Zdravstvena nega

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • akademsko-opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Vežbe iz nastavnih predmeta i klinička praksa se organizuju u Zdravstvenom centru Užice.

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, petom i šestom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovna medicinska sestra

Treća godina - Zdravstvena nega

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Pedijatrija sa zdravstvenom negom 3+3   7
2 Interna medicina sa zdravstvenom negom 2 3+2   6
3 Higijena i medicina rada 2+2   5
4 Izborni predmet 3 2+3   7
5 Bezbednost na radu 2+2   5
    12+12   30
6 Medicinska oprema, instalacije i prostori   3+3 7
7 Izborni predmet 4   3+3 6
8 Izborni predmet 5   2+2 5
9 Klinička letnja stručna praksa 3   70 4
10 Završni rad     8
      8+8 30

Izborni predmet 3 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

  • Palijativna medicina sa zdravstvenom negom - KL
  • Ishrana i dijetetika

Izborni predmet 4 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

Izborni predmet 5 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta: