Tehnološko inženjerstvo

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju Strukovnih inženjera tehnologije u oblastima ekološkog inženjerstva i prehrambenog inženjerstva u skladu sa potrebama društva.

Studijski program Tehnološko inženjerstvo sa dva modula i to Modul 1 - Ekološko inženjerstvo i Modul 2 - Prehrambeno inženjerstvo je koncipiran tako da obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Odsek Užice, Akademije Zapadna Srbija je definisao osnovne zadatke i ciljeve radi obrazovanja visoko kompetentnih kadrova iz tehničko-tehnološkog polja i oblasti tehnološkog inženjerstva. Svrha studijskog programa Tehnološko inženjerstvo sa dva modula (Modul 1 - Ekološko inženjerstvo i Modul 2 - Prehrambeno inženjerstvo) je potpuno u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Akademije Zapadna Srbija.

Studijski program osnovnih strukovnih studija Tehnološko inženjerstvo, sa dva modula i to: M 1 - Ekološko inženjerstvo i M 2 -Prehrambeno inženjerstvo ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu dostupnu široj javnosti.

Studijski program osnovnih strukovnih studija Tehnološko inženjerstvo Modula 1: Ekološko inženjerstvo ima direktnu društvenu svrhu da obrazuje kadrove za konkretno rešavanje problema nekontrolisanog zagađivanja životne sredine. U uslovima sve izraženije ekološke krize evidentna je potreba za kvalifikovanim strukovnim inženjerima tehnologije u oblasti ekološkog inženjerstva, koji će se baviti prevencijom emisije zagađenja putem vođenja ekološki održivih tehnoloških procesa kao i odgovarajućom obradom već nastalog tečnog, čvrstog i gasovitog otpada a u skladu sa potrebama privrede, praćenja trenda očuvanja životne sredine i razvoja društva u okviru prihvaćene strategije razvoja i ostvarivanja održivog razvoja.

Svrha studijskog programa osnovnih strukovnih studija Tehnološko inženjerstvo Modula 2: Prehrambeno inženjerstvo je obrazovanje kadrova za prehrambenu industriju, čija je uloga u ukupnom razvoju društva od presudne važnosti. Zapadna Srbija ima velike mogućnosti za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane. U budućnosti se očekuje povećanje obima stočarske i biljne proizvodnje, kao sirovinske baze za prehrambenu industriju. Proizvodnju zdrave, bezbedne i kvalitetne hrane treba da prati kvalifikovani stručnjak. Iz tog razloga, evidentna je potreba za kvalifikovanim strukovnim inženjerima tehnologije u oblasti prehrambenog inženjerstva, koji treba da se uključe u rad u ovoj privrednoj grani, a time i za njihovim adekvatnim obrazovanjem.

Program osnovnih strukovnih studija Tehnološko inženjerstvo, kao prvi u nizu ovih programa, pre svega je usmeren ka sticanju fundamentalnih znanja vezanih za tehnološko (ekološko i prehrambeno) inženjerstvo i stručna znanja neophodna za svakodnevni inženjerski posao. Za studente ovih studija kojima će ovaj stepen obrazovanja biti i završni, program obezbeđuje široku lepezu kompetencija u domenu ekološkog i prehrambenog inženjerstva. Studenti koji se odluče za nastavak strukovnih studija na specijalističkim strukovnim studijama dobijaju ovim programom dovoljno čvrstu osnovu za uspešno praćenje složenijih disciplina na naprednim studijskim programima.

Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa obrazuju se Strukovni inženjeri tehnologije Modula 1: Ekološko inženjerstvo i Modula 2: Prehrambeno inženjerstvo koji poseduju kompetencije za sprovođenje efikasne prevencije zagađenja životne sredine odnosno kompetencije za sprovođenje održivih tehnologija u proizvodnji i preradi hrane uz očuvanje ekosistema u evropskim i svetskim okvirima.

Ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa je postizanje:

 • kompetencija
 • stručnih znanja, koja se odnose na teorije, principe i procese uključujući kritičko razumevanje i primenu u radu
 • veština: rešavanja složenih problema pri radu, uspešne komunikacije i saradnje i korišćenja opreme, instrumenata i uređaja relevantnih za oblast tehnološkog inženjerstva

Ciljevi studijskog programa osnovnih strukovnih studija Tehnološko inženjerstvo sa dva modula (M1: Ekološko inženjerstvo i M2: Prehrambeno inženjerstvo) su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Odseka Užice, Akademije Zapadna Srbija kao visokoškolske obrazovne institucije i svrhom studijskog programa. Ciljevi ovog studijskog programa su zasnovani na znanjima i savremenim inovacijama u oblasti tehnološkog (ekološkog i prehrambenog) inženjerstva koja se izučavaju na istim/sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu kao i na dobrim praktičnim iskustvima.

Studijski program Tehnološko inženjerstvo uspostavljen je sa sledećim ciljevima:

 • osposobljavanje studenata za primenu potrebnih znanja iz fundamentalnih naučnih disciplina (matematika, fizika, biologija, itd)
 • stručnih znanja, koja se odnose na teorije, principe i procese uključujući kritičko razumevanje i primenu u radu
 • razvoj kreativnih sposobnosti studenata za razmatranje inženjerskih problema i sposobnosti njihovog kritičkog mišljenja
 • razvijanje sposobnosti za timski rad
 • razvijanje sposobnosti za javno prezentovanje rezultata rada
 • osposobljavanje za nastavak obrazovanja na višim nivoima

Cilj studijskog programa je da se obrazuju stručnjaci koji poseduju dovoljno potrebnog znanja za praćenje trenda očuvanja životne sredine uz minimiziranje negativnog uticaja proizvodnih procesa na životnu sredinu, kao i stručnjaka za rad u prehrambenoj industriji koja koristi savremene tehnološke postupke u proizvodnji tradicionalnih proizvoda od mesa, mleka, voća i povrća.

