Menadžment i preduzetništvo

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem i šestom semestru(dva izborna predmeta) bira jedan od dva ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni menadžer

Druga godina

RB Naziv predmeta Treći semestar Četvrti semestar ESPB
1 Aplikativni softver 2+2   6
2 Preduzetništvo 2+2   6
3 Menadžment malih i srednjih preduzeća 2+2   6
4 Istraživanje tržišta 2+2   6
5 Izborni predmet 2 2+2   6
    10+10   30
6 Računovodstvo   2+3 6
7 Menadžment inovacija   2+2 5
8 Menadžment investicija   2+2 6
9 Strategijski menadžment   2+2 6
10 Elektronsko poslovanje   3+3 5
11 Stručna praksa 1   0+0+3 2
      11+12 30

Izborni predmeti druge godine su u trećom semestru i to Izborni predmet 2:

  • Engleski jezik 2
  • Ruski jezik 2