Upis - uslovi

logo skoleUslovi za upis i obnovu druge i treće godine studija u školskoj 2012/2013. godini u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije.

1. Upis druge i treće godine u statusu budžet

 • Studenti prve godine stiču pravo upisa u drugu godinu studija u statusu budžet sa ostvarenih najmanje 48 espb bodova
 • Studenti druge godine stiču pravo upisa u treću godinu studija u statusu budžet sa ostvarenih najmanje 48 espb bodova u prvoj godini i ostvarenih najmanje 48 espb bodova u drugoj godini studija.

Svi studenti, bez obzira na status u prethodnoj godini studija, a koji su ostvarili pravo za upis na budžet (osvojili najmanje 48 espb bodova), rangiraju se i upisuju na budžet do broja odobrenih mesta za upis na drugu ili treću godinu studija u statusu budžet.

(Rangiranje će se obavljati na sledeći način: Sabira se broj poena dobijenih na osnovu broja osvojenih ESP bodova na godini studija sa brojem poena dobijenih na osnovu prosečne ocena studiranja i umanjuje za broj poena koje nosi svaka obnovljena godina studija.

Tabela sa brojem poena za svaki kriterijum data je u prilogu ovih Uslova.

U prilogu je dat i broj odobrenih mesta za upis na budžet po godini studija na svakom studijskom programu)

Studenti koji se ne upišu u statusu budžet upisuju se u statusu samofinansirajući.

Prilikom upisa, studenti u statusu budžet plaćaju upisninu u iznosu 2.500,00 dinara  a studenti u statusu samofinansirajući plaćaju upisninu u iznosu 2.500,00 dinara + školarinu u iznosu od 59.100,00 dinara (odjednom ili u ratama po izboru).

2. Upis druge i treće godine u statusu samofinansirajući

 • Studenti prve godine upisuju drugu godinu studija u statusu samofinansirajući sa ostvarenih najmanje 37 ESPB bodova.
 • Studenti druge godine upisuju treću godinu studija u statusu samofinansirajući sa ostvarenih najmanje 37 ESPB bodova u prvoj godini i ostvarenih najmanje 37 ESPB bodova u drugoj godini studija.

Prilikom upisa studenti plaćaju plaćaju upisninu u iznosu 2.500,00 dinara + školarinu u iznosu od 59.100,00 dinara (odjednom ili u ratama po izboru).

3. Obnova prve i druge godine

Studenti koji obnavljaju prvu ili drugu godinu studija upisuju istu godinu studija u statusu samofinansirajući.

Prilikom upisa, studenti plaćaju upisninu u iznosu 2.500,00 dinara  + školarinu.

Iznos za uplatu školarine je broj preostalih bodova iz te godine studija x 985,00 dinara

4. ponovni upis treće godine

Studenti treće godine koji ne diplomiraju zaključno sa 30 septembrom 2012. godine, odnosno zaključno sa ispitnim rokom oktobar 2 upisuju ponovo treću godinu studija i to:

 1. Studenti koji su školske 2011/2012. god. prvi put upisali treću godinu i bili u statusu budžet, a nisu položili sve ispite, upisuju ponovo treću godinu (zimski i letnji semestar ) u statusu budžet (do 30.09.2013. godine) prilikom upisa studenti u statusu budžet plaćaju upisninu u iznosu 2.500,00 dinara
 1. Studenti koji su školske 2011/2012. God. Prvi put upisali treću godinu i bili u statusu samofinasirajući, a nisu položili sve ispite, upisuju ponovo treću školsku godinu (zimski i letnji semestar ) u statusu samofinansirajući (do 30.09.2013. Godine).
  Prilikom upisa studenti u statusu samofinansirajući plaćaju upisninu u iznosu 2.500,00 dinara + školarinu.
  Iznos školarine je broj svih preostalih bodova do završetka studija (bez bodova za završni ispit) x 985,00 dinara
 1. Studenti koji su školske 2011/2012. God. Ponovo upisali treću godinu bez obzira na status, a nisu položili sve ispite, upisuju ponovo narednu školsku godinu (zimski i letnji semestar ) u statusu samofinansirajući.
  Prilikom upisa studenti u statusu samofinansirajući plaćaju upisninu u iznosu 2.500,00 dinara + školarinu.
  Iznos za uplatu školarine je broj svih preostalih bodova do završetka studija (bez bodova za završni ispit) x 985,00 dinara
 1. Studenti koji su u u prethodnoj školskoj godini položili sve ispite i do završetka školovanja im je preostala samo odbrana završnog rada, upisuju ponovo treću godinu, u statusu samofinansirajući.
  Prilikom upisa, svi ovi studenti plaćaju samo upisninu u iznosu od 2.500,00 dinara

