Računovodstvo i revizija

racunovodstvo

Od školske 2013/14 godine Visoka poslovno-tehnička škola upisuje studente na nov nastavni program Računovodstvo i revizija. Odsek je uspešno akreditovan 2013. godine.

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Računovodstvo i revizija je obrazovanje studenata za prepoznatljivu i zahtevnu računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Studijski program obezbeđuje sticanje širokog spektra kompetencija koje su društveno opravdane i korisne i koje podrazumevaju konkretnu primenu stečenih znanja u praksi. Namenjen je obrazovanju računovođa i revizora za srednje i više finansijske funkcije u preduzećima. Zbog značajnog udela ekonomskih obrazovnih sadržaja, ovako obrazovani kandidati mogu uspešno obavljati i sve poslove za koje je potrebno znanje i veštine poslovne ekonomije.

Sadašnji trenutak poslovne stvarnosti u Srbiji može se definisati kao stanje značajnih poslovnih mogućnosti uz uočen nedostatak poslovne inicijative i konzervativnog računovodstvenog i revizorskog sistema. fiposoftUzroke ovakvog stanja poslovne inicijative i aktivnosti delimično leži u poslovnom, kulturološkom i političkom nasleđu kao i u zatečenim obrazovnim profilima na svim nivoima obrazovanja. Pojava velikog broja studijskih programa od kojih su brojni i u području računovodstva, veliki interes prema sticanju računovodstvenih i revizorskih znanja i veština, pokazuju postojanje objektivne potrebe za ovim studijama.

One će u budućnosti rasti a realizacija studijskog programa Računovodstvo i revizija usklađena sa koncipiranim studijskim programom ima svoje opravdanje u našem poslovnom okruženju usmerenom ka razvoju privrede i nauke Republike Srbije.

Osnovni ciljevi studijskog programa Računovodstvo i revizija Visoke poslovno-tehničke škole Užice usaglašeni su sa Bolonjskim procesom gde je potrebno posebno istaći visok stepen vertikalne i horizontalne mobilnosti studenata, veliki broj programskih sadržaja (značajan broj izbornih predmeta), fleksibilne organizacije studija po želji svakog studenta (prilagođavanje programskog sadržaja studija afinitetima studenata, ali uz zadržavanje obima znanja koje osigurava programsko jezgro studija). Savremene tendencije razvoja zemalja tržišne privrede pokazale su da se obrazovanje i stvaranje ljudskih resursa nalaze u samom vrhu prioriteta globalnih nacionalnih strategija i politika socijalnog, ekonomskog i tehnološkog napretka. Kontinuirane socijalno-ekonomske promene, ubrzan naučno-tehnološki razvoj, posebno ekspanzija modernih i postmodernih formi tehnologija pretpostavljaju visokoobrazovanu populaciju koja je u stanju da efikasno učestvuje u socijalnim procesima i koristi raspoloživu tehnologiju. U tom kontekstu ulaganje u obrazovanje, naročito računovodstvene struke, odnosno u ljudski kapital koji će biti nosilac svih finansijskih aktivnosti, mora dobiti karakter investicionog ulaganja.

Razvojnoj strategiji koja počiva na otvorenoj, čvrsto integraciono opredeljenoj tržišnoj privredi - gde su jezgro privredne strukture mala i srednja proizvodno i izvozno orijentisana preduzeća, a privatna svojina temeljni oblik svojine, okrenuta modernim tehnologijama i brzom razvoju sektora usluga - odgovara razvoj fleksibilnog i konkurentnog tržišta rada. Tome mora da prethodi i donošenje odgovarajuće strategije razvoja obrazovanja i sinergija ukupnog obrazovnog sistema tim potrebama.

Sledeći promene u ukupnom ekonomskom okruženju, potrebe privrede i tokove razvoja novih tehnologija, strategija razvoja obrazovanja budućih računovođa i revizora treba da se prilagodi novim izazovima koji donose prosperitet, ali i traže adekvatno obrazovane i osposobljene pojedince i naciju. Zato bi osnovni cilj daljeg razvoja obrazovanja računovođa i revizora i bio da oni zaista postanu bitan činilac ekonomskog i društvenog razvoja i faktor unapređenja modernih društvenih i ekonomskih odnosa. Visoko kvalitetno obrazovanje treba da stvara takve stručne kadrove koji će moći da se uključe u oštru međunarodnu konkurenciju, posebno u oblasti proizvodnje, usluga, finansijskog tržišta i berze.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa Računovodstvo i revizija su da studenti steknu znanja i veštine iz oblasti savremenog računovodstva i revizije, uključujući multidisciplinarnost koja predstavlja suštinsku karakteristiku ovog programa. Glavni cilj studijskog programa je sticanje kompetencija neophodnih za razumevanje dinamičnih i kompleksnih tema iz područja računovodstva i revizije profitnih i neprofitnih organizacija.

