uputstvo za obavljanje stručne prakse

Cilj stručne prakse je sticanje praktičnih, tehničko-tehnoloških i organizacionih znanja, odnosno upoznavanje studenata sa realnim uslovima rada. Zadatak studenata je da uoči probleme, predlože mere za njihovo rešavanje i da kroz saradnju sa zaposlenim organizacije u kojoj obavljaju praksu opravdaju date predloge i eventualno se nametnu za sopstveno zaposlenje.
U obavljanju stručne prakse studenti se oslanjaju na:
- znanja stečena iz uže stručnih predmeta,
- podatke prikupljene tokom obavljanja stručne prakse,
- konsultacije sa nastavnikom zaduženom za izvođenje stručne prakse, odnosno predmetnim nastavnikom,
- stručnu literaturu od interesa za obavljanje stručne prakse i
- internu dokumentaciju organizacije kod koje se obavlja stručna praksa.
U toku studija studenti su dužni da obave Stručnu praksu ili Stručne prakse I i II. Stručna praksa I se obavlja u toku IV semestra. Stručna praksa, odnosno Stručna praksa II se obavlja u toku VI semestra.
Student koji ima preko 1 godine radnog iskustva u prethodnoj stručnoj spremi, odnosno položen pripravnički ispit, to iskustvo se može priznati kao stručna praksa. Za priznavanje je potrebno doneti overenu Potrvdu o radnom iskustvu (u prilogu ovog dnevnika).
Obavljanje stručne prakse prati nastavnik zadužen za izvođenje stručne prakse koja se izvodi prema planu:
1 - student se (u grupi ili pojedinačno) upoznaje sa globalnom strukturom organizacije, a zatim detaljnije sa svakom od njenih celina.
2 - zatim se u celini, koja je najbliža profilu za koji se obrazuje, detaljnije upoznaje sa procesom rada i, ako je to izvodljivo, učestvuje u njemu. Ocena dobijena odbranom dnevnika stručne prakse upisuje se u indeks, u zapisnik i u ispitnu prijavu.
Cilj uputstva je da pruži informacije studentima o stručnoj praksi i načinu upućivanja na stručnu praksu, ponašanju u organizaciji u kojoj obavljaju stručnu praksu, vođenju i odbrani dnevnika stručne prakse. Detaljnija uputstva studenti mogu dobiti od nastavnika zaduženog za izvođenje stručne prakse (u daljem tekstu: nastavnik). Sadržina uputstva je razvrstana prema fazama realizacije i to: