Nastavak obrazovanja

Studenti koji su završili studije u trogodišnjem trajanju

1. Studenti koji su završili studije u trogodišnjem trajanju na studijskim programima Proizvodno mašinstvo i Inženjerska informatika za ostvarivanje prava na diplomu visokog obrazovanja prvog stepena strukovnih studija i stručnog naziva strukovni inženjer proizvodno – inženjerske informatike obavezni su da odbrane Završni rad.


Studenti koji su završili studije u dvogodišnjem i dvoipogodišnjem trajanju

1. Studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu dvoipogodišnjih studija na studijskom programu Mašinstvo-smer proizvodno mašinstvo mogu da se upišu u treću godinu strukovnih studija po studijskom programu Proizvodno-inženjerska informatika radi sticanja diplome Strukovni inženjer proizvodno-inženjerske informatike i obavezni su da polože:

R.b Naziv predmeta Godina studija Status predmeta Broj ESPB bodova
1 Kompjuterska grafika II Obavezan 4
2 NU mašine III Obavezan 6
3 CAD III Obavezan 6
4 Završni rad III Obavezan 16
Ukupno 32

2. Studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu do školske 1992/93. godine (mašinstvo, građevina, metalurgija sa IV semestra) i studenti drugih srodnih viših škola upisuju strukovne studije po uslovima utvrđenim u svakom pojedinačnom slučaju upoređujući nastavni plan i program po kome je lice diplomiralo i njegovu usklađenost sa odgovarajućim ili srodnim studijskim programom strukovnih studija.