Циљ предмета 

Усвајањем ових садржаја студенти треба да разумеју пословање привредног друштва и економске догађаје који се одвијају у њима.Циљ је да упознају рачуноводствене садржаје,упознају књиговодствену документацију и контни оквир.

Исход предмета 

Из овог предметда студенти стекну основна знања која су им неопходна за усвајање сложенијих рачуноводствених садржаја.

Циљ предмета: 

Да студенти стекну знања из области прибављања и ангажовања финансијских средстава у предузећу ради постизања ликвидности и солвентности у свом пословању. Ова знања користиће рачуновође у свим облицима предузећа без обзира на делатност као и предузетници који се баве разним врстама послова.

Исход предмета: 

Стицање знања из области пословних финансија и оспособљавање да се рационално користе расположива финансијска средства у пословању. Анализа извора средстава и избор најповољнијих извора нарочито је значајно питање поготову када се ради о кредитима банака.

Циљ предмета: 

Оспособити студенте да разумeју и прихвате основну финансијску логику, технике и могућности управљања финансијама. Студенти ће бити способни да доносе утемељене одлуке о финансирању, оцени инвестиционих пројеката и управљању капиталом компаније.

Исход премета: 

Након успешног завршетка студијског програма, студент ће моћи да: 

1. Препозна и опише релацију компаније са финансијским окружењем 

2. Примени технике вредновања инструмената финансијских тржишта 

3. Направи избор и примени адекватне технике управљања текућим средствима - готовином, вредносним папирима, потраживањима и залихама 

4. Користи технике оцене инвестицијских пројеката, те доноси оптималне финансијске одлуке 

5. Идентификује и објасни структуру и трошак извора финансирања компаније

Циљ предмета

Да студенти стекну теоријског и практичног знања о специфичности појединих делатности  и организовања  привредних субјеката у  процесу репродукције. Акценат  је на интерној економији ових предузећа, кроз управљање трошковима и приходима уз поштовање основних економских принципа, са циљем  да се остваре  што бољи резулатати пословања.

Исход предмета

Усвајање знања и вештина у вођењу интерне економије привредног субјекта у савременим условима привређивања ради максимирања циљева предузећа.

Циљ предмета

Пренети студентима знања неопходна за управљање пословним финансијама на нивоу предузећа, квалитетно креирање и руковођење финансијским средствима које за резултат има повећање профитабилности

Исход предмета

Студент ће бити оспособљен да схвати улогу пословних функција предузећа као најзначајнију функцију и начин управљања пословним финансијама, као и методе како унапредити управљање финансијама уз примену информационих технологија.

Финансијска анализа је обавезни предмет на другој години студијског програма ОСС Рачуноводство и ревизија


Циљ предмета: Стицање знања и вештина потребних за примену техника и метода за анализу основних финансијских извештаја, као и анализу, извођење закључака и давање препорука менаџменту предузећа на основу добијених резултата.


Исход предмета: Студенти су оспособљени да: (1) разумеју концепте и мерења које леже у основи финансијских извештаја, (2) развију вештине потребне за ефикасно анализирање финансијских извештаја, и (3) стекну разумевање избора која предузећа чине у извештавању и њихов утицај на пословни резултат.

Финансијско рачуноводство је предмет на другој години студија студијског програма ОСС Рачуноводство и ревизија


Циљ предмета: је  да се студенти  упознају са основним рачуноводственим појмовима, основама система двојног књиговодста и његовој примени у евидентирању средстава и извора средстава, прихода и расхода, утврђивању и распоређивању пословног резултата и специфичностима књиговодства у туризму. Изучавањем програмских садржаја предмета финансијско рачуноводство, студенти треба да се оспособе за коришћење података из рачуноводствене евиденције.


Исход предмета: да студенти разумеју информације које добијају  из  рачуноводствене евиденције. Да сагледају могућности рачуноводства као информационог система и информација које служе као основ за доношење одлука на свим нивоима одлучивања.

Економика бизниса је обавезни предмет на првој години студија студијских програма ОСС Рачуноводство и ревизија, ОСС Туризам и ОСС Менаџмент и предузетништво.

Циљ предмета

Да студенти стекну теоријска и практичнa знања о специфичности појединих делатности и организовања  привредних субјеката у  процесу репродукције. Акценат  је на интерној економији ових предузећа, кроз управљање трошковима и приходима уз поштовање основних економских принципа, са циљем  да се остваре  што бољи резулатати пословања.

Исход предмета

Усвајање знања и вештина у вођењу интерне економије привредног субјекта у савременим условима привређивања ради максимирања циљева предузећа.