Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata sa odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.  Upoznavanje sa najznačajnijim opasnostima i štetnostima koje se mogu javiti pri obavljanju poslova na pojedinim radnim mestima i merama i sredstvima zaštite koje je neophodno sprovesti i primeniti, kako bi se nivo rizika od povreda i oštećenja zdravlja smanjio i održao na prihvatljivom nivou. Sticanje znanja o opštim i posebnim merama u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu.

Ciljevi predmeta

U okviru predmeta studenti će steći fundamentalna znanja iz oblasti opšte i neorganske hemije. 
Studenti će biti upoznati sa:
(1) osnovnim hemijskim pojmovima, strukturom atoma, tipovima hemijskih veza, građom jonskih i molekulskih jedinjenja, osobinama disperznih sistema i osnovnim pojmovima iz hemijske ravnoteže;
(2) nalaženjem elemenata u prirodi, osobinama elemenata i njihovih najvažnijih jedinjenja;
(3) praktičnom primenom i toksikološkim osobinama pojedinih elemanata i neorganskih jedinjenja;
(4) hemijskim proračunima i osnovnim tehnikama rada u hemijskoj laboratoriji.


Cilj predmeta je da studentima pruži fundamentalna znanja iz oblasti organske hemije. Studenti se upoznaju sa:

(1) nomenklaturom organskih jedinjenja;

(2) osnovnim pojmovima iz strukture i reakcija organskih jedinjenja;

(3) zavisnosti fizičkih i hemijskih osobina i strukture organskih molekula;

(4) praktičnom primenom i toksikološkim osobinama pojedinih organskih jedinjenja;

(5) osnovnim tehnikama izdvajanja, prečišćavanja i identifikacije organskih jedinjenja.

Cilj predmeta je upoznavanje sa:

(1) parametrima kvaliteta prirodnih voda.

(2) higijenskom ispravnošću vode za piće i maksimalno dopuštenim koncentracijama primesa

(3) tehnološkim postupcima pripreme vode u zavisnosti od vrste napojne vode pri čemu se obrađuju sledeće metode:

- separacione metode (koagulacija i flokulacija, taloženje, filtracija, membranska filtracija: mikrofiltracija i ultrafiltracija),

- hemijske metode (poboljšani proces koagulacije, unapređeni proces oksidacije)

- difuzione metode (primena adsorpcije, primena apsorpcije/desorpcije)

- dezinfekcija vode za piće (hlorisanje i primena drugih metoda).

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata sa: 
(1) postavljanjem masenih i energetskih bilansa, svojstvima energije, zakonima termodinamike i njihovom primenom u različitim fizičkim, hemijskim i drugim procesima iz prakse; 
(2) metodama određivanja termodinamičkih veličina idealnog gasa i realnih fluida; 
(3) terminologijom, mehanizmima i osnovnim proračunima u oblasti prenosa toplote.

Cilj predmeta je da studenti upoznaju sa:

(1) postavljanjem masenih i energetskih bilansa, svojstvima energije, zakonima termodinamike i njihovom primenom u različitim fizičkim, hemijskim i drugim procesima iz prakse;

(2) metodama određivanja termodinamičkih veličina idealnog gasa i realnih fluida;

(3) terminologijom, mehanizmima i osnovnim proračunima u oblasti prenosa toplote.


Cilj predmeta je:

Sticanje znanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za obavljanje poslova procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. Upoznavanje sa metodama procene rizika, zakonskim direktivama i međunarodnim standardima i preventivnim merama za upravljanje rizikom.