Menadžment i preduzetništvo

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem i šestom semestru(dva izborna predmeta) bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni menadžer

Treća godina

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Menadžment kvaliteta 3+2   6
2 Privredno pravo 2+2   5
3 Komercijalno poznavanje robe 2+2   5
4 Organizaciono ponašanje 2+2   6
5 Nove tehnologije i materijali 3+3   6
6 Stručna praksa 1     2
    12+11   30
7 Organizacija treninga   3+3 6
8 Izborni predmet 3   2/3+2/3 6
9 Izborni predmet 4   2/3+2 6
10 Završni rad     12
      7/9+7/8 30

Izborni predmet 3 u okviru koga student bira jedan od dva ponuđena predmeta:

Izborni predmet 4 u okviru koga student bira jedan od dva ponuđena predmeta: