Zdravstvena nega

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

 • akademsko-opšteobrazovni
 • stručni
 • stručno-aplikativni

Vežbe iz nastavnih predmeta i klinička praksa se organizuju u Zdravstvenom centru Užice.

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

 • u drugom, trećem, petom i šestom semestru bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovna medicinska sestra

Prva godina - Zdravstvena nega

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Fiziologija sa osnovama anatomije 2+4   7
2 Fizika sa osnovama radiologije 2+2   6
3 Zdravstveno vaspitanje 2+0   6
4 Zdravstvena nega 2+2   6
5 Farmakologija 2+2   6
    10+10   31
6 Informatika u zdravstvu   2+2 6
7 Hemija   2+2 6
8 Mikrobiologija   2+2 6
9 Ishrana i dijetetika   2+2 6
10 Izborni predmet 1   2+2 5
      10+10 29

Izborni predmet (Izborni predmet 1) prve godine je u drugom semestru i to:

 • Engleski jezik I
 • Ruski jezik I

Druga godina - Zdravstvena nega

RB Naziv predmeta Treći semestar Četvrti semestar ESPB
1 Pravni aspekti zdravstvene nege 2+0   5
2 Primarna zdravstvena zaštita i zdravstvena nega 2+2+8   6
3 Interna medicina sa zdravstvenom negom 1 3+4+7   7
4 Infektologija sa zdravstvenom negom 2+2+8   7
5 Izborni predmet 2 2+2   5
    11+10+23   30
6 Stručna klinička praksa 1   0+0+27 4
7 Ginekologija i akušerstvo sa zdravstvenom negom   2+3+8 7
8 Prevencija i kontrola bolničkih infekcija   2+2+6 6
9 Hirurgija sa zdravstvenom negom   3+3+7 7
10 Psihologija i mentalno zdravlje   2+2+6 6
      9+10+54 30

Izborni predmet 2 u trećem semestru nosi mogućnost izbora za jedan od sledeća dva:

 • Engleski jezik 2
 • Ruski jezik 2

Treća godina - Zdravstvena nega

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Pedijatrija sa zdravstvenom negom 3+3+10   6
2 Interna medicina sa zdravstvenom negom 2 3+2+10   5
3 Organizacija zdravstvene nege 2+2+9   5
4 Izborni predmet 3 3+3+7   7
5 Bezbednost na radu 2+2   5
6 Stručna klinička praksa 2 0+0+27   4
    13+12+63   32
6 Medicinska oprema, instalacije i prostori   3+3+6 5
7 Izborni predmet 4   2+3+8 6
8 Izborni predmet 5   2+2+7 5
9 Letnja stručna praksa   0+0+27 4
10 Završni rad     8
      7+8+48 28

Izborni predmet 3 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

 • Palijativna medicina sa zdravstvenom negom
 • Neurologija sa zdravstvenom negom

Izborni predmet 4 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

 • Urgentna medicina sa zdravstvenom negom
 • Gerijatrija sa zdravstvenom negom starih lica

Izborni predmet 5 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

 • Medicinski otpad
 • Statistika