Циљ предмета

Упознавање студената са могућим ризицима, кризним ситуацијама, безбедоносним изазовима везаним за животну средину, политичке и економске догађаје, здравље, технолошке догађаје и сл., односно са свим што има негативне последице по туризам, на живот и здравље како самих туриста, запослених у сектору туризма, на безбедност целокупне туристичке дестинације. 

Овладавање научним и стручним знањима и вештинама у детектовању потенцијалних природних и физичких ризика из окружења, организацији безебедности туриста током путовања у саобраћају, смештајним објектима, спортским објектима, туристичкој дестинацији, као и оспособљавање за управљање кризним ситуацијама уз примену информационих технологија.

Структура предмета

Теоријска настава: основни појмови (безбедност, ризик, криза, последице); врсте криза у туризму-догађаји везани за животну средину, друштвено политички догађаји, догађаји везани за здравље, технолошки догађаји, економски догађаји; туристи као потенцијални проузрокавачи ризичних ситуација, ризици у повезаним делатностима грана (саобраћај, спорт, трговина), ризици људског и институционалног окружења ван сектора туризма, сигурност туриста током путовања и боравка у туристичкој дестинацији, безбедност туристичке дестинације, безбедност у обејктима за смештај, безбедност у ресторатерским објектима, безбедност хране, туризам и здравље људи, инструменти за комуникацију у условима кризе у туризму; правни основ од значаја за безбедност у делатности туризма; документа UNWTO од значаја за безбедност у туризму; најчешће грешке током кризних ситуација у туризму.

Практична настава: Практични примери и студије случаја из области безбедности на домаћем, регионалном и глобалном туристичком тржишту;анализа студија случаја; симулација кризних догађаја (процедуре, редослед активности, носиоци активности, кризно комуницирање у туризму).


Циљ предмета: 

Стицање одговарајућих знања и вештина специфичних за управљање процесом маркетинга у трговинској делатности. Способност студената да решавају сложене практичне проблеме везане за планирање, организацију и контролу маркетинг активности у трговини, уз разумевање и уважавање промена у савременој малопродаји и велепродаји.

Исход предмета: 

Оспособљеност студената за разумевање суштине и специфичности концепта маркетинга у трговинској делатности. Успешно савладавање овог наставног предмета омогућава студентима самостално обављање сложених пословних активности из домена маркетинга у трговинским ланцима, односно велепродајним и малопродајним трговинским предузећима.

Циљ предмета

Упознавање студената са комплементарним делатностима туризма, односно организацијом и менаџментом саобраћајних, културних, трговинских, забавних, рекреативних, спортских, занатских, пољопривредних услуга и садржаја. Оспособљавање студената да могу  самостално да креирају и реализују комплементарне садржаје, односно да управљају привредним субјетима из поменутих комплементарних области. 

Структура предмета

Теоријска настава: комлементарност (појам, неопходност допунских садржаја за туристичку делатност посматран као сложен систем); менаџмент културних садржаја (услуга) од значаја за туризам; менаџмент спортских, забавних и рекреативних садржаја (услуга) од значаја за туризам,менаџмент догађаја од значаја за туризам; управање микро, малим и средњим предузећима који пружају услуге туристима у дестинацији (изнајмљивање превозних средстава, спортске опреме...); вођење  и организација мањих објеката који пружају услуге у руралном, еко, винском, гастрономском, авантуристичком... туризму; стари и уметнички занати у функцији комплетирања туристичке понуде (произвођачи сувенира, предмета народне радиности...); мали пољопривредни произвођачи у функцији унапређења туристичке понуде једне дестинације (производња и продаја аутентичних локалних пољопривредних производа); значај туристичких професија (водича, локалних туристичких водича, аниматора) и инструктора (пливања, скијања, роњења, рафтинга...).

