Zdravstvena nega

Svrha studijskog programa

Studijski program osnovnih strukovnih studija Zdravstvena nega ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu dostupnoj široj javnosti.

Svrha studijskog programa je da pruži studentima odgovarajuća i kvalitetna znanja i veštine iz oblasti sestrinske nege i da ih osposobi za praktičan rad u ovoj oblasti.

Novi pristupi zdravlju i zdravstvenoj politici i pomeranje težišta ka zaštiti i unapređenju zdravlja, zahtevaju promene funkcija i kompetencija medicinske sestre kao dela sistema zdravstvene zaštite. Medicinske sestre su integralni i nezamenjivi deo sistema zdravstvene zaštite i polje profesionalnog delovanja. Podizanje obrazovanja medicinskih sestara na viši nivo treba da omogući bolju integraciju kadrova i saradnju sa ostalim stručnjacima u okviru sestrinske nege.

Sestrinska nega na primarnom, sekundarnom i tercijalnom nivou je sinteza teorijskog i praktičnog znanja čiji je glavni cilj očuvanje zdravlja, dijagnostika, lečenje, nega i rehabilitacija bolesnika kroz:

 • Samostalno, nezavisno, pružanje usluga zdravim i bolesnim ljudima, porodicama ili u zajednici
 • Timski rad, pod vođstvom drugih profila stručnjaka u dijagnostičkim, terapijskim, rehabilitacionim, vaspitno-obrazovnim, političkim i sličnim aktivnostima

Stoga je studijski program osnovnih strukovnih studija Zdravstvena nega, sastavni deo sistema visokoškolskog obrazovanja koji treba da podigne i uskladi kvalitet obrazovanja sestara sa savremenim nacionalnim i evropskim koncepcijama.

Svrha studijskog programa je:

 • Usklađivanje obrazovanja sa realnim potrebama društva i sistemom zdravstvene zaštite svih starosnih kategorija u skladu sa usvojenom strategijom razvoja ljudskih resursa. Program se temelji na dosadašnjim dostignućima i iskustvima struke. Prilagodiv je potrebama korisnika i posvećen je zdravlju i studentima razvijajući kod njih pozitivne stavove.
 • Podizanje nivoa stručnih kompetencija i usklađivanje sa sistemom visokog obrazovanja koji je uspostavljen u Evropi, kako bi svršeni studenti bili ravnopravni na evropskom tržištu rada.
 • Da učini obrazovanje sestara komplementarnim obrazovanju istih profila stručnjaka u Evropi (Bolonjska, Minhenska deklaracija) kako bi se omogućili akumulacija i transfer bodova.
 • Da omogući uvođenje sistema kvaliteta u obrazovanje u skladu sa međunarodnim standardima
 • Da obezbedi standardizovano vrednovanje znanja, veština i stručnih kompetencija
 • Da unapredi finansijsku efikasnost obrazovanja
 • Da studente pripremi i osposobi za samoobrazovanje i doživotno obrazovanje kao životnu filozofiju i kao osnovno egzistencijalno pravo savremenog čoveka

Profesionalno delovanje sestara podrazumeva pružanje stručne pomoći u toku životnog ciklusa svakom pojedicnu u zdravlju i bolesti.

Podatak je da u Srbiji ima 4% sestara sa višom medicinskom školom od ukupnog broja sestara (43000 sestara).

Bitan podatak je i taj da je do sada, srednju Medicinsku školu u Užicu završavalo, svake školske godine po 7 odeljenja (preko 200 učenika) za koje je potrebno obezbediti dalje obrazovanje i zbog zahteva EU da je potrebno da medicinske sestre imaju visoko strukovno obrazovanje.

Podatakje da u Srbiji ima 4% sestara sa višomm edicinskom školom od ukupnog broja sestara (43000 sestara). Prema izveštajima SZO, 65-75% usluga u zdravstvu pružaju sestre.

Profesionalno delovanje sestara podrazumeva pružanje stručne pomoći u toku životnog ciklusa svakom pojedicnu u zdravlju i bolesti.

Ciljevi studijskog programa

Opšti cilj Studijskog programa OSS Zdravstvena nega je sticanje znanja i veština u očuvanju zdravlja nacije kroz primarnu, sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu.

Ostvarivanje opšteg cilja medicinska sestra će sprovoditi samostalnim radom i kao član tima kroz zdravstveno vaspitni rad sa svim starosnim kategorijama radeći na podizanju nivoa za zdravo ponašanje i humanizaciju među ljudima; usvajanju pozitivnih i suzbijanju negativnih oblika ponašanja.

Posebni ciljevi odnose se na sticanje specijalizovanih znanja i veština iz oblasit koje će pomoći da dođe do ostvarenja opšteg cilja a to su:

promocija zdravlja ,sprovođenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka, tehnike negovanja, veštine komunikacije, podučavanja i učenja, organizovanja sestrinske službe, rukovođenja, saradnje i evaluacije.

