Zdravstvena nega

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • akademsko-opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, petom i šestom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovna medicinska sestra

Treća godina - Zdravstvena nega

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Pedijatrija sa zdravstvenom negom 3+3+7   6
2 Gerijatrija sa zdravstvenom negom starih lica 3+2+7   6
3 Organizacija zdravstvene nege 2+2+6   5
4 Izborni predmet 3 3+3+7   6
5 Bezbednost na radu 2+2+6   5
6 Stručna klinička praksa 2 0+0+12   4
    13+12   32
6 Medicinska oprema, instalacije i prostori   3+3+6 5
7 Izborni predmet 4   2+3+6 6
8 Izborni predmet 5   2+2+6 5
9 Letnja stručna praksa   0+0+62 4
10 Završni rad     8
      7+8+125 28

Izborni predmet 3 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

  • Palijativna medicina sa zdravstvenom negom
  • Neurologija sa zdravstvenom negom

Izborni predmet 4 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

  • Urgentna medicina sa zdravstvenom negom
  • Fizikalna medicina i rehabilitacija sa zdravstvenom negom

Izborni predmet 5 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

  • Medicinski otpad
  • Statistika