Bezbednost i zdravlje na radu

Svrha studijskog programa

Studijski program master strukovnih studija (MSS)Bezbednost i zdravlje na radu,ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu dostupnu široj javnosti.

Znanja i veštine koje stiču studenti MSSstudijskog programa Bezbednost i zdravlje na radu,usmereni su na zadovoljavanje društvenih potreba i to posebno onih koje su u širem smislu orijentisane na održivi razvoj.

Sadržaji nastavnih predmeta su prilagođeni zahtevima savremene privrede i tehnike. Nastavnim sadržajima je omogućeno da studenti ovladaju potrebnim teorijskim znanjima i veštinama i da ista povežu sa praksom. Integracija teorije i prakse u sistemu učenja daje novu kvalitativnu dimenziju ovakvom načinu obrazovanja. U toku studija stiču se pored stručno-naučnog znanja i praktično-relevantne sposobnosti, što predstavlja značajnu polaznu osnovu za nesmetano uključivanje u privredu.

Sadržaj studijskog programa MSS Bezbednost i zdravlje na radu, omogućava studentima sticanje veština i kompetencija koje će im omogućiti da rade na složenim,multidisciplinarnim poslovima zaštite na radu i zaštite životne sredine.

U tom smislu,program je koncipiran tako da pruža dovoljno znanja u oblastima bezbednosti i zdravlja na radu, u domenu procene rizika na radnim mestima u radnoj okolini;merenja nivoa buke i vibracija; merenja nejonizujućeg zračenja;primene informatike u merenjima, obradi rezultata i primeni istraživačkih metoda; upravljanja projektima; sprovođenju metodologije pisanja, saopštavanja i prikazivanja rezultata i zaključaka.

Studijski program MSS Bezbednost i zdravlje na radu, uže specijalizuje studente u oblastima: INŽENJERSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU - Bezbednosti i zaštita na radu i Zaštite radne i životne sredine i primenu savremenih metoda u pripremi vode za piće, kao i osposobljavanje za timski rad.

Posebna pažnja je posvećena sticanju praktično primenljivih znanja, veština i iskustava kroz obavljanje stručne prakse i izradu master rada uz mentorski nadzor.

Studijski program je fleksibilan i odlikuju ga interdisciplinarnost i multidiscip¬li¬narnost.U uslovima brzog tehnološkog razvoja koji donosi boljitak, ali i nove potencijalne opasnosti i rizike (tehnološke, profesionalne, ekološke), studijski program je tako organizovan da može lako da odgovori na eventualne razvojne fluktuacije, promene u zahtevima društva i slično.

Na ovako koncipiranom studijskom programom školuju se kadrovi koji poseduju znanja, kompetencije i veštine u evropskim i svetskim okvirima, koji mogu da prepoznaju i predlože načine rešavanja potencijalnih opasnosti i rizika u radnoj i životnoj sredini i obezbede kvalitetnije uslove života i rada, što čini ovaj program društveno opravdanim.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa master strukovnih studija (MSS) Bezbednost i zdravlje na radu, proističu iz osnovnih zadataka i ciljeva Visoke poslovno-tehničke škole u Užicu kao visokoškolskeobrazovne institucije i iz svrhe studijskog programa. Ciljevi ovog studijskog programa su zasnovani na znanjima i savremenim inovacijama u oblasti inženjerstva zaštite na radu i zaštite životne sredine koja se izučavaju na istim/sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu kao ina dobrim praktičnim iskustvima.

Osnovni cilj studijskog programa je postizanje kompetencija, znanja i veština iz oblasti inženjerstva zaštite na radu i zaštite životne sredine i primena naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti inženjerstva i upravljanja zaštitom radne i životne sredine, čiji je konačni ishod obrazovanje Strukovnih master inženjera zaštite na radu.

Posebni ciljevi studijskog programa MSS Bezbednost i zdravlje na radu,ukuljučuju postizanje kompetencija i veština u oblastima:

 • metoda istraživanja
 • informatička metodologijaistraživačkog rada
 • upravljanja projektima
 • postizanje specifične praktične veštine potrebne za uspešnoobavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu uključujući turističku privredu, kao i izbor lične zaštitne opreme
 • upravljanja rizikom i metodama procene rizika
 • higijene i medicine rada
 • ergonomije prostora i opreme
 • prevencija od opasnosti i zaštite od nejonizujućeg zračenja
 • merenja buke i vibracija i primene zaštitnih mera
 • zaštita građevinskih objekata od požara
 • tehnološki sistemi i bezbednost opreme za rad, proizvodnih procesa i sistema, postrojenja i instalacija podpritiskom, automatizovanih proizvodnih linija, transportnihsistema...
 • upravljanja opasnim materijama i otpadom
 • monitoringa, analize, kontrole i zaštite vazduha
 • monitoringa, analize, kontrole i zaštite zemljišta
 • pripreme vode za piće primenom savremenih metoda

Definisani opšti i posebni ciljevi ukazuju na dve osnovne intencije studijskog programa. Prvo, osposobljavanje za neposredno uključivanje u rad na poslovima zaštite na radu i zaštite životne sredine, i drugo, uključivanje na nivo akademskih studija na druge visokoškolske ustanove iz istih ili srodnih oblasti studija, u zavisnosti od odluka visokoškolskih ustanova.

