Plan I program - Prva godina

R.B Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Sociologija 3+1+0   5
2 Poslovna matematika 2+3+0   7
3 Menadžment 3+2+0   6
4 Ekonomika biznisa 3+2+0   6
5 Organizacija rada 2+2+0   6
  13+10+0=23   30
6 Osnovi računovodstva   2+3+0 7
7 Osnovi informatike   2+2+0 6
8 Marketing   2+2+0 6
9 Trgovinski menadžment   3+2+0 6
10 Izborni predmet 2+0+0 5
    11+9+0=20 30
  Ukupno časova aktivne nastave na godini studija: 516  
    Σ60

Predmet izbornog bloka 1 (od dva predmeta bira se jedan)