Studenti ovog studijskog programa stiču znanja iz područja vezanih za računovodstveno izveštavanje, funkcionisanje računovodstvenih sistema, računovodstvene metode i tehnike upravljanja troškovima, računovodstvene metode za realizaciju poslovnih kombinacija, metode konsolidacije, računovodstvene aspekte obračuna poreza, analizu finansijskih izveštaja, teznike izrade poslovnog plana, evaluaciju izvršenja poslovnih aktivnosti, revizijske metode i postupke, funkcionisanje sistema interne kontrole. Pored navedenog, studentima se omogućava proširivanje znanja u pojedinim računovodstvenim sistemima specifičnog karaktera poput računovodstva trgovine, turizma, banaka, investicionih i penzijskih fonadova, osiguravajućih društava, te upoznavanje sa računovodstvenim sistemima zamalja EU.

Studenti studijskog programa Računovodstvo i revizija osposobljavaju se za obavljanje visokostručnih poslova u području računovodstva i revizije koji obuhvataju sve sektore privrede i državne uprave:

  • profitni sektor (proizvodni, trgovinski i uslužni poslovni subjekti);
  • finansijski sektor (banke, osiguravajuća društva, investicioni i penzijski fondovi);
  • organizacije koje se bave revizijom;
  • javni sektor (budžetski korisnici i neprofitne organizacije).

Studijski program ima za cilj i razvoj kreativnih sposobnosti studenata za razmatranje konkretnih problema, razvoj kritičkog mišljenja i sposobnosti za timski rad, što u kombinaciji sa ovladavanjem praktičnim veštinama predstavlja preduslov uspešnog obavljanja profesije budućih strukovnih ekonomista.

Na kraju, cilj studijskog programa osnovnih strukovnih studija Računovodstvo i revizija je da stvori solidnu osnovu znanja kod studenata sa završenim osnovnim studijama, koja bi omogućila nastavak obrazovanja na specijalističkim strukovnim studijama u zemlji i inostranstvu.

Kompetencije predstavljaju dinamičnu kombinaciju znanja, razumevanja, veština i sposobnosti. Razvoj kompetencija je cilj programa obrazovanja.

Savladavanjem studijskog programa strukovnih studija Računovodstvo i revizija studenti stiču opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti.

Opšte kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičkog mišljenja, sposobnosti analize problema i optimalna praktična rešenja problema iz oblasti računovodstva i revizije.

Strukovni ekonomista za računovodstvo i reviziju je kompetentan za obavljanje poslova organizovanja računovodstva, vođenje knjigovodstvene evidencije, donošenje odluka iz oblasti računovodstva i revizije, izradu internih izveštaja za potrebe planiranja, kontrole i revizije, pripremu i prezentovanje eksternih izveštaja i njihovu eksternu reviziju.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno specifične kompetencije:

  1. Temeljno poznavanje disciplina menadžmenta, preduzetništva, informacionih sistema, stranog jezika, menadžmenta ljudskih resursa, razvoja i strategija, kao i njihovih međuodnosa i povezanosti.
  2. Razvoj komunikacionih sposobnosti i spretnosti u oblasti verbalnog, neverbalnog i pismenog komuniciranja.
  3. Rešavanje konkretnih problema iz gore navedenih oblasti uz pomoć naučnih metoda i postupaka uz logističku podršku informacionih tehnologija.
  4. Praćenje i primena novina u oblasti računovodstva i revizije.
  5. Poštovanje etičkog kodeksa računovođa i revizora.

Strukovne računovođe i revizori poseduju veštinu i spretnost u upotrebi znanja u područjima gde je zastupljen njihov rad.

Ciljevi studijskog programa su u potpunosti usklađeni sa vizijom i misijom Visoke poslovne-tehničke škole strukovnih studija u Užicu, koji se sastoje u pružanju adekvatnog teorijskog i primenjeno-praktičnog obrazovanja uz interdisciplinarni pristup.

Kompetencije diplomiranih studenata

Praktična znanja i iskustva se stiču kroz seminarske radove, u moderno opremljenim računarskim laboratorijama škole, kao i uz praktičan rad u poslovnim sistemima čija osnovna delatnost odgovara potrebama ovog studijskog programa.

Steceni strucni naziv: Strukovni ekonomista za računovodstvo i reviziju