Turizam

Raspored predmeta Modul - Menadžment turističke destinacije

R.br. Šif. Pred. Naziv predmeta Sem. Obavezan/ izborni Broj časova ESPB
PRVA GODINA
1. 51731 Menadžment turističke destinacije 1 O 3+3 7
2. 51733 Menadžment ljudskih resursa 1 O 3+3 6
3. 51734 Marketing menadžment turističke destinacije 1 O 3+3 6
4. Izborni blok 1 1 I 3+3 6
4.1. 51737 Tipologija turističkih destinacija
4.2. 51738 Integrisani menadžment sistem u turizmu
5. 51841 Savremeni oblici turizma 2 O 3+3 7
6. 51842 Finansijski menadžment 2 O 3+3 6
7. 51844 Metodologija izrade specijalističkog rada 2 2+2 6
8. Izborni blok 2 2 I 3+3 6
8.1. 51845 Menadžment komplementarnih delatnosti u turizmu
8.2. 51846 Poslovni engleski u turizmu
8. 51851 Stručna praksa (75 časova) 2 O 2
9. 51852 Specijalistički rad 2 O 8
Ukupni časova aktivne nastave 23+23
Ukupno ESPB 60

Raspored predmeta Modul - Ekoturizam

R.br. Šif. Pred. Naziv predmeta Sem. Obavezan/ izborni Broj časova ESPB
PRVA GODINA
1. 51732 Ekoturizam 1 O 3+3 7
2. 51735 Integrisani menadžment sistem u turizmu 1 O 3+3 6
3. 51736 Upravljanje projektima 1 O 3+3 6
4. Izborni blok 1 1 I 3+3 6
4.1. 51739 Upravljanje rizikom i metode procene rizika
4.2. 51740 Tipologija turističkih destinacija
4.3. 51741 Marketing menadžment turističke destnacije
4.4. 51742 Menadžment ljudskih resursa
5. 51841 Savremeni oblici turizma 2 O 3+3 7
6. 51832 Metode analize zagađujućih materija 2 O 2+2 6
7. 51844 Metodologija izrade specijalističkog rada 2 O 2+2 6
8. Izborni blok 2 2 I 3+3 6
8.1. 51847 Menadžment komplementarnih delatnosti u turizmu
8.2. 51848 Finansijski menadžment
8.3. 51849 Obnovljivi izvori energije
8.4. 51850 Opasne materije i otpad
8. 51851 Stručna praksa (75 časova) 2 O 2
9. 51852 Specijalistički rad 2 O 8
Ukupni časova aktivne nastave 22+22
Ukupno ESPB 60