Svršeni student treba da:

 • Poseduje znanja iz oblasti bioloških, medicinskih, humanističkih i drugih nauka kao i ostala relevantna znanja potrebna za obavljanje profesije
 • Ima usvojene stavove i profesionalno ponašanje koje se manifestuje spremnošću da se zadaci obavljaju odgovorno, u skladu sa visokim standardima sestrinske prakse
 • Da radi na unapređenju interesa sopstvene struke, profesionalno se ponaša u odnosu na druge saradnike i prepoznaje sopstvene potrebe za usavršavanje i razvoj
 • Ima izgrađen sistem vrednosti u odnosu na etičke principe struke, u smislu poštovanja prava i potreba korisnika i drugih učesnika u procesu rada
 • Ovlada veštinama sestrinske prakse koje se odnose na sprovođenje zdravstvene nege u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • Ima usvojene stavove i profesionalno ponašanje koje je neophodno da se zadaci sprovode odgovorno u skladu sa visokim standardima sestrinske prakse
 • Radi na unapređenju sopstvene profesije

Cilj studijskog programa OSS Zdravstvena nega u okviru medicinskog polja je i da se studenti osposobe za samostalno, efikasno i odgovorno obavljanje opšte zdravstvene nege zasnovane na etičkim principima i holističkom pristupu korisniku u različitim područjima kao i da primene stečena znanja i veštine u svim vidovima opšte nege bolesnika koja uključuje mere unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, zbrinjavanja i nege kako u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici tako i u opštim specijalizovanim bolnicama i centrima.

Ciljevi studijskog programa su i osposobljavanje studenata za organizaciju i rukovođenje timova za zdravstvenu negu, kao i sticanje potrebnih veština za organizaciju dnevnih zadataka i vođenje odgovarajuće sestrinske i medicinske dokumentacije. Bitno je i to što će studenti biti podsticani da stečena znanja i iskustva prenose na druge članove tima, da ih afirmišu i podstiču na napredovanje, kao i da prate stručnu literaturu u skladu sa osnovnim načelima celoživotnog učenja.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanje ovog studijskog programa student stiče opšte i predmetno - specifične kompetencije koje su u funkciji kvalitetnijeg obavljanja njegove stručne delatnosti, tj. u domenu sestrinske nege.

Strukovna medicinska sestra će biti sposobna da samostalno koristi stečena znanja i veštine radeći u timu ili individualno.

Opšte kompetencije koje studenti stiču u stručnoj delatnosti su:

 • Primena moralnih načela, humanosti i čuvanje profesionalne tajne
 • Sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikupljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno ih rešavaju
 • Da budu društveno aktivni, reprezentativni i korisni u promociji programa obnavljanja stanovništva i očuvanja fertiliteta
 • Da razviju profesionalnu odgovornost prema radu
 • Da svim pacijentima pruže podršku dobrom komunikacijom, odgovarajućim savetima i informacijama

Savladavanjem studijskog programa student stiče specifične kompetencije

 • osposobljenost da aktivno učestvuje u očuvanju zdravlja nacije
 • osposobljenost da prepozna i prihvati različitosti stilova života i ponašanja i da utiče na promenu stava
 • osposobljenost da pruži informacije i savete u odnosu na odgovarajuće planiranje porodice
 • osposobljenost da radi na prevenciji, ranom otkrivanju i lečenju svih stanja i oboljenja koja mogu nepovoljno uticati na očuvanju zdravlja pojedinca i porodice
 • osposobljenost da obavlja program i celokupne pripreme za savetovanje oko higijene i ishrane
 • osposobljenost da vodi odgovarajuću zdravstvenu dokumentaciju
 • osposobljenost da učestvuje u pripremi i izvođenju potrebnih dijagnostičkih procedura
 • osposobljenost da pripremi i uspostavi dobru komunikaciju i uzajamno poverenje sa korisnikom zdravstvene usluge
 • osposobljenost dakroz patronažne posete prati hronicne pacijenteiedukuje ih
 • osposobljenost da sprovodi onkološku zaštitu prema Programu zdravstvene zaštite stanovništva od malignih bolesti
 • osposobljenost da svojim odnosom i stručnošću poboljša kvalitet života onkoloških bolesnika
 • osposobljenost da prepozna i preduzme odgovarajuće postupke kod vitalno ugroženih bolesnika
 • osposobljenost da procenjuje, prati i štiti mentalno zdravlje stanovništva
 • osposobljenost da poštuje standarde u prevenciji intrahospitalnih infekcija
 • osposobljenost da razvije veštine menadžmenta,vođenja i nadzora
 • osposobljenost da sprovodi relevantna istraživanja u sestrinskoj praksi, prati novine i da ih primenjuje u struci

U toku studija OSS Zdravstvena nega student stiče znanja i veštine i to:

 • odgovarajuće znanje iz onih nauka na kojima je zasnovano sestrinstvo uključujući razumevanje strukture, fizioloških funkcija i ponašanja zdrave i obolele osobe
 • razumevanje odnosa između stanja zdravlja i fizičkog i socijalnog okruženja osobe
 • odgovarajuće poznavanje kliničkih disciplina i prakse koje znanje obezbeđuje studentu da stekne koherentnu sliku o mentalnim i fizičkim oboljenjima, o medicini sa stanovišta preventive, dijagnoze i terapije i o reprodukciji čoveka
 • potrebno kliničko iskustvo stečeno pod odgovarajućim nadzorom u zdravstvenoj ustanovi

Stečeni stručni naziv

Stečeni stručni naziv - Strukovna medicinska sestra