Osim sticanja kompetencija, znanja i veština iz oblasti ekološkog i prehrambenog inženjerstva, cilj je da svršeni studenti:

 • budu preduzimljivi u rešavanju problema u nepredvidivim situacijama
 • vode srednje složene projekte samostalno i sa punom odgovornošću
 • primenjuje etičke standarde svoje profesije
 • organizuju, kontrolišu i obučavaju druge za rad
 • unapređuju postojeću praksu
 • ispoljavaju pozitivan odnos prema značaju celoživotnog učenja u ličnom i profesionalnom razvoju

Definisani ciljevi ukazuju na dve osnovne intencije studijskog programa. Prvo, osposobljavanje kadrova koji će svojim radom i znanjem doprineti očuvanja životne sredine i poboljšanju kvaliteta proizvodnje prehrambenih proizvoda. Drugo, završetkom studija studenti stiču osnovna znanja za nastavak studija na nivou specijalističkih strukovnih studija ove i drugih visokoškolskih ustanova iz istih ili srodnih oblasti studija.

Kompetencije diplomiranih studenata

Studenti koji su završili osnovne strukovne studije Tehnološko inženjerstvo sa dva modula (M1: Ekološko inženjerstvo i M2: Prehrambeno inženjerstvo) poseduju kompetenciju za primenu znanja u praksi i praćenje i primenu novina u struci, osposobljeni su da konkretno rešavaju problem nekontrolisanog zagađivanja životne sredine u uslovima sve izraženije ekološke krize, odnosno osposobljeni su da planiraju, organizuju i rukovode tehnološkim procesima u prehrambenoj industriji (industriji mesa, mleka, voća i povrća).

Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanja ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre a šta loše strane odabranog rešenja.

Završetkom osnovnih strukovnih studija Tehnološko inženjerstvo student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • primene u praksi znanja, stečenog studiranjem, kao i korišćenja različitih metoda i postupaka, kojim je teorijski i praktično ovladao u toku studija, pri opisivanju i rešavanju praktičnih problema iz struke
 • osposobljenost, kako za individualni, tako i za timski rad
 • da rasuđuje i daje na osnovu dostupnih informacija moguće zaključke, koji istovremeno sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima
 • praćenja literature, standarda i ostalih relevantnih informacija i njihova primena u rešavanju zadataka iz oblasti struke
 • razmenjivanja informacija, ideja, problema i rešenja sa osobama u struci i van struke
 • da na jasan i nedvosmislen način prenese svoje zaključke, znanje i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti

Savladavanjem osnovnih strukovnih studija Tehnološko inženjerstvo na Modulu 1: Ekološko inženjerstvo, student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • organizacije i planiranja potrebnih aktivnosti u oblasti upravljanja otpadom i primene mera zaštite radne i životne sredine
 • koncipiranja i upravljanja sistemima za prečišćavanje industrijske i komunalne otpadne vode i odlaganja otpadnih muljeva
 • organizacije i izbora lokacija za ekološki monitoring radne i životne sredine
 • analize posledica interakcije najvažnijih zagađujućih materija sa okolinom i primene mera zaštite
 • povezivanja osnova biologije i fiziologije biljnih i životinjskih ćelija sa uticajnim faktorima tehnologija
 • analize i prognoze stepena iskorišćenja energije u tehnološkim procesima, vodeći računa o tehničkim, ekološkim i ekonomskim aspekatima upotrebe obnovljivih izvora energije
 • primene usvojenih znanja i propisa koji se odnose na metode zaštite od zračenja u laboratorijskim i industrijskim uslovima
 • primene instrumentalnih metoda analize različitih uzoraka i procene pouzdanosti i tačnosti odabrane metode
 • primene, kontrole i unapređenja mera bezbednosti i zaštite na radu u realizaciji tehnoloških linija i procesa

Savladavanjem osnovnih strukovnih studija Tehnološko inženjerstvo na Modulu 2: Prehrambeno inženjerstvo, student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • poznavanja i primene različitih sirovina, pomoćnih materijala i aditiva neophodnih za proizvode od voća i povrća
 • vođenja tehnoloških operacija prerade i konzervisanja voća i povrća
 • vođenja tehnoloških operacija prerade i konzervisanja mesa (hlađenjem, smrzavanjem, visokim temperaturama, soljenjem i salamurenjem, sušenjem, dimljenjem, fermentacijom)
 • vođenja tehnoloških postupaka proizvodnje pasterizovanog i sterilizovanog mleka, mlečnih napitaka, fermentisanih mlečnih proizvoda, sireva, koncentrovanih i sušenih mlečnih proizvoda
 • poznavanja hemijskog sastava, fizičkih i fizičko-hemijskih osobina mleka i mesa i proizvoda od mleka i mesa
 • vođenja tehnoloških procesa rashlađivanja, smrzavanja i skladištenja svih prehrambenih porizvoda u industrijskim hladnjačama
 • vođenja tehnoloških procesa sušenja i skladištenja osušenih proizvoda u industriji koja se bavi konzervisanjem namirnica sušenjem
 • poznavanja i primene različitih postupaka kojima se mogu kontrolisati razvoj mikroorganizama u tehnološkim procesima prehrambene industrije
 • izrade i realizovanja planova i programa opremanja i funkcionisanja objekata u industriji mesa, mleka, voća i povrća, kao i poznavanja koncepcije i konstrukcije hladnjača i sušara
 • primene standardnih metoda za kontrolu i unapređenje kvaliteta proizvoda u prehrambenoj industriji

Studenti ovog nivoa studija kompetentni su da rešavaju realne probleme iz prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele.