Turizam

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Turizam je obrazovanje studenata za zahtevnu i odgovornu turističku profesiju i kompleksna zanimanja iz oblasti turizma. Studijski program obezbeđuje sticanje širokog spektra kompetencija, sa posebnim akcentom na sticanju praktično primenjivih znanja i veština, ali i iskustava, koje su društveno opravdane i korisne i koje podrazumevaju konkretnu primenu stečenih znanja u praksi. Program je namenjen obrazovanju budućih turističkih kadrova, ali i zaposlenima u turizmu, za obavljanje srednjih i viših funkcija u turističkim privrednim subjektima. Svojom strukturom program odgovara savremenim potrebama i zahtevima koji se postavljaju u oblasti turizma, imajući u vidu postajanje dinamičkog razvoja ove delatnosti.

Svrha studijskog programa OSS Turizam je obrazovanje studenata za širok spektar profesija i zanimanja koja će privredi Republike Srbije, Zlatiborskog okruga, severne Crne Gore, istočne Republike Srpske i turističke destinacije Zapadna Srbija obezbediti stručnjake ekonomske struke iz oblasti turizma.

Pojava velikog broja studijskih programa iz oblasti turizma, veliki interes prema sticanju znanja i veština, pokazuju postojanje objektivne potrebe za ovim studijama. One će u budućnosti rasti, a realizacija studijskog programa Turizam usklađena sa koncipiranim studijskim programom ima svoje opravdanje u našem poslovnom okruženju usmerenom ka razvoju privrede i nauke Republike Srbije, a u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije za period 2016-2025 godine usvojene od strane Vlade Republike Srbije. Sledeći promene u turističkoj delatnosti, studijski program Turizam po svom sadržaju i strukturi prati najnovije turističke i privredne tokove u svetu i kod nas. Program je usklađen sa savremenim tokovima i naučnim saznanjima iz oblasti turizma, gde integracija teorije i prakse sistemu učenja daje novu i kvalitativniju dimenziju. Studijski program svojom strukturom odgovara savremenim potrebama i zahtevima koji se postavljaju u oblasti turizma, imajući u vidu postajanje dinamičkog razvoja ove delatnosti. Kvalitet studijskog programa Turizam ogledaće se i u stalnom prilagođavanju dinamičkim promenama u turističkom, ekonomskom i društvenom okruženju; promenama u zahtevima i očekivanjima nosilaca savremene turističke tražnje, inoviranju znanja i veština koje su neophodne za buduće strukovne ekonomiste, te će im pružati mogućnosti usmeravanja stečenog znanja ka radu u javnim institucijama kao i različitim subjektima, tj. nosiocima turističke ponude. Osnovna svrha studijskog programa je obezbeđenje kadrova koji će razviti kompetencije i biti u stanju da vladaju veštinama i sposobnostima neophodnim za izvršavanje različitih poslova, kao i da studentima pruži adekvatan nivo teorijskih i praktičnih znanja, kako bi bili osposobljeni za izvršavanje poslovnih zadataka i donošenje odluka ne samo u oblasti turizma već i njemu komplementarnim delatnostima.

Završetkom studijskog programa OSS Turizam studenti biće osposobljeni za obavljanje poslova:

 • posredovanja u turizmu
 • ugostiteljske delatnosti
 • upravljanja turističkim destinacijama
 • optimalne primene instrumenata promotivnog miksa (turističke promocije)
 • upravljanja finansijama poslovnih subjekata u turizmu

Ovako osposebljeni i formirani mladi kadrovi i budući stručnjaci imaće mogućnost zapošljavanja u javnim službama (opštinskim i gradskim upravama, turističkim organizacijama, inspekcijskim organima, privrednim komorama, statističkim službama i dr.), turističkim agencijama, samostalnim smeštajnim objektima ali i renomiranim hotelskim lancima kao i ostalim nosiocima turističke ponude Republike Srbije, Zlatiborskog okruga, severne Crne Gore, istočne Republike Srpske i turističke destinacije Zapadna Srbija.

Pored svega navedenog, svrha studijskog programa je osposobljavanje studenata za nastavak studiranja na master strukovnim studijama iz oblasti turizma.

