Nastavni materijal nastavnika

Циљ предмета

Усвајање основних појмова из немачког туристичког језика кроз говорне и писане активности.

 Овладавање комуникативним функцијама немачког језика у зависности од нивоа предзнања студената у оквиру језика струке тј. језичким вештинама (слушањем, читањем, писањем и говором) као и граматичким структурама у функцији језика.

Исход предмета

 Постизање нивоа знања по Европском језичком оквиру  са нагласком на језик туристичке струке код нивоа А1.