada odseka: Preduzetni menadžment
  Rešenjem broj 022-05-176/2001-04 od 02.11. 2001. godine dobijena je saglasnost na izmenu Nastavnih planova i programa na odsecima: Mašinski – smer proizvodni, Metalurški, Građevinski i na odseku Preduzetni menadžment
  Rešenje o saglasnosti na novi nastavni plan i program Više tehničke škole u Užicu doneseno je 30.01.2004. godine, po Rešenju Ministarstva prosvete broj 022-05-00014/2004-04, kao i rešenje o saglasnosti na izmene i dopune nastavnog plana i programa Više tehničke škole u Užicu koje je doneseno 18.05.2005. godine, po Rešenju Ministarstva prosvete broj 022-05-00120/2004-04.
  Godine 2004. je postavljen novi koncept studija sa trogodišnjim režimom, jednosemestralnim predmetima i uvođenjem izbornih predmeta. Na taj način išlo se u susret najavljenom novom Zakonu o visokom obrazovanju, koji je usvojen u septembru mesecu 2005. godine
  Škola se izborila da dobije naziv Viša poslovno-tehnička škola u Užicu, kada je Republika Srbija, Ministarstvo prosvete i sporta, Sektor za visoko i više obrazovanje, donelo Rešenje da škola ispunjava uslove u pogledu kadrova, prostora, opreme i tehničkih sredstava za uvođenje novog nastavnog plana i programa trogodišnjih studija višeg obrazovanja na Mašinskom, Tehnološkom, Građevinskom, Informatičkom odseku, Odseku za menadžment i Odseku za turizam i trgovinu
  Intenzivan razvoj kojim se škola odlikovala tokom prve decenije dvehiljaditih godina nastavlja se obaveznom primenom novog Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine. Tako su tokom 2006. godine ažurirani nastavni planovi i programi koji su uvedeni 2004. godine. Uspešno je završena akreditacija studijskih programa i škole 2007. godine
  Potvrda uspešnosti se nastavlja dobijanjem dozvole za rad 2007. godine na osnovu pozitivnog mišljenja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, tako da Škola nastavlja sa radom ostvarivanjem prvog stepena strukovnih studija i 2007. godine Viša škola prerasta u Visoku poslovno-tehničku školu strukovnih studija u Užicu, kojoj se odobrava izvođenje studijskih programa osnovnih strukovnih studija: Proizvodno-inženjerska informatika, Inženjerstvo zaštite životne sredine, Građevinsko inženjerstvo-opšti smer, Informatika i Menadžment, kojima se, 2009. godine, pridružuje i studijski program Turizam.
 • Informatika, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-1183/2006-04 od 30.04.2007. godine
 • Menadžment, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-1183/2006-04 od 30.04.2007. godine
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-1183/2006-04 od 30.04.2007. godine
 • Građevinsko inženjerstvo, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-1183/2006-04 od 30.04.2007. godine
 • Proizvodno-inženjerska informatika, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-1183/2006-04 od 30.04.2007. godine

Škola dobija i Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih strukovnnih studija, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-1183/5/2008-04 od 05.06.2009. godine.

Studijski programi strukovnih specijalističkih studija visokoškolske ustanove su zaživeli 2011. godine, kada je Škola dobila uverenja o akreditaciji za sledeće studijske programe: Menadžment turističkih destinacija, Menadžment, Inženjerstvo zaštite životne sredine, Građevinsko inženjerstvo, Informacione tehnologije, Bezbednost i zdravlje na radu i Proizvodno mašinstvo:

 • Proizvodno mašinstvo, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-80/2011-04 od 24.06.2011. godine
 • Bezbednost i zdravlje na radu, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-80/2011-04 od 24.06.2011. godine
 • Građevinsko inženjerstvo, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-80/2011-04 od 24.06.2011. godine
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-80/2011-04 od 01.07.2011. godine
 • Menadžment, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-80/2011-04 od 09.12.2011.godine

Škola na osnovu toga dobija Uverenje o akreditaciji studijskih programa specijalističkih strukovnih studija, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-80/2011-04 od 09.12.2011. godine.

Daljim razvojem Škola dobija i Uverenja o akreditaciji studijskih programa osnovnih strukovnih studija i to:

 • Mašinstvo sa modulima: Proizvodno mašinstvo i Termotehnika, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-00171/2012-04 od 27.04.2012.g.
 • Menadžment, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-00171/2012-04 od 27.04.2012.g.
 • Informacione tehnologije, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-00171/2012-04 od 27.04.2012.g.
 • Građevinsko inženjerstvo, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-00171/2012-04 od 27.04.2012.g.
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-00171/2012-04 od 27.04.2012. godine

Sa izvršenom dopunom dobija se i Uverenje o akreditaciji VŠU broj: 612-00-00171/2012-04 od 27.04.2012. godine.

