Tempus projekat 158781

Visoka poslovno tehnička škola iz Užica je dobila od Evropske unije (koja finansira projekat, sa još 8 partnera - učesnika) trogodišnji naučni projekat iz grupe TEMPUS projekata :

Occupation safety and health - degree curricula and lifelong learning

Projekat je registrovan pod brojem: REGISTRATION NUMBER: 158781

Menadžer projekta: prof. dr Matija Sokola

Kompletnu prezentaciju projekta možete preuzeti ovde

Osnovni podaci o Tempus projektu preuzmi ovde

Partneri na projektu Tempus 158781

Partneri iz zemlje

Partneri iz inostranstva

Aktivnosti koje su dosada sprovedene u okviru projekta

Seminari za osoblje partnera na projektu

  • Tempus seminar Velika Plana, 12-13. maj 2010
  • Tempus seminar Niš, 23-24. novembar 2010
  • Studijska poseta Nacionalnom institutu INSA - Lion, Francuska
U periodu do 04.09. Do 09.09.2010.godine rukovodilac projekta prof. Dr Stjepan Panić zajedno sa saradnicima na projektu iz Visoke tehničke škole iz Novog Sada I Niša bio je u poseti Nacionalnom institutu INSA u Lion-u, Francuska. Ovaj institut je takođe saradnik na Tempus projektu 158781. Prezentaciju instituta možete preuzeti ovde
  • Sastanak Konzorcijuma Tempus projekta 27. Januara 2011.godine u Nišu
  • Lista preduzuća saradnika na Tempus projektu iz Zlatiborskog okruga (preuzmi listu)
  • Studijska poseta Tehničkom univerzitetu, Zvolen -Slovačka (galerija fotografija)
  • Radni sastanci sa licima za bezbednost I zdravlje na radu iz preduzeća saradnika na projektu (Zaključci)

Predavanja za studente

  • Predavanje Osnove bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji - prof. Matija Sokola i drugi
  • Predavanja u januaru 2011. godine i u januaru 2012. godine (u neparnim semestrima)
  • Predavanja u maju 2011. godine i u maju 2012 godine(u parnim semestrima)

Akreditovanje specijalističkih strukovnih studija

Studijski program Bezbednost i zdravlje na radu

U sklopu ukupne akreditacije studijskih programa Visoke poslovno tehničke škole, uspešno je akreditovan studijski program Bezbednost i zdravlje na radu kao direktna posledica aktivnost na Tempus projektu 158781. U školskoj godini 2011/12 upisana je prva generacija studenata na novi studijski program.


Testiranje studenata u okviru projekta

U okviru Tempus projekta 157871 izvršeno je testiranje studenata iz oblasti BZR (Bezbednost i zdravlje na radu) Prvo testiranje bilo je u maju i decembru 2010 godine, (u maju obuhvaćeni studenti svih studijskih programa i sve tri godine osnovnih studija, u decembru su testirani samo studenti prve godine studija). Drugo testiranje je bilo krajem oktobra 2011. godine i krajem maja 2012 godine (obuhvaćeni svi studijski programi i sve tri godine osnovnih studija), kada su studenti postepeno imali po neko predavanje iz BZR i dobijali knjige sa radovima iz oblasti BZR.

Predavanja iz tema BZR u preduzećima saradnicima na projektu

U periodu decembar – maj održana su predavanja u sledećim preduzećima:Realizovane publikacije u okviru Tempus projekta


Praktikum - Opšti deo, Modul 1

Sveukupni cilj Praktikuma je da pruži osnovna, kao i da proširi i produbi postojeća znanja studenata iz oblasti BZR. Ova publikacija, označena kao knjiga 1, modul 1.0, bavi se zakonskom regulativom i opštim aspektima BZR i primenjena je u grupi opšte obrazovnih predmeta (uslovno govoreći), odnosno u okviru predmeta koji su zajednički na svim ili na većini studijskih programa i koji se slušaju na redovnim studijama Visoke poslovno tehničke škole iz Užica.


Praktikum (Primenjeni deo) Modul 2

Sveukupni cilj ovog Praktikuma je da konsoliduje, proširi i produbi postojeća znanja studenata iz oblasti BZR. Ova publikacija, označena kao knjiga 2, modul 2, sadrži predavanja iz izabranih nastavnih predmeta na ciljane teme, uslovno govoreći stručne i praktično primenljive. Data predavanja se bave specifičnim aspektima BZR u određenim industrijskim granama i u nekim proizvodno-tehnološkim procesima, i biće održana u okviru pojedinih pred- meta na većini studijskih programa VPTŠ (građevinski, zaštita životne sredine, proizvodno mašinstvo i menadžment)


Praktikum (Primenjeni deo) Modul 3

Sveukupni cilj ovog Praktikuma je da konsoliduje, proširi i produbi postojeća znanja studenata iz oblasti BZR. Ova publikacija, označena kao knjiga 3, modul 3, sadrži predavanja iz izabranih nastavnih predmeta na ciljane teme, uslovno govoreći stručne i praktično primenljive. Data predavanja se bave specifičnim aspektima BZR u određenim industrijskim granama i u nekim proizvodno-tehnološkim procesima, i biće održana u okviru pojedinih pred- meta na većini studijskih programa VPTŠ (građevinski, zaštita životne sredine, proizvodno mašinstvo i menadžment)


Ostala izdanja

Izdanja Praktikum 4, Praktikum 5 i Praktikum 6 su u fazi recenzije. Očekuje se realizacija početkom naredne školske godine

Laboratorijske vežbe sa studentima škole na novoj opremi dobijenoj u okviru projekta

Na dobijenoj opremi u okviru projekta, tokom letnjeg semestra školske 2011/12 godine, započeto je izvođenje laboratorijskih vežbi na osnovnim i specijalističkim studijama. Vežbe se održavaju u novoformiranoj Laboratoriji za bezbednost i zdravlje na radu (sala 313) i izvode se po planu i programu za odgovarajući studijski program i nastavni predmet.


Nabavljena oprema u okviru projekta Tempus 158781

Sekcija za Bezbednosti i zdravlje na radu na SED 2011

U okviru Naučne konferencije SED 2011 koja se svakog oktobra tradicionalno održava u Visokoj poslovno tehničkoj školi organizovana je sekcija za radove iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu. Listu objavljenih radova sekcije na konferenciji SED 2011 možete pogledati ovde

Tribina iz Bezbednosti i zdravlja na radu u Užicu

Na Tribini koja je održana na Visokoj poslovno-tehničkoj školi u Užicu od 20. do 22. juna 2012. godine gde su bili prisutni svi partneri iz zemlje, prvog dana je održano predavanje o Diseminaciji i predstavljeni su web sajtovi projekta Tempus 158781 partnera u zemlji.

Drugog dana je održao predavanje Aleksandra Steminć iz preduzeća Mikro Princ o karakteristikama termovizijske kamere i o oblastima primene (link), i predavanje Miroslava Radojevića iz preduzeća RMS doo o radu sa fonometrom.
Trećeg dana je dr Branko Babić iz VTŠ Novi Sad održao predavanje o prvoj pomoći link, rad tribine je nastavljen po sekcijama do 14.30