KONKURSI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Izveštaj, 20.05.2022. godine, Predavač

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija br. 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za uže naučne, odnosno stručne oblasti Mašinsko inženjerstvo i Primenjena mehanika za Odsek Užice za 1 izvršioca, Izveštaj Komisije br. 553-5/05 od 20.05.2022. godine o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata mr Dragiše Mićića, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli i internet stranici Akademije i Odseka Užice, dana 20.05.2022. godine.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izveštaj, 18.05.2022. godine, Predavač

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija br. 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za uže naučne, odnosno stručne oblasti Mašinsko inženjerstvo i Računarsko inženjerstvo i informatika za Odsek Užice za 1 izvršioca, Izveštaj Komisije br. 554-5/05 od 16.05.2022. godine o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje sa predlogom za izbor kandidata mr Slobodana Petrovića, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli i internet stranici Akademije i Odseka Užice, dana 18.05.2022. godine.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs, 13.04.2022. godine, Predavač

Konkurs za izbor nastavnika u zvanje predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme na period u trajanju od pet godina sa punim radnim vremenom, za izbor jednog predavača za uže naučne, odnosno stručne oblasti Mašinsko inženjerstvo i Računarsko inženjerstvo i informatika za Odsek Užice.

Konkurs će biti objavljen u publikaciji „Poslovi“, 13.04.2022. godine

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs, 13.04.2022. godine, Predavač

Konkurs za izbor nastavnika u zvanje predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme na period u trajanju od pet godina sa punim radnim vremenom, za izbor jednog predavača za uže naučne, odnosno stručne oblasti Primenjena mehanika i Mašinsko inženjerstvo za Odsek Užice.

Konkurs će biti objavljen u publikaciji „Poslovi“, 13.04.2022. godine