Menadžment i preduzetništvo

Menadžment i preduzetništvo:: Video prezentacija programa

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Menadžment i preduzetništvo je obrazovanje studenata za prepoznatljivu i zahtevnu menadžersku profesiju. Studijski program obezbeđuje sticanje širokog spektra kompetencija koje su društveno opravdane i korisne i koje podrazumevaju konkretnu primenu stečenih znanja u praksi. Namenjen je obrazovanju menadžera za srednje i više upravljačke funkcije u preduzećima. Zbog značajnog udela ekonomskih obrazovnih sadržaja, ovako obrazovani kandidati mogu uspešno obavljati i sve poslove za koje je potrebno znanje i veštine poslovne ekonomije.

Sadašnji trenutak poslovne stvarnosti u Srbiji može se definisati kao stanje značajnih poslovnih mogućnosti uz uočen nedostatak poslovne inicijative i konzervativnog i nedefinisanog menadžmenta.

Uzroke ovakvog stanja poslovne inicijative i aktivnosti delimično leži u poslovnom, kulturološkom i političkom nasleđu kao i u zatečenim obrazovnim profilima na svim nivoima obrazovanja. Pojava velikog broja studijskih programa od kojih su brojni i u području menadžmenta, veliki interes prema sticanju menadžerskih znanja i veština, pokazuju postojanje objektivne potrebe sa studijama menadžmenta.

One će u budućnosti rasti a realizacija studijskog programa Menadžment i preduzetništvo usklađena sa koncipiranim studijskim programom ima svoje opravdanje u našem poslovnom okruženju usmerenom ka razvoju privrede i nauke Republike Srbije.

Osnovni ciljevi studijskog programa Menadžment i preduzetništvo Visoke poslovno-tehničke škole Užice usaglašeni su sa Bolonjskim procesom gde je potrebno posebno istaći visok stepen vertikalne i horizontalne mobilnosti studenata, veliki broj programskih sadržaja (značajan broj izbornih predmeta), fleksibilne organizacije studija po želji svakog studenta (prilagođavanje programskog sadržaja studija afinitetima studenata, ali uz zadržavanje obima znanja koje osigurava programsko jezgro studija).

Savremene tendencije razvoja zemalja tržišne privrede pokazale su da se obrazovanje i stvaranje ljudskih resursa nalaze u samom vrhu prioriteta globalnih nacionalnih strategija i politika socijalnog, ekonomskog i tehnološkog napretka. Kontinuirane socijalno-ekonomske promene, ubrzan naučno-tehnološki razvoj, posebno ekspanzija modernih i postmodernih formi tehnologija pretpostavljaju visokoobrazovanu populaciju koja je u stanju da efikasno učestvuje u socijalnim procesima i koristi raspoloživu tehnologiju. U tom kontekstu ulaganje u obrazovanje, naročito menadžerske struke, odnosno u ljudski kapital koji će biti nosilac planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole, mora dobiti karakter investicionog ulaganja.

Razvojnoj strategiji koja počiva na otvorenoj, čvrsto integraciono opredeljenoj tržišnoj privredi - gde su jezgro privredne strukture mala i srednja proizvodno i izvozno orijentisana preduzeća, a privatna svojina temeljni oblik svojine, okrenuta modernim tehnologijama i brzom razvoju sektora usluga - odgovara razvoj fleksibilnog i konkurentnog tržišta rada. Tome mora da prethodi i donošenje odgovarajuće strategije razvoja obrazovanja i sinergija ukupnog obrazovnog sistema tim potrebama.

Sledeći promene u ukupnom ekonomskom okruženju, potrebe privrede i tokove razvoja novih tehnologija, strategija razvoja obrazovanja budućih menadžera treba da se prilagodi novim izazovima koji donose prosperitet, ali i traže adekvatno obrazovane i osposobljene pojedince i naciju. Zato bi osnovni cilj daljeg razvoja obrazovanja menadžera i bio da oni zaista postanu bitan činilac ekonomskog i društvenog razvoja i faktor unapređenja modernih društvenih i ekonomskih odnosa. Visoko kvalitetno obrazovanje treba da stvara takve menadžere koji će moći da se uključe u oštru međunarodnu konkurenciju, posebno u oblasti proizvodnje, usluga, finansijskog tržišta i berze.

Ciljevi studijskog programa

Prema definiciji, cilj je željeno, očekivano stanje nastavnog sistema Visoke poslovno-tehničke škole Užice studijski program Menadžment i preduzetništvo, po isteku određenog vremena.

Ciljevi studijskog programa Menadžment i preduzetništvo su da studenti steknu znanja, veštine i kompetencije iz oblasti savremenog menadžmenta, uključujući generalni menadžment i funkcionalne menadžmente i uvažavajući multidisciplinarnost koja predstavlja suštinsku karakteristiku ovog programa.

Obrazovanjem na predloženom studijskom programom Menadžment i preduzetništvo studenti stiču multidisciplinarna znanja i sposobnosti da upravljaju poslovno- proizvodnim sistemima malog i srednjeg nivoa uključujući uslužne i proizvodne, profitne i neprofitne organizacije. Posebna pažnja je posvećena sticanju znanja i sposobnosti formulisanja i razumevanje problema u praksi i iznalaženje načina za njegovo adekvatno rešavanje uz ostvarivanje strateških ciljeva organizacije. Vrhunski kvalitet zagarantovan je kvalitetom programa, kvalitetom strateških partnera, kvalitetom predavača i kvalitetom studenata.

