Menadžment

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

 • opšteobrazovni
 • stručni
 • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

 • u drugom i trećem i četvrtom semestru bira sejedan od dva ponuđena predmeta
 • u petom semestru, biraju se dva od tri ponuđena predmeta
 • u šestom semestru biraju se dva od tri ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni menadžer

Treća godina menadžment

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Menadžment kvaliteta 3+2   7
2 Privredno pravo 2+2   5
2 Ekološki menadžment 3+2   6
3 Izborni predmet 3 2+2   2*6
    12+8   30
4 Poslovne finansije   3+2 5
5 Izborni predmet 4   pogledaj u opisu 2*5
6 Poslovne finansije   3+2 5
6 Organizacija treninga   3+3 6
7 Stručna praksa     3
8 Završni rad     6
      8|9+5|4 30

Izborni predmeti treće godine menadžmenta u petom semestru i to Izborni predmet 3 u okviru kojih student bira jedan od četiri predmeta su:

 • Poslovna i ekološka etika
 • Menadžment u turizmu
 • Bezbednost na radu
 • Web dizajn

Izborni predmeti treće godine menadžmenta u šestom semestru i to izborni predmet 4 u okviru kojih student može da se odluči za dva od ponuđena četiri predmeta su:

 • Upravljanje otpadom 3+2
 • Elektronsko poslovanje 3+2
 • Internet tehnologije 2+2
 • Poslovno komuniciranje 3+3