Финансијски менаџмент је обавезан предмет на другој години студија студијског програма ОСС Рачуноводство и ревизија

Циљ предмета: 

Оспособити студенте да разумeју и прихвате основну финансијску логику, технике и могућности управљања финансијама. Студенти ће бити способни да доносе утемељене одлуке о финансирању, оцени инвестиционих пројеката и управљању капиталом компаније.

Исход премета: 

Након успешног завршетка студијског програма, студент ће моћи да: 

1. Препозна и опише релацију компаније са финансијским окружењем 

2. Примени технике вредновања инструмената финансијских тржишта 

3. Направи избор и примени адекватне технике управљања текућим средствима - готовином, вредносним папирима, потраживањима и залихама 

4. Користи технике оцене инвестицијских пројеката, те доноси оптималне финансијске одлуке 

5. Идентификује и објасни структуру и трошак извора финансирања компанијеОснови рачуноводства је обавезан предмет на првој години студија студијског програма ОСС Рачуноводство и ревизија.

Циљ предмета 

Усвајањем ових садржаја студенти треба да разумеју пословање привредног друштва и економске догађаје који се одвијају у њима.Циљ је да упознају рачуноводствене садржаје,упознају књиговодствену документацију и контни оквир

Исход предмета 

Из овог предмета студенти стичу основна знања која су им неопходна за усвајање сложенијих рачуноводствених садржаја


Пословне финансије је обавезан предмет на другој години студија студијског програма ОСС Рачуноводство и трећој години студија на студијском програму ОСС Туризам, као и изборни предмет на студијском програму ОСС Менаџмент и предузетништво.

Циљ предмета: 

Да студенти стекну знања из области прибављања и ангажовања финансијских средстава у предузећу ради постизања ликвидности и солвентности у свом пословању. Ова знања користиће рачуновође у свим облицима предузећа без обзира на делатност као и предузетници који се баве разним врстама послова.

Исход предмета: 

Стицање знања из области пословних финансија и оспособљавање да се рационално користе расположива финансијска средства у пословању. Анализа извора средстава и избор најповољнијих извора нарочито је значајно питање поготову када се ради о кредитима банака.


Рачуноводство је обавезан предмет на другој години студијског програма Менаџмент и предузетништво.

Финансијско рачуноводство је обавезан предмет на другој години студијског програма Туризам.

Циљ предмета

Да студенти стекну теоријског и практичног знања о специфичности појединих делатности  и организовања  привредних субјеката у  процесу репродукције. Акценат  је на интерној економији ових предузећа, кроз управљање трошковима и приходима уз поштовање основних економских принципа, са циљем  да се остваре  што бољи резулатати пословања.

Исход предмета

Усвајање знања и вештина у вођењу интерне економије привредног субјекта у савременим условима привређивања ради максимирања циљева предузећа.

Економика бизниса је обавезни предмет на првој години студија студијских програма ОСС Рачуноводство и ревизија, ОСС Туризам и ОСС Менаџмент и предузетништво.

Циљ предмета

Да студенти стекну теоријска и практичнa знања о специфичности појединих делатности и организовања  привредних субјеката у  процесу репродукције. Акценат  је на интерној економији ових предузећа, кроз управљање трошковима и приходима уз поштовање основних економских принципа, са циљем  да се остваре  што бољи резулатати пословања.

Исход предмета

Усвајање знања и вештина у вођењу интерне економије привредног субјекта у савременим условима привређивања ради максимирања циљева предузећа.

Финансијска анализа пословања је обавезни/изборни предмет на другој години Мастер струковних студија Пословна економија и менаџмент.

Циљ предмета: 

Циљ предмета је да студентима пружи додатна знања о основним елементима финансијских извештаја како би на бољи и сврсисходнији начин анализирали финансијски положај и успешност пословања предузећа. Разумевање улоге финансијске анализе пословања подразумева упознавање студената са методама и видовима анализе, методологијом анализе пословања и анализом пословања како предузећа у целини тако и појединих његових делова.


Исход предмета: 

Након успешно савладаног предмета, студент ће бити у стању да: користи знања и вештине анализе пословања предузећа уз потпуно разумевање и управљање резултатима пословних процеса у креирању учинка (радова и услуга) за корисника, унапређивање перформанси пословања, генерисање развоја и раста привредног ентитета, критички проучи кључне проблеме у анализи пословања; изврши анализу пословања предузећа у целини и појединих његових делова.


Финансијски менаџмент је обавезни предмет на првој години мастер струковних студија Пословна економија и менаџмент

Циљ предмета

Пренети студентима знања неопходна за управљање пословним финансијама на нивоу предузећа, квалитетно креирање и руковођење финансијским средствима које за резултат има повећање профитабилности

Исход предмета

Студент ће бити оспособљен да схвати улогу пословних функција предузећа као најзначајнију функцију и начин управљања пословним финансијама, као и методе како унапредити управљање финансијама уз примену информационих технологија.

Рачуноводствени информациони систем је обавезни предмет на трећој години студијског програма ОСС Информационе технологије.

Циљ предмета је упознавање студената са организацијом података и концептом рада програмских модула који чине Рачуноводствени информациони систем. 

Исход предмета је оспособљавање студената за разумевање и примену базичних знања која се тичу креирања новог или прилагођавања већ постојећег рачуноводственог информационог система потребама савременог пословања. 

Финансијска анализа је обавезни предмет на другој години студијског програма ОСС Рачуноводство и ревизија


Циљ предмета: Стицање знања и вештина потребних за примену техника и метода за анализу основних финансијских извештаја, као и анализу, извођење закључака и давање препорука менаџменту предузећа на основу добијених резултата.


Исход предмета: Студенти су оспособљени да: (1) разумеју концепте и мерења које леже у основи финансијских извештаја, (2) развију вештине потребне за ефикасно анализирање финансијских извештаја, и (3) стекну разумевање избора која предузећа чине у извештавању и њихов утицај на пословни резултат.


Финансијско рачуноводство је обавезни предмет на другој години студија студијског програма ОСС Рачуноводство и ревизија


Циљ предмета: је  да се студенти  упознају са основним рачуноводственим појмовима, основама система двојног књиговодста и његовој примени у евидентирању средстава и извора средстава, прихода и расхода, утврђивању и распоређивању пословног резултата и специфичностима књиговодства у туризму. Изучавањем програмских садржаја предмета финансијско рачуноводство, студенти треба да се оспособе за коришћење података из рачуноводствене евиденције.


Исход предметада студенти разумеју информације које добијају  из  рачуноводствене евиденције. Да сагледају могућности рачуноводства као информационог система и информација које служе као основ за доношење одлука на свим нивоима одлучивања.