Građevinsko inženjerstvo - opšti smer

Građevinsko inženjerstvo - opšti smer :: Video prezentacija programa

Licence

Dana 02. jula 2012. godine Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja dalo je saglasnost na vrste licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije (www.ingkomora.org.rs). Izvod iz teksta Odluke o vrstama licenci za inženjera građevine koje izdaje Inženjerska komora Srbije

Svrha studijskog programa

Studijski program Građevinsko inženjerstvo - opšti smer je nastao reformisanjem postojećeg studijskog programa Građevinskog odseka Više poslovno tehničke škole saglasno načelima Bolonjskog procesa, odnosno postavkama evropskog sistema prenosa bodova ( ESPB ). Ovim je omogućena studentska pokretljivost na jedinstvenom evropskom prostoru znanja. Sadašnji Građevinski odsek Više poslovno tehničke škole obrazuje građevinske kadrove 30 godina i prošao je razvojni put koji, podrazumeva stalno prilagođavanje, osavremenjavanje i napredovanje. U početku, od 1977/78 školske godine škola se zvala Viša škola za obrazovanje radnika, a od 1987. Viša tehnička škola, i od 2004.god. Viša poslovno tehnička škola. Građevinski odsek je obrazovao građevinske inženjere opšteg smera.Respektan je podatak da Užice, u zapadnoj Srbiji, već 30 godina predstavlja centar obrazovanja kadrova u građevinarstvu. Podaci pokazuju da na zavodima za zapošljavanje nema nezaposlenih građevinskih inženjera. Zbog intenzivne aktivnosti na području planiranja, projektovanja i građenja ( saobraćajnica, infrastrukturnih objekata, stambenih objekata i sl. ) velika je potreba za kadrovima građevinske struke. U izradi novog studijskog programa Građevinski osek (Viša poslovno tehnička škola ) se rukovodio - la dosadašnjim iskustvima u obrazovanju građevinskih kadrova. Uzete su u obzir potrebe tržišta rada i procene o zahtevima koje će, radi integracije Srbije u evropski prostor znanja i rada, biti postavljene pred buduće studente, školu i njene zaposlene, te stručnjake građevinske struke.Osnovne oblasti koje se izučavaju u okviru studijskog programa su:

 • matematika,
 • fizika i nacrtna geometrija,
 • građevinski materijali,
 • zgradarstvo,
 • završni radovi i instalacije,
 • geodezija,
 • saobraćajnice i hidrotehnika,
 • mehanika i statika konstrukcija,
 • betonske konstrukcije i mostovi,
 • mehanika tla i fundiranje,
 • organizacija građenja
 • tehnologija građenja

Obrazovanje se izvodi u formi teorijske nastave, praktičnih vežbi i stručne prakse. Planovi i programi su prilagođeni trogodišnjim studijama sa jednosemestralnim ispitima. Pored opštih predmeta koji daju fundamentalna znanja, studenti stiču stručna znanja koja im daju široko inženjersko obrazovanje. Stručni predmeti su iz oblasti građevinskih materijala, geodezije, statike konstrukcija, mehanike tla i fundiranja, arhitektonskih znanja (zgradarstva, završnih radova i instalacija), konstrukterskih znanja (betonske, drvene i metalne konstrukcije, saobraćajnice, hidrotehnika...). Značajne su i oblasti tehnologije građenja i organizacije građenja sa građevinskom mehanizacijom. Veliki broj izbornih predmeta koje student bira prema afinitetu, daju još šire stručno obrazovanje (iz oblasti projektovanja objekata, mostova, zaštite na radu, menadžmenta ... ), na se ovim upotpunjuje profil građevinskog inžinjera opšteg smera.

Pored posebnih predmeta informatika i aplikativni softver iz oblasti informatike i primene programskih paketa, stručni predmeti se sve više usmeravaju na rad na računaru u cilju osposobljavanja studenata da se odmah no završetku studija uključe u neposrednu proizvodnju.

Posebno treba naglasiti zastupljenost stručne prakse, zbog važnosti predmeta za praktični deo obrazovanja i lakše uključivanje u proces proizvodnje. Savlađivanjem predmeta nastavnog plana i programa (predavanja, vežbe, rad u laboratorijama), izradom elaborata, uspešno obavljenom stručnom praksom i odbranom završnog rada, strukovni inženjeri građevinarstva su osposobljeni za uspešno delovanje u svojoj struci u privredi i drugim delatnostima. Studije na ovom studijskom programu omogućavaju budućim stručnjacima brzo uključivanje u rešavanje mnogih problema vezanih za gradnju objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje. Isto tako, omogućavaju i saradnju i rešavanje mnogih problema u projektovanju raznih građevinskih objekata. Takođe, daju se određena znanja iz ekologije i zaštite na radu, koji su neraskidivi deo svakog proizvodnog procesa.

Nastavni program se realizuje u sopstvenim amfiteatrima, učionicama, laboratorijama i u preduzećima iz Užica i Zlatiborskog okruga. Studije se završavaju izradom i odbranom završnog rada , nakon čega diplomirani studenti stiču zvanje strukovni inženjer građevinarstva.

Ciljevi studijskog programa

Ovaj studijski program je prvenstveno namenjen učenicima koji su uspešno završili odgovarajuću srednju školu i želja im je steći stručna i temeljna znanja iz građevinarstva. Cilj studija je da studenti savladaju osnove građevinske struke sa stručnim znanjima koja će im olakšati zaposlenje. Iako građevinarstvo ne predvodi tehnološki razvoj čovečanstva, doživljava intezivne tehnološke promene. Naučno-tehnološka revolucija na delu je i u građevinarstvu. Mnogi impozantni građevinski objekti, do nedavno nezamislivi, postali su stvarnost. Ova dostignuća su u najvećoj meri ugrađena u sadržaje koje nudi ovaj studijski program. To se prvenstveno odnosi na primenu novih građevinskih materijala sa najnovijim laboratorijskim postupcima njihovog ispitivanja, najnovijim postupcima dimenzionisanja građevinskih konstrukcija koje moraju zadovoljiti uslove sigurnosti, upotrebljivosti i ekonomičnosti, zatim na smanjenje uticaja građevina na čovekovu okolinu. Ovaj studijski program podržavajući koncept evropskog sistema visokog obrazovanja zasnovanog na Bolonjskoj deklaraciji, studije čini efikasnijim kroz ostvarenje osnovnog cilja, a to je :

 • poboljšanje i osavremenjavanje nastavnog procesa
 • skraćenje vremena trajanja studija
 • uvođenje sistema izbornih predmeta kroz koje se ostvaruje fleksibilna organizacija studija no želji svakog studenta ( prilagođavanje programskog sadržaja studija afinitetima studenta, ali uz zadržavanje obima stručnih znanja, a koje osiguravaju programska jezgra studija)
 • uvođenje kredita
 • postepeni prelaz na aktivne oblike nastave i provere znanja
 • kontinualno usavršavanje i redovno godišnje inoviranje nastavnih planova i programa
 • permanentni rad na osavremenjavanju udžbenika i nastavnih sredstava
 • visoki stepen vertikalne i horizontalne mobilnosti studenata

Pokretanjem osnovnih strukovnih studija želimo da našim budućim studentima omogućimo sticanje onih znanja iz građevinske struke koja će im omogućiti, da se no završetku ovih studija što brže uključe u proces rada. Takođe, pruža im se mogućnost daljeg usavršavanja kroz specijalističke strukovne studije.

Znanja koje student stekne završetkom osnovnih strukovnih studija dovoljna su za praćenje specijalističkih strukovnih studija ili sličnih programa na drugim građevinskim fakultetima u Srbiji, a i šire.

Obzirom na veći broj izbornih predmeta, student može da bira način kako će da ispuni svoje obaveze, dajući veći akcenat predispitnim ili ispitnim obavezama. Tako, veći deo obaveza može obaviti putem kolokvijuma i seminarskih radova i sl. Davanje široke slobode izbora za studente ukazuje na sledeće prednosti:

 • sadržaj studija prilagođen je interesovanjima, sposobnostima i potrebama studenta, kao i potrebama pojedinih radnih mesta što pomaže nalaženju posla i brzom prilagođavanju radnom mestu,
 • postiže se bolja interaktivna komunikacija sa nastavnicima i rad u manjim grupama što impliciraju izborni predmeti.

Tokom školovanja student stiče visokostručna znanja iz oblasti tehnologije građenja, organizacije gradilišta, nadzora, građevinske regulative, razrade tehničke dokumentacije objekata visokogradnje i niskogradnje, izrade statičkih proračuna i dimenzionisanja u betonu, metalu i drvetu, projektovanja konstrukcija manje složenih objekata i saradnje na projektovanju složenijih konstrukcija.

Savladavanjem studijskog programa, studenti se upoznaju sa svim aktivnostima na projektovanju i izvođenju objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, na u potpunosti opravdavaju svoju osnovnu delatnost inženjera praktičara.

Kompetencije diplomiranih studenata

Licence

Po završetku studijskog programa student stiče pravo dobijanja odgovarajuće licence: Saznaj više o tome

Studijski program građevinarstava, o kojem je ovde reč, prvenstveno je usmeren na sticanje stručnih znanja iz građevinske struke, ali istovremeno ne zanemarujući naučne temelje građevinske struke. Pri sastavljanju ovog studijskog programa, posebna pažnja je posvećena optimalnoj ravnoteži između stručnih znanja i naučnih temelja struke. Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče osnovne kompetencije za učešće u projektovanju i dimenzionisanju građevina, te stručna i tehnološka znanja u građenju raznih građevinskih objekata. Nakon diplomiranja student je sposoban:

 • razmenjivati informacije, ideje, probleme i rešenja sa stručnim i laičkim osobama,
 • prilagođavati se promenama u tehnologiji i metodama rada,
 • prilagođavati se zahtevima radne sredine, te pokazati moralni i etički stav u rešavanju inženjerskih problema,
 • prepoznati interakciju između projektovanja, građenja, marketinga i korisnika,
 • koristiti uobičajene računarske alate za izradu dokumenata, prezentacija i internet stranica,
 • voditi manje građevinske objekte,
 • voditi zanatske i završne radove na većim objektima,
 • vršiti analizu cena građenja i obavlja kontrolu izvršenih radova,
 • učestvovati u projektovanju i razradi tehnoloških procesa proizvodnje građevinskih materijala, pripremi i sprovođenju eksperimenata i analizirnju i interpretiranju rezultata,
 • upravljati manjim građevinskim preduzećima,
 • dimenzionisati manje građevinske konstrukcije ( beton, drvo, metal ) na statička opterećenja,
 • učestvovati kao saradnik u planiranju, projektovanju, građenju, nadzoru i održavanju većih građevinskih objekata,
 • primeniti stečena znanja i navike u svom daljem stručnom obrazovanju,

Iz ovih razloga se procenjuje da će studenti, koji uspešno završe ove studije, biti traženi u građevinskoj privredi i da neće imati problema pri zapošljavanju.

Stečeni stručni naziv: Strukovni inženjer građevinarstva