Изучавање области нацртне геометрије: паралелне пројекције (ортогоналне, косе и котиране).