Nastavni plan i programa studija je koncipiran tako da obuhvata najnovija stručna saznanja iz odgovarajućih oblasti koje su predmet studija i omogućavaju fleksibilan pristup željama studenata za proučavanjem određenih oblasti putem izbornih predmeta.

Ciljevi studijskog programa

Razvoj turizma zahteva kadar specifičnog profesionalnog usmerenja, koji se obrazuje kroz sisteme redovnog obrazovanja visokoškolskih ustanova, kao i kroz razne vidove sistematske obuke. Turizam kao multidisciplinarna delatnost obuhvata znanja i veštine koja su diverzifikovanog karaktera. Obzirom da je održivi razvoj turizma strateško opredeljenje Republike Srbije i Zlatiborskog okruga, to zahteva i formiranje kadrova za te namene, koji će biti kreatori i nosioci razvoja turizma u Zlatiborskom okrugu, Srbiji i šire. Posebnu pažnju treba posvetiti pograničnim oblastima koje gravitiraju Zlatiborskom okrugu i turističkoj regiji Zapadna Srbija, sa akcentom na područja od međunarodnog značaja koja su deo Evroregiona „Drina-Tara“.

Ciljevi studijskog programa OSS Turizam su usklađeni sa zahtevima privrednog razvoja i tržišta rada Zlatiborskog okruga i turističke destinacije Zapadna Srbija u pogledu potreba za specifičnim kadrovima u turizmu. Za turizam u Zlatiborskom okrugu i regiji Zapadna Srbija potrebni su kadrovi koji poseduju značajna znanja i veštine iz oblasti specifičnih oblika turizma kao što su: kongresni, poslovni, zdravstveni, aktivni sportsko-rekreativni, kulturno-manifestacioni, seoski, eko i etno turizam, gastroenološki i dr. Školovanje i razvoj potrebnih kadrova mora se, pre svega, oslanjati na znanje i intelektualni kapital, a stim u vezi i planskim obrazovanjem visokoškolskih kadrova ekonomske struke smera turizam.

Ciljevi studijskog programa OSS Turizam su jasno formulisani i uključuju postizanje kompetencija i stručnih znanja iz oblasti turizma i njihovu primenu u budućem radu, odnosno:

 • da studentu obezbedi kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti turizma;
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja u pristupu i rešavanju problema;
 • osposobljavanje studenata za samostalan i praktičan rad na poslovima koji zahtevaju znanje iz oblasti turizma;
 • osposobljavanje studenata za samostalni i timski rad, kao i rad u multikulturalnoj sredini;
 • stvaranje bazičnog znanja neophodnog za dalje školovanje;
 • razvijanje svesti studenata o neophodnosti permanentnog i stručnog obrazovanja i usavršavanja;
 • da studentu omogući razumevanje savremenih kretanja u oblasti turizma i osposobi ga za korišćenje stručne literature u cilju kontinuiranog nadograđivanja stečenih znanja.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa OSS Turizam studenti stiču opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti.

Opšte kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičkog razumevanja, sposobnosti analize problema i optimalna praktična rešenja problema iz oblasti turizma i srodnih delatnosti, odnosno:

 • sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica u oblasti turizma;
 • ovladavanja metodima, postupcima i procesima istraživanja u oblasti turizma;
 • razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa poslovanju i razvoju turističke privrede;
 • sposobnost primene znanja u praksi;
 • razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem turističkih organizacija i privrednih društava;
 • profesionalne etičnosti i etičkog kodeksa u turizmu.

Predmetno-specifične kompetencije se baziraju na visokostručnoj i profesionalnoj osposobljenosti za područja prostornog planiranja u turizmu, etike i estetike u turizmu, održivog razvoja turizma, turističke geografije (nacionalne i regionalne), trendova razvoja u turizmu, ponašanja potrošača u turizmu, marketinga u turizmu, poslovnog komuniciranja u turizmu, finansija i računovodstva u turizmu, menadžmenta različitih vrsta smeštajnih objekata prodaje i recepcijskog poslovanja, posredovanja u turizmu, turističkih agencija, inovacija u turizmu, informacionih tehnologija u turizmu, ekologije u turizmu, menadžmenta događaja i animacija u turizmu i dr.

Stečeni stručni naziv: Strukovni ekonomista