Ispunjavanjem standarda za akreditaciju visokoškolske ustanove, Škola 2012. godine dobija Uverenje o akreditaciji za sve postojeće studijske programe osnovnih strukovnih i specijalističkih studija, kao i osnovne strukovne studije studijskog programa Menadžment u jedinici u Kragujevcu po rešenju KAPK-a broj: 612-00-1557/2011-04 od 11.05.2012. godine. Godine 2013. akreditovan je nov studijski program osnovnih strukovnih studija: Računovodstvo i revizija, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-00850/2013-04 od 28.06.2013. godine.

Dalji razvojni put se odvija kroz dobijanje Uverenja osnovnih strukovnih studija i za studijske programe:

 • Mašinstvo sa modulima: Proizvodno mašinstvo i Termotehnika, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-00851/2013-04 od 10.05.2013. godine (izmena uverenja)
 • Menadžment, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-00851/2013-04 od 10.05.2013. godine (izmena uverenja)
 • Informacione tehnologije sa dva modula, Informacioni sistemi i Multimedija i digitalna televizija, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-00851/2013-04 od 10.05.2013. godine (izmena uverenja)
 • Turizam, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-00851/2013-04 od 10.05.2013. godine (izmena uverenja)
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-00851/2013-04 od 10.05.2013. godine (izmena uverenja)

Razvoj škole upotpunjen je 2014. godine akreditovanjem specijalističkih strukovnih studija i dobijanjem Uverenja o akreditaciji za sledeće studijske programe:

  Mašinstvo sa modulima: Proizvodno mašinstvo i Termotehnika, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-00340/2014-04 od 09.04.2014. godine
  Informacione tehnologije sa modulima: Informacioni sistemi i Multimedija i digitalna televizija, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-00340/2014-04 od 13.06.2014. godine
  Turizam sa modulima: Menadžment turističke destinacije i Ekoturizam, po rešenju KAPK-a broj: 612-00-02204/2014-04 od 28.11.2014. godine

Takođe, Škola je 2014. godine dobila Rešenje o dopuni i izmenama Dozvole za rad br. 612-00-01090/2014-04 od 17.10.2014. godine. Novo Rešenje o dopuni i izmenama Dozvole za rad izdato je pod br. 612-00-00166/2015-04 od 10.03.2015. godine.

Godine 2017. Škola je dobila sledeće Odluke i Uverenja o akreditaciji, odnosno reakreditaciji:

 • Odluka i Uverenje o akreditaciji visokoškolske Ustanove br. 612-00-03435/2016-06 od 31.03.2017. godine
 • Odluka i Uverenje o akreditaciji OSS Tehnološko inženjerstvo sa dva modula 1. Prehrambeno inženjerstvo i 2. Ekološko inženjerstvo br. 612-00-03433/2016-06 od 10.02.2017. godine (reakreditacija)
 • Odluka i Uverenje OSS Građevinsko inženjerstvo-opšti smer br. 612-00-03434/2016-06 od 10.02.2017. godine (reakreditacija)
 • Odluka i Uverenja o akreditaciji SSS Informacione tehnologije br. 612-00-03431/2016 od 31.03.2017. godine (reakreditacija)
 • Odluka i Uverenje o akreditaciji OSS Menadžment i preduzetništvo be. 612-00-03432/2016-06 od 21.04.2017. godine (reakreditacija)
 • Odluka i Uvrenjenja o akreditaciji OSS Unutrašnja arhitektura br. 612-00-00842/2017-06 od 02.06.2017. godine (akreditacija)
 • Odluka i Uverenje o akreditaciji OSS Mašinstvo br. 612-00-03435/2016-06 od 16.06.2017. godine (reakreditacija)
 • Odluka i Uverenje o akreditaciji MSS Bezbednost iz zdravlje na radu br. 612-00-00839/2017-06 od 16.06.2017. godine (akreditacija)
 • Odluka i Uverenja o akreditaciji SSS Računovodstvo i revizija br. 612-00-00840/2017-06 od 01.09.2017. godine (akreditacija)
 • Odluka i Uverenja o akreditaciji OSS Zdravstvena nega 612-00-00841/2017-06 od 10.11.2017. godine (akreditacija)
 • Rešenje o dopuni Dozvole za rad br. 612-00-1004/2007-04 od 08.10.2007. godine, Škola je ponovo dobila 2017. godine, br. 612-00-02538/2017-06 od 30.11.2017. godine

U 2018. godini izvršena je reakreditacija OSS Informacione tehnologije br. 612 00-02850/2017-06 od 09.02.2018. godine.

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 88/17) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi Odluku o promeni naziva Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija u Užicu. Novi naziv Škole glasi: „Visoka škola strukovnih studija Užice“.