Osim što nudi isti sadržaj programa kao i ostale vrhunske svetske biznis škole, program studijske grupe za Menadžment i preduzetništvo nudi i:

 • fokusiranost na rešavanje dveju ključnih i najpotrebnijih tema u Srbiji: kako kvalitetno postaviti i voditi organizaciju, te kako iskoristiti vlastiti potencijal;
 • individualnog mentora najmanje dva puta mesečno;
 • individualni program za svakog polaznika. Osim zajedničkih modula, svaki polaznik će imati svoj vlastiti program, koji je izradio zajedno sa svojim mentorom, a koji se sastoji od izbornog predmeta, praktičnog rada na projektu, literature i distance-learning-a;
 • celovit pristup učenju korišćenjem progresivnih metoda;
 • fokusiranost na srž znanja kako bi studenti bili u stanju izraditi vlastite teorije i formule za svaku situaciju;
 • interaktivna i dinamična predavanja uz 1/3 teorije, 1/3 grupnih i individualnih vežbi i 1/3 grupnih diskusija;
 • učenje kako učiti i smernice kako se razvijati nakon završetka školovanja u VPTŠ – Užice.

U skladu s tim, strateški pravci razvoja stručnog obrazovanja iz oblasti menadžmenta u VPTŠ su:

 • zadovoljavanje povećanih zahteva ekonomije u pogledu osposobljavanja menadžera za sticanje novih veština, znanja i sposobnosti,
 • novo povezivanje obrazovanja iz menadžmenta i tržišta rada i stvaranje fleksibilnijih veza,
 • dalje usavršavanje nastavnih planova i programa, što bi značilo osavremenjavanje sadržaja organizacije; uvođenje novih programa, kurseva; drugačije definisanje profesionalne prakse; zadovoljavanje ravnoteže između opšteg i stručnog obrazovanja,
 • obezbeđivanje uslova za sticanje sistema sertifikata i sistema diploma i kvalifikacija usklađenih sa evropskim standardima,
 • obezbeđivanje kvaliteta stručnog obrazovanja i stalno praćenje i evaluacija rezultata, kako studenata, tako i nastavnika, odnosno studijskom programu u celini,
 • razvoj znanja i svesti o različitim opasnostima i štetnostima po ljude, objekte i opremu u okviru kometencije menadžerskih aktivnosti, u cilju preduzimanja organizacionih i drugih mera kojima se obezbeđuje bezbedan rad
 • inoviranje opreme i nastavnog materijala, koji je inače na zavidnom nivou.
Dinamikom upisa, na studijskom programu Menadžment i preduzetništvo u prethodnim godinama, se pokazalo da postoji veliko interesovanje svršenih srednjoškolaca za nastavni plan i program i za nastavnu bazu u Užicu, u celini.

Kompetencije diplomiranih studenata

Kompetencije predstavljaju dinamičnu kombinaciju znanja, razumevanja, veština i sposobnosti. Razvoj kompetencija je cilj programa obrazovanja.

Savladavanjem studijskog programa strukovnih studija Menadžment i preduzetništvo studenti stiču opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti.

Opšte kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičkog mišljenja, sposobnosti analize problema i optimalna prektična rešenja problema iz oblasti menadžmenta.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno- specifične sposobnosti:

 • Analize, sinteze i predviđanje rešenja iz oblasti organizacije, menadžmenta, informatike, marketing – menadžmenta i finansijskog menadžmenta.
 • Ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja iz oblasti razvoja proizvoda, tržišta, proizvodnje, organizacije, upravljanja ljudskim resursima i energije.
 • Primena znanja iz gore navedenih oblasti u praksi.
 • Razvoj komunikacionih sposobnosti i spretnosti u oblasti verbalnog, neverbalnog i pismenog komuniciranja.
 • Poštovanje etičkog kodeksa menadžera.
 • Temeljno poznavanje disciplina menadžmenta, preduzetništva, trgovačkog poslovanja, računovodstva, informacionih sistema, stranog jezika, menadžmenta ljudskih resursa, razvoja i strategija.
 • Rešavanje konkretnih problema iz gore navedenih oblasti uz pomoć naučnih metoda i postupaka uz logističku podršku informacionih tehnologija.
 • Praćenje i primena novina u oblasti menadžmenta sa posebnim osvrtom na razvoj preduzetnog menadžmenta.
 • Strukovni menadžer poseduje veštinu i spretnost u upotrebi znanja u područjima gde je zastupljen njihov rad a to su mala i srednja preduzeća.
 • Strukovni menadžer je osposobljen za upotrebu informacionih tehnologija radi praćenja novina iz odgovarajućih područja.
 • Poznavanje međunarodnih i nacionalnih standarda i propisa iz oblasti opšte zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu.
Praktična znanja i iskustva se stiču kroz seminarske radove, u moderno opremljenim računarskim laboratorijama škole, kao i uz praktičan rad u poslovnim sistemima čija osnovna delatnost odgovara potrebama ovog studijskog programa.