Menadžment i preduzetništvo

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem i šestom semestru(dva izborna predmeta) bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni menadžer

Treća godina

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Menadžment kvaliteta 3+2   7
2 Privredno pravo 2+2   5
3 Ekološki menadžment 3+2   6
4,5 Izborni predmet 3 (bira se 2 od 4) 2+2   12
    12+10   30
6 Poslovne finansije   3+2 5
7 Organizacija treninga   3+3 6
8,9 Izborni predmet 4 (bira se 2 od 4)   2+2/3+2/3+3 10
10 Stručna praksa     3
11 Završni rad     6
      8|9+7|8 30

Izborni predmeti treće godine u petom semestru i to Izborni predmet 3 u okviru koga student bira dva od četiri predmeta su:

Izborni predmeti treće godine u šestom semestru i to izborni predmet 4 u okviru koga student bira dva od četiri predmeta su: