Laboratorija za Hemiju

Visoka poslovno-tehnička škola raspolaže hemijskom laboratorijom u kojoj je studentima omogućen samostalan rad.

O laboratoriji

Obrazovanje studenata u oblasti hemije se realizuje kroz sticanje teorijskih osnova i izvođenje hemijskih proračuna i eksperimenata, pri čemu se posebna pažnja poklanja:

  • uočavanju zajedničkih osobina elemenata prema njihovom položaju u Periodnom sistemu elemenata
  • sagledavanju povezanosti osobina elemenata i njihovih jedinjenja sa elektronskom konfiguracijom i veličinom atoma elemenata i tipom veze između atoma elemenata
  • razumevanju mehanizama organskih reakcija i karakterističnih transformacija funkcionalnih grupa organskih jedinjenja
  • upoznavanju praktične primene i toksikoloških osobina pojedinih hemijskih elemanata i jedinjenja

Na početku rada u hemijskoj laboratoriji studenti ovladavaju osnovnim tehnikama rada u laboratoriji a vremenom stiču sposobnosti da samostalno planiraju i izvode eksperimente, tumače i obrađuju rezultate kao i da formulišu i donose korektne, realne i primenljive zaključke.