Kompetencije diplomiranih studenata

Završetkom studijskog programa MSS Bezbednost i zdravlje na radu, student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 1. poseduje napredna specijalizovana stručna znanja koja se odnose na naučne teorije i principe, procese Bezbednosti i zdravlja na radu uključujući vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu u oblasti učenja i/ili rada
 2. korišćenja stečene logike, produbljenih teorijskih i praktičnih znanja kao i različitih metoda i postupaka, kojim je ovladao u toku studija pri rešavanju složenih problema na inovativan način koji doprinosi razvoju u oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu
 3. upravlja i vodi složenu komunikaciju, interakciju i saradnju sa drugima iz različitih društvenih grupa
 4. primenjuje složene metode, instrumente i uređaje relevantne za Bezbednost i zdravlje na radu
 5. osposobljenost, kako za individualni, tako i za timski rad
 6. ima povećanu sposobnost da integriše stečena znanja i veštine, da rasuđuje i daje na osnovu dostupnih informacija moguće zaključke, koji istovremeno sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova
 7. praćenja literature, standarda i ostalih relevantnih informacija i njihova primena u rešavanju zadataka iz oblasti struke, primena principa zaštite na radu u cilju smanjenja rizika od povreda i oboljenja radnika, kao i oštećenja opreme
 8. prikupljanja, analiziranja, tumačenja i korišćenja relevantnih informacija u oblasti struke i individualnog ili timskog rešavanja složenih problema u uslovima neizvesnosti
 9. uvažavanje etičkih normi i odgovornosti prema široj društvenoj zajednici
 10. u stanju da efikasno prati i usvaja nova stručna saznanja u oblasti bezbednost i zdravlje na radu i da na jasan i nedvosmislen način prenese svoje zaključke, znanje i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti

  Savladavanjem studijskog programa MSS Bezbednost i zdravlje na radu, student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 1. deluje preduzetnički i preuzima rukovodeće poslove
 2. planira i realizuje primenjena i razvojna istraživanja
 3. kontroliše rad i vrednuje rezultate drugih radi unapređivanja postojeće prakse
 4. praktična primena znanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u domenu procene rizika na radnim mestima u radnoj okolini, i sprovođenje mera za upravljanje rizikom
 5. upravljanje projektima u domenu bezbednosti i zdravlja na radu
 6. doprinos razvoju optimalnih tehnologija, sa stanovišta bezbednosti i zdravlja na radu
 7. analize opasnosti koje se mogu javiti kod sudova i instalacija pod pritiskom i primene mera zaštite
 8. primena usvojenih znanja i propisa koji se odnose na metode zaštite objekata visokogradnje od požara prilikom projektovanja i izvođenja građevinskih radova
 9. profesionalno upotreba informatike u merenju, u obradi rezultata i primeni istraživačkih metoda u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 10. primena mera bezbednosti i zaštite na radu u realizaciji automatizovanih tehnoloških linija i procesa
 11. primena, kontrola i unapređenje mera bezbednosti i zaštite na radu u logistici transportnih sistema
 12. merenje nivoa buke i vibracija opreme za rad u radnoj sredini, primena ovih merenja u dijagnostičke svrhe kao i primena metoda za kontrolu buke i vibracija
 13. merenje nejonizujućeg zračenja, obrada rezultata merenja, priprema izveštaja i izveštavanje o stanju nejonizujućeg zračenja u radnoj sredini
 14. korišćenje naučno-stručne literature, usvojenih znanja i iskustava iz prakse kao i učestvovanje u realizaciji istraživačkih programa, sprovođenju metodologije pisanja, saopštavanja i prikazivanja rezultata i zaključaka uz pridržavanje etičkih okvira u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 15. organizacije i planiranja svih potrebnih aktivnosti u oblasti upravljanja opasnim materijama i otpadom i merama zaštite radne i životne sredine
 16. izrade i realizovanja planova i programa monitoringa, analize i zaštite vazduha (sticanje veština i iskustava dobijanja validnih rezultata na terenu i u laboratorijskim uslovima)
 17. primene znanja u oblasti migracije zagađivača i remedijacije zagađenog zemljišta (in situ i ex situ tehnologijama na bazi biotičkih (bioventilacija, biostimulacija, fitoremedijacija, biodegradacija u žitkom i čvrstom stanju) i abiotičkih procesa (fizičko-hemijski, termički i ostali procesi))
 18. koncipiranja i upravljanja sistemima za pripremu vode za piće primenom savremenih metoda (mikro i ultra filtracija, reverzna osmoza, poboljšana koagulacija, unapređeni procesi oksidacije, adsorpcija)
 19. praktična primena znanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u domenu procene rizika na radnim mestima u radnoj okolini i sprovođenja mera za upravljanje rizikom
 20. upravljanja projektima u domenu zaštite radne i životne sredine
 21. korišćenja naučno-stručne literature, usvojenih znanja i iskustava iz prakse kao i učestvovanje u realizaciji istraživačkih programa, sprovođenju metodologije pisanja, saopštavanja i prikazivanja rezultata i zaključaka uz pridržavanje etičkih okvira u oblasti zaštite radne i životne sredine

Po završetku studijskog programa MSS Bezbednost i zdravlje na radu, student je osposobljen:

 1. za praktičan rad na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, za rešavanje realnih problema u preduzećima iz navedenih oblasti, da definišu i sprovedu preventivne bezbedonosne mere
 2. za komunikaciju i timski rad, kao i za profesionalni i etički odnos prema saradnicima u poslu
 3. da samostalno i timski sprovode istraživanja, obrade rezultate istraživanja, definišu i sprovedu preventivne bezbedonosne mere u cilju zaštite radne i životne sredine
 4. rešavaju realne probleme iz prakse, vode projekte iz oblasti upravljanja zaštitom radne i životne sredine, kao i da formulišu i donose odgovarajuće zaključke

Svršeni studenti studijskog programa MSS Bezbednost i zdravlje na radu, su osposobljeni za uključivanje na akademske studijske programe iz istih ili srodnih oblasti studija drugih visokoškolskih institucija, u zavisnosti od odluka tih visokoškolskih institucija.

Stečeni stručni naziv : Strukovni master inženjer zaštite na radu