Menadžment i preduzetništvo

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem i šestom semestru(dva izborna predmeta) bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni menadžer

Treća godina

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Menadžment kvaliteta 3+2   6
2 Privredno pravo 2+2   5
3 Ekološki menadžment 2+2   5
4 Organizaciono ponašanje 2+2   6
5 Nove tehnologije i materijali 3+3   6
6 Stručna praksa 2     2
    12+11   30
7 Organizacija treninga   3+3 6
8 Izborni predmet 3   3+3/2+2 6
9 Izborni predmet 4   2+2/3+2 6
10 Završni rad     12
      7|8+8|7 30

Izborni predmeti treće godine u šestom semestru i to Izborni predmet 3 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta su:

  • Poslovno komuniciranje
  • WEB dizajn

Izborni predmeti treće godine u šestom semestru i to izborni predmet 4 u okviru koga student može da se odluči za jedan od ponuđena dva predmeta su:

  • Finansijska tržišta
  • Poslovne finansije