Nastavak obrazovanja

Studenti koji su završili studije u trogodišnjem trajanju

1. Studenti koji su završili studije u trogodišnjem trajanju na studijskom programu Tehnička informatika za ostvarivanje prava na diplomu visokog obrazovanja prvog stepena strukovnih studija i stručnog naziva strukovni informatičar obavezni su da polože:

R.b Naziv predmeta Godina studija Status predmeta Broj ESPB bodova
1. WEB dizajn III Izborni - bira se jedan od dva predmeta 6
2. Objektno programiranje III Izborni - bira se jedan od dva predmeta 6
3. Završni rad III Obavezan 6
Ukupno 12

2. Studenti koji su završili studije u trogodišnjem trajanju na studijskom programu Poslovna informatika za ostvarivanje prava na diplomu visokog obrazovanja prvog stepena strukovnih studija i stručnog naziva strukovni informatičar obavezni su da polože:

R.b Naziv predmeta Godina studija Status predmeta Broj ESPB bodova
1. Elektrotehnika sa elektronikom III Obavezan 6
2. Matematičko modeliranje III Obavezan 6
3. Završni rad III Obavezan 6
Ukupno 18

3. Studenti koji su diplomirali na drugim srodnim višim školama upisuju strukovne studije po uslovima utvrđenim u svakom pojedinačnom slučaju upoređujući nastavni plan i program po kome je lice diplomiralo i njegovu usklađenost sa odgovarajućim ili srodnim studijskim programom strukovnih studija.