Bezbednost i zdravlje na radu

Svrha studijskog programa

Studijski program specijalističkih strukovnih studija Bezbednost i zdravlje na radu ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu dostupnu široj javnosti.

Strukovni inženjeri specijalisti Bezbednosti i zdravlja na radu poseduju skup znanja, veština i kompetencija da primeni produbljeno znanje, razumevanje i veštine za uspešno rešavanje složenih problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju u užim oblastima studija i stiče znanja i veštine potrebne za timski rad pri rešavanju složenih problema iz struke, koje ih čine relevantnim kadrom za tržište rada i istovremeno im omogućava nastavak obrazovanja na nivou diplomskih akademskih studija istog ili nekog od srodnih studijskih programa u zavisnosti od odluka visokoškolskih ustanova.

Znanja i veštine koje stiču studenti specijalističkih strukovnih studija Bezbednost i zdravlje na radu usmereni su na zadovoljavanje društvenih potreba i to posebno onih koje su u širem smislu orijentisane na održivi razvoj. Svrha ovog studijskog programa se ogleda i u obezbeđivanju profesionalnih kompetencija studenata u sledećim oblastima:

 • upravljanje rizikom i metode procene rizika i upravljanje projektima
 • proizvodnim procesima i sistemima
 • postrojenja instalacije pod pritiskom
 • osnove ekološkog građenja
 • elemente automatizacije
 • transportne sisteme
 • zaštitu građevinskih objekata od požara
 • informatičke metodologije

Studijski program je fleksibilan i odlikuju ga interdisciplinarnost i multidisciplinarnost. Studijski program je tako organizovan da može lako da odgovori na eventualne razvojne fluktuacije, promene u zahtevima društva i slično.

Svrha ovog studijskog programa je u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Visoko poslovno-tehničke škole u Užicu i nastavi koja se izvodi na osnovnim strukovnim studijama.

Ciljevi studijskog programa

Studijski program specijalističkih strukovnih studija Bezbednost i zdravlje na radu ima jasno definisane ciljeve čiji je konačni ishod obrazovanje inženjera Specijalista strukovni inženjer zaštite na radu – Bezbednosti i zdravlja na radu koji su kompetentni za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Ciljevi ovog studijskog programa su zasnovani na bazi iskustava i savremenih inovacija i znanja u oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu, sticanje kompeticije za obavljanje poslova analize sistema zaštite u preduzeću, analize i ocene rizika radnih mesta i radne okoline, poslovima organizacije zaštite, upravljanje rizicima, kao i izrade programa za unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu koja se izučavaju na istim/sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu.

Osnovni cilj specijalističkih strukovnih studija Bezbednosti i zdravlja na radu jeste sticanje stručnih kompetencija u oblasti Zaštite na radu i Bezbednosti i zdravlja na radu:

 • Osposobljavanje studenata za uključivanje u rad na projektima
 • Sticanje znanja iz teorije i prakse bezbednosti i zdravlja na radu, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad u praksi
 • Osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja
 • Ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Sticanje znanja, posebno onih oblasti koje se odnose na upravljanje rizikom, metode procene rizika i upravljanje projektima, nejonizujuće zračenje, proizvodnim procesima i sistemima, postrojenja instalacije pod pritiskom, osnove ekološkog građenja, elemente automatizacije, transportne sisteme, zaštitu građevinskih objekata od požara, informatičkim metodologijama
 • Razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova
 • Osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme
 • Pripremljenost za nastavak stručnog usavršavanja; Sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.

Poseban cilj ovog studijskog programa je formiranje naučnog i stručnog podmlatka, koji će moći da odgovore izazovima savremenih naučnih dostignuća.

Kompetencije diplomiranih studenata

Opšte kompetencije uključuju, pre svega, produbljeno znanje, razumevanje i stručne veštine u odabranim užim oblastima specijalizacije, koje se zasniva na znanju i veštinama stečenim na strukovnim specijalističkim studijama, kao vid posebne pripreme i odgovarajuće je za uspešan rad u oblasti specijalizacije;

 1. u stanju da primeni produbljeno znanje, razumevanje i veštine za uspešno rešavanje složenih problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju u užim oblastima studija
 2. stekao znanja i veštine potrebne za timski rad pri rešavanju složenih problema iz struke
 3. ima povećanu sposobnost da integriše stečena znanja i veštine, da rasuđuje i daje na osnovu dostupnih informacija moguće zaključke koji istovremeno sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova
 4. u stanju da efikasno prati i usvaja novine u oblasti specijalizacije i da na jasan i nedvosmislen način prenese svoje zaključke, znanje i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti.

Savladavanjem studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Bezbednosti i zdravlja na radu studenti stiču opšte i predmetno - specifične sposobnosti, koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti.

Savladavanjem studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Bezbednosti i zdravlja na radu student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • upravljanja rizikom i razvoja metoda za procenu rizika sistema bezbednosti i zdravlja na radu
 • upravljanja projektima i inovacijama u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu
 • postrojenja instalacije pod pritiskom
 • osnove ekološkog građenja
 • elemente automatizacije
 • transportne sisteme
 • mere bezbednosti i zaštite od buke i vibracije
 • zaštita od nejonizujućeg zračenja
 • zaštitu građevinskih objekata od požara
 • informatičke metodologije

Studenti specijalističkih strukovnih studija Bezbednosti i zdravlja na radu stiču kompetencije za rad na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, za rešavanje realnih problema iz prakse, vođenje projekata iz navedene oblasti uz mogućnosti nastavka obrazovanja na nivou diplomskih akademskih studija istog ili nekog od srodnih studijskih programa u zavisnosti od odluka visokoškolskih ustanova.

Stečeni stručni naziv : Specijalista strukovni inženjer zaštite na radu – bezbednosti i zdravlja na radu