Realizacija LANDS projekta počela je održavanjem kick-off  sastanka 07.12.2017. godine u prostorijama instirucije koordinatora: Visoke poljoprivredno-prehrambene škole strukovnih studija u Prokuplju. Na sastanku je prezentovan TEMPUS projekat AGRIVOC koji je takođe koordinirala škola iz Prokuplja, detaljno su prikazane aktivnosti projekta, dogovoren je način rada i formiranje odbora na projektu.

Konzorcijum projekta čini 15 institucija iz šest različitih zemalja (Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovačke, Grčke, Slovenije i Rumunije). Akademski partneri na projektu su tri visoke škole strukovnih studija iz Srbije (pored koordinatorske institucije i Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd i Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija Užice), tri fakulteta iz Bosne i Hercegovine (Poljoprivredni fakultet Banja Luka, Poljoprivredni fakultet Sarajevo i Agromediteranski fakultet Mostar) i po jedan fakultet iz članica Evropske unije.neakademski partneri na projektu su četiri regionalne razvojne agencije  (Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Regionalna razvojna agencija Jug, Sarajevska regionalna razvojna agencija Regionalna razvojna agencija za ekonomski razvoj Mostar) i Zapadnobalkanski instutut.

Drugi radni sastanak je održan u periodu 21.01.2018-24.01.2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci. Prvi deo sastanka je održan kao radionica kojoj su pored partnera na projektu učestvovali i predstavnici seoskih domaćinstava koji sudali značajan doprinos u radu fokus grupa  U okviru fokus grupa definisani su subjekti u agroturizmu sa posebnim akcentom na porodična gazdinstva u BiH i RS; potencijali za razvoj agroturizma, potrebe za razvojem kompentecija i edukacija u agroturizmu kao i preporuke kreatorima politika u BiH i RS za dalji razvoj agroturizma. Drugi deo sastanka je posvećen upravljanjem finansijama na sastanku, kome su prisustvovali šefovi računovodstava iz svih institucija.

Na trećem sastanku održanom u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Nitri u periodu 19-22.02.2018. godine predstavljen je upitnik za aktere u agroturizmu kojim će biti sprovedeno on line istraživanje koji je polazna osnova za definisanje kurseva. Na sastanku je započeta obuka za korišćenje Moodle plaforme, kao jednog od značajnih alata u nastavnom procesu.

Uvodna konferencija o agroturizmu u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji održana je na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru u periodu 22-23.03.2018. godine. Na konferenciji su predstavljena najuspešnija agroturistička domaćinstva Hercegovačkog kraja: Jaffa-komerci Agroturizam Marić, dok su predstavnici Turističke organizacije HNK i Turističkog klastera Hercegovina predstavili stalje agroturizma Hercegovine. Inostrani partneri na projektu su prestavili stalje agroturizma u Grčkoj, Slovačkoj i Sloveniji.

Paralelno sa održavanjem uvodne konferencije održan je i sastanaka upravnog odbora na kome se diskutovalo o sprovođenju javne nabavke za  usluge revizije projekta, kao i javne nabavke opreme za akademske partnere iѕ partnerskih zemalja.

Na konferenciji održanoj na Visokoj turističkoj školi strukovnih studija u Beogradu u periodu 19.04-20.04.2018. godine učestvovali su pored predstavnika Turističke organizacije Srbije, Ministarstva turizma i Udruženja preduzetnika u seoskom turizmu Srbije i vlasnici agroturističkih domaćinstava Babina reka, Lazarevac, Zornića kuća, Baćevac kod Barajeva i Vila Albedo, Varna kod Šapca.

Na sastanku u etno selu Mećavnik u organizaciji Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija Užice i Regionalne razvojne agencije Zlatibor u periodu 17-18.05.2018. godine predstavljeni su dobri primeri prakse razvoja agroturizma na prostoru Zlatiborskog okruga: Etno-selo Gostoljublje kod Kosjerića, etno-selo Belino sokače, Užice i vila Ravojojla, Arilje. Predstavnica Turističke organizacije Užice prikazala je primere dobre prakse u Zapadnoj Srbiji.

U radnom delu sastanka predstavljeno je 46 pristiglih tema iz oblasti agroturizma, od kojih su 24 iz oblasti turizma, dok su 22 iz oblasti poljoprivrede. Započeta je obuka za metodologiju obrazovanja odraslih koju će sprovoditi Zapadnobalkanski isntitut iz Beograda.