Практична настава: Практични примери и студије случаја из области комплементарних делатности у туризму на  домаћем, регионалном и глобалном тржишту; анализа студија случаја;обилазак терена са циљем да се студенти упознају са начином рада конкретних појединачних носилаца комплементарних садржаја у туризму.Циљ предмета: 

Стицање одговарајућих знања и вештина из области управљања туристичким дестинацијама. Способност студената да решавају сложене практичне проблеме везане за функционисање туристичке дестинације у складу са трендовима на туристичком тржишту, са посебним акцентом на одрживи развој туризма на одређеном простору. Важан циљ је и да се студенти оспособе за самостално укључивање у сложене активности као што су израда и примена различитих планских докумената (стратегија, мастер планова, програма развоја...) у складу са важећим Законом у туризму.

Исход предмета: 

Оспособљеност студената за разумевање суштине концепта управљања дестинацијом као интегралним туристичким производом. Успешно савладавање наставног предмета омогућава студентима да се самостално и активно укључе у сложен процес планирања, организовања, креирања и контроле менаџмент активности на нивоу конкретне туристичке дестинације.


Циљ предмета:
Да се студенти упознају са основним карактеристикама пословног комуницирања и различитим начинима његове реализације; да савладају и усвоје основне технике и вештине комуницирања у домаћем и међународном пословном окружењу.

Исход предмета:
Студенти ће бити у стању да разумеју значај размене пословних информација и увођење модерне технологије у ефикасно пословно комуницирање са окружењем; да овладају способностима за препознавање основних облика комуницирања с посебним нагласком на интерперсоналној комуникацији. Такође, студенти треба да  овладају практичном применом комуникацијских тактика и савремених средстава комуницирања класичног реторичко-убеђивачког комуникацијског модела и модерног дијалошког комуникацијског модела.


Циљ предмета

Стицање знања и вештина из области предузетништва, са посебним акцентом на специфичности предузетничког процеса. Студенти ће се на савремен, свеобухватан и креативан начин упознати са начином решавања сложених практичних проблема везаних за покретање пословног подухвата, одрживи раст и развој предузећа и његов опстанак на тржишту кроз стицање конкурентске предности на тржишту.


Исход предмета

Оспособљеност студената за: разумевање предузетничког процеса, спознају свих активности за успешно започињање предузетничког подухвата  и његову одрживу реализацију, разумевање и коришћење савремених облика финансијске и нефинансијске подршке предузетницима од стране надлежних инситуција  као битном фактору пословног успеха.

Циљ предмета

Упознавање са општим стањем инфраструктуре у земљи потребне за развој туризма, саобраћајном инфраструктурном мрежом Србије и коридорима 7, 10 и 11, европском мрежом путева кроз Србију, развојем друмског, железничког, водног и ваздушног саобраћаја, туристичком инфраструктуром и супраструктуром, ски центрима, сајамским, конгресним, спа центрима, аква парковима, етно парковима, авантура парковима Србије, пешачким стазама, теренима за спортске, авантуристичке, екстремне активности, упознавање са проблемима и функционисањем комуналне, саобраћајне и локалне инфраструктурне мреже у рецептивним туристичким местима у време туристичке сезоне и усклађивање исте са  потребама туриста.

Исход предмета 

Овладавање научним, стручним знањима и вештинама неопходним за препознавање и формирање квалитетних садржаја саобраћајне, туристичке, комуналне инфраструктурне и супраструктурне мреже потребне за развој туристичке дестинације, у циљу формирања  квалитетних  услуга / туристичких  производа намењених туристима. Стечена знања свршени студенти могу применити у саобраћајним и туристичким организацијама, посебно у домену организације саобраћаја, израде калкулације трошкова превоза и формирање цена туристичких аранжмана.
Циљ предмета

Стицање знања  студената неопходних за разумевање туризма као сложене и глобалне појаве као и за разумевање специфичности туристичког тржишта у односу на остале делатности


Исход предмета 

Да студенти овладају мултидисциплинарним знањима и вештинама из области туризма како би самостално обављали сложене послове на нивоу појединачних носилаца туристичке понуде као и на нивоу туристичке дестинације


Циљ предмета

Да студенти стекну знања неопходна за разумевање различитих аспеката пословања у сектору хотелијерства са посебним акцентом на препознавање и разумевање савремених трендова и очекиваних промена у хотелијерству  као једној од компоненти туризма (угоститељства).


Исход предмета

Стицање знања и вештина студената неопходних  за самостално обављање сложених задатака у сектору хотелијерства.