Cilj predmeta je da osposobi studente za projektovanje i realizaciju jednostavnijih poslovnih aplikacija u grafičkom radnom okruženju pomoću integrisanog okruženja za razvoj (MS Visual Studio), koristeći viši programski jezik (C#).

Po uspešnom okončanju ovog predmeta, studenti će:

-koristiti osnovne funkcionalnosti IDE alata MS Visual Studio
-biti u stanju da identifikuju osnovne karakteristike objektno-orjentisanog programiranja
-moći izraditi jednostavnije programe u programskom jeziku C#
-moći dizajnirati i realizovati čeone komponente aplikacije (ekranske forme)
-biti u stanju da naprave desktop poslovnu aplikaciju pod operativnim sistemom MS Windows
-moći povezati svoju aplikaciju sa skladištem podataka (SQL Server ili MS Access)