Na sastanku na Poljoprivrednom univerzitetu u Atini u perodu 05.06-07.06.2019. godine, nakon predstavljanja stanja i perspektiva razvoja agroturizma u Grčkoj, prezentovani su silabusi kurseva. Visoka poslovno-tehnička škola je prezentovala okvirni sadržaj za sledeće predložene teme:

Priprema domaćinstava u ruralnim sredinama za kategorizaciju smeštaja, prihvat i boravak turista; Propisi od značaja za poslovanje seoskih turističkih domaćinstava; Postupak kategorizacije u ruralnom turizmu; Prostori i objekti u agroturizmu; Upravljanje finansijama u agroturizmu; Uluge ishrane i pića kao segment ponude u ruralnom turizmu; Unapređenje kvaliteta usluga u ruralnom turizmu; Ekološki aspekti poslovanja nosilaca ponude u održivom agrozurizmu; Organizacija dogadjaja u agroturizmu; Animacije u agroturizmu; Savremene tehnike promocije i prodaje u ruralnom turizmu; Korišćenje interneta za poslovanje (prodaju i promovisanje) nosilaca ponude u agroturizmu; Seoski i obrazovni turizam kao faktor konkurentnosti malih poljoprivrednih gazdinstava; Značaj i uloga turističkih agencija u poslovanju nosilaca ponude u agroturizmu.

Sastanak na Fakultetu za turističke studije – Turistika Univerziteta Primorska održan je u periodu 20.08-25.08.2018. godine. Sastanak je posvećen dizajniranju obuka, odnosno usvajanju jedinstvene metodologije sprovođenja obuka. Svi pristigli kursevi su svrstani u dve kategorije: Kursevi za kreiranje programa upravljanja domaćinstvom i Kursevi za kreiranje programa za goste.

U organizaciji Regionalne razvojne agencije Jug u Nišu je u periodu 10-11.09.2018. godine započela obuka o obrazovnim metodama i obrazovanju odraslih. Obuka će se sprovoditi kroz četiri modula, a krajnji cilj obuke je unapređenje nastavničkih kompetencija i formiranje tima nastavnika za obuku iz oblasti agroturizma. Prvi modul je posvećen specifičnostima obrazovanja odraslih, zatim sistemskim pristupom i ciklusom obuke, ispitivanjem potreba za obukama i prirpemama za obuke. Zapadnobalkanski isntitut je zadužen za realizaciju obuka, dok pored nastavnika iz obrazovnih institucija obukama prisustvuju i zaposleni iz regionalnih razvojnih agencija.

Drugi modul programa obuke za obrazovanje odraslih sproveden je u periodu 04-05.10.2018 godine u prostorijama Visoke turističke škole strukovnih studija u Beogradu.  Učesnici su upoznati sa metoditkom sprovođenja obuka (na osnovu postavljenih ciljeva definisani su dizajn i program obuke) i trenerskim kompetencijama i veštinama.

Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je treći modul obuka za obrazovanje odraslih gde su kroz praktične radionice predstavljene tehnike javnog nastupa i realizacija obuka, kao i priprema za samostalnu obuku trenerskog tima.

Poslednji modul obuka za obrazovanje odraslih je održan na Kozari u periodu 10.03-13.03.2019. u organizaciji poljporivrednog fakulteta Univerziteta u banja Luci. Na sastanku su demonstirane tehnike i veštine javnog nastupa sa prethodnog modula. Diskutovano je  o modelu formiranja regionalnog tima trenera, kao i predlozima strategije unapređenja agroturizma z apojedine grupe učesnika u agroturizmu.  Predstavljan je ERAZMUS+ projekat ′Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu: izgradnja kompetencija za upravljanje kulturnim nasljeđem i kulturnim turizmom – CULTURWB′ koji kao jedan od ciljeva ima kreiranje kursevia celoživotnog učenja kao model edukacije krajnjih korisnika.

Sastanak u prostorijama Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru u periodu 14.04-17.04.2019 godine bio je posvećen obuci za korišćenje moodle platforme. Obuka je organizovana od strane angažovanog kolege iz naše institucije, koji je upoznao prisutne partnere na projektu o značaju moodle platforme, prednostima i nedostacima korišćenja, a zatim su učesnici obuke na osnovu otvorenih naloga pristupili razvojanju kurseva. U sklopu sastanka u Mostaru organizovana je poseta Jaffa komerc i Eko centru Blagaj, kao dva uspešna primera agroturističkih kompleksa.

