Laboratorija za fiziku

Visoka poslovno-tehnička škola raspolaže Laboratorijom za fiziku u kojoj je studentima omogućen samostalan rad.

O laboratoriji

U nastavi fizike upoznaju se fizičke pojave, zakoni, fizičke veličine, principi, teorije itd. O stepenu razumevanja gradiva koje se izučava i nivou usvojenosti može se suditi na osnovu umenja studenata da ta znanja primenjuju u procesu rešavanja računskih i eksperimentalnih zadataka. Postupci primene znanja odnosno umenja u vršenju eksperimentalnog rada treba da se posebno uvežbavaju i na taj način stiču.
Namena laboratorije za fiziku je da studentima omogući razvijanje i usavršavanje umenja laboratorijskog rada. Studenti se uče da rade samostalno i kao deo grupe. Uz prethodnu pripremu studenti u okviru svoje grupe vrše merenja i proračunavaju veličine iz talasne i geometrijske optike, proveravaju gasne zakone, određuju veličine iz fizike fluida, uče se grafičkom prikazivanju rezultata merenja i njihovom pravilnom tumačenju.