Napomena:

Svi studenti imaju pravo na maksimalno 6 godina studiranja od dana kada su prvi put upisali prvu godinu studija, odnosno 4 godine ukoliko su prvi put upisali drugu godinu i 2 godine ukoliko su prvi put upisani u ovu školu na treću godinu studija (prelaz). Nakon proteka ovog roka gube status studenta i pravo na završetak studija u ovoj školi po započetom nastavnom planu i programu.

5. Studije po programu višeg obrazovanja

Studenti koji studiraju po programu višeg obrazovanja imaju rok za završetak studija zaključno sa 30.09.2014. godine

Način rangiranja uspeha studenata u školskoj 2012/2013. godini

1. kriterijum: ostvareni broj ESP bodova u školskoj 2011/2012. godini
zaključno sa Oktobar 2 ispitnim rokom

Ostvareni broj esp bodova Broj poena koji dobija student
48 20,00
49 23,33
50 26,66
51 30,00
52 33,33
53 36,66
54 40,00
55 43,33
56 46,66
57 50,00
58 53,33
59 56,66
60 60,00

2. kriterijum: prosečna ocena studija u školskoj 2011/2012. godini,
zaključno sa oktobar 2 ispitnim rokom

prosečna ocena broj poena prosečna ocena broj poena prosečna ocena broj poena prosečna ocena broj poena
6,00 – 6,09 1 6,10 – 6,19 2 6,20 – 6,29 3 6,30 – 6,39 4
6,40 – 6,49 5 6,50 – 6,59 6 6,60 – 6,69 7 6,70 – 6,79 8
6,80 – 6,89 9 6,90 – 6,99 10 7,00 – 7,09 11 7,10 – 7,19 12
7,20 – 7,29 13 7,30 – 7,39 14 7,40 – 7,49 15 7,50 – 7,59 16
7,60 – 7,69 17 7,70 – 7,79 18 7,80 – 7,89 19 7,90 – 7,99 20
8,00 – 8,09 21 8,10 – 8,19 22 8,20 – 8,29 23 8,30 – 8,39 24
8,40 – 8,49 25 8,50 – 8,59 26 8,60 – 8,69 27 8,70 – 8,79 28
8,80 – 8,89 29 8,90 – 8,99 30 9,00 – 9,09 31 9,10 – 9,19 32
9,20 – 9,29 33 9,30 – 9,39 34 9,40 – 9,49 35 9,50 – 9,59 36
9,60 – 9,69 37 9,70 – 9,79 38 9,80 – 9,89 39 9,90 – 10,00 40

3. kriterijum: broj obnovljenih godina studija

Broj poena koji se oduzima studentu za svaku obnovljenu godinu - 20 poena

Ukupan broj poena koji dobija student prilikom rangiranja = broj ostvarenih poena u skladu sa 1. kriterijumom + broj ostvarenih poena u skladu sa 2. kriterijumom – broj poena u skladu sa 3.  kriterijumom

Broj odobrenih mesta za studiranje na budžetu za školsku 2012/2013. godinu

studijski program II godina studija III godina studija
Proizvodno inženjerska informatika 60 60
Zaštita životne i radne sredine 54 54
Građevinsko inženjerstvo – opšti smer 60 60
Informatika 54 54
Turizam 48 48
Menadžment 48 48