Obuka za Moodle platformu je nastavljena na sastanku u Sarajevu, koji je održan u periodu 22.05-24.05.2019. godine u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Pored završetka obuke za korišćenje moodle plaftforme, predstavljeni su kompletni materijali po jednog kursa koji je svaka do institucija pripremila. Metodologija pripreme materijala obuhvata pored definisanja osnovnih ciljeva i ishoda učenja i pripremu okvirnog sadržaja/agende, Power point prezentacije, Word priručnika i evaluacionog upitnika.

Na sastanku u Portorožu u periodu 26.08-30.08.2019. godine u organizaciji Fakulteta za turističke studije – Turistika Univerziteta Primorska održan je upravni odbor projekta na ome su se prisutni članovi upoznali sa srednjeročnim izveštajem projekta, kao i sa uputstvom za isplatu honorara. U nastavku sastanka diskutovalo se o pripremljenim izveštajima u okviru radnog paketa 1, postavljenim materijalima za kurseve na moodle platformu, kao i predstavljanjem projekta „Doživimo ruralnu Istru: novi (tematski) turistički proizvodi i njihova promocija“. Poslednjeg dana sastanka organizovana je poseta agroturističkom domaćinstvu Gramona, koje se bavi organskom poljoprivredom.

Sastanak u periodu 12-13.09.2019. godine u prostorijama Visoke škole strukovnih studija u Užicu je bio namenjen rukovodiocima projekta iz partnerskih institucija. Na sastanku je prikazana finansijska dokumentacija svih kategorija troškova (troškovi osoblja, troškovi putovanja, troškovi dnevnica, troškovi opreme i ostali troškovi) kao i neophodne prateće dokumentacije. U toku prvog dana partneri su posetili Etno park Terzića avlija. Drugi dan sastanka je bio posvećen analizi radnih aktivnosti: statusu aktivnosti, pregledu završenih i planiranju radnih aktivnosti u narednom periodu.

Na sastanku na Fakultetu za hranu i turizam Translivanijskog univerziteta u Brašovu u periodu 23.09-27.09.2019. godine predstavljeni su kompletni materijali osam kurseva za koje je zadužena naša institucija: Animacije u agroturizmu, Ekološki aspekti poslovanja nosilaca ponude u održivom agroturizmu, Nematerijalna kulturna baština u funkciji agroturizma, Upravljanje finansijama u agroturizmu, Organizacija događaja u agroturizmu i promovisanje lokalnih manifestacija, Pravna regulativa u poslovanju seoskih turističkih  domaćinstava, Savremene tehnike promocije i prodaje u agroturizmu, Usluge ishrane i pića kao segment ponude u agroturizmu. Poslednjeg dana sastanka organizovana je poseta najpoznatijoj turističkoj atrakciji u tom delu Rumunije: dvorcu Bran poznatom po čuvenom grofu Drakula i Klub Vila Bran.

Na sastanku na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Nitri u periodu 28.10-31.10.2019. godine kompletirani su svi materijali za kurseve. Dogovoreno je da u narednom periodu visokoobrazovne institucije sprovedu treninge i obuke za agroturistička domaćinstva i potencijalne preduzetnike u agroturizmu nakon sertifikacije kurseva. Učesnici su posetili agroturističko domaćinstvo Agropenzion Adam Biofarm Charolais koje se bavi slobodnim uzgojem i organskom poljoprivrednom proizvodnjom.

Četvoromodulni trening edukatora iz oblasti agroturizma je održan u prostorijama naše institucije 05.  i 06.12.2019. godine a sproveden u organizaciji sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor. Treningu su prisustvovali predstavnici turističkih organizacija (lokalnih i regionalnih), član gradskog veća zadužen za truizam, udruženja iz oblasti agroturizma, poljoprivrednih udruženja, poljoprivrednih gazdinstava, ekoloških društava. Na treningu su ukratko predstavljeni kursevi istitucija organizatora treninga, a zatim je izvršena prioritetizacija kurseva gde su u sprovedenom radu u grupama učesnici naveli od ponuđena 32 kursa po 5 prioritetnih kurseva koji oni smatraju narelevantnijim za sprovođenje obuka.