Kako proizvesti vlastito sjeme ili sadnicu
ERASMUS + PROJEKAT 585833-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP LANDS
SLEDEĆA DESTINACIJA BALKAN: RAZVOJ AGROTURIZMA
Opšte informacije o kursu: Kako proizvesti vlastito sjeme ili sadnicu
Predavač:

v.prof.dr.Semina Hadžiabulić

MA Jelena Davidović-Gidas

MA Jasna Hasnbegović

Trajanje kursa: jedan dan

Cilj(evi) kursa:

Polaznici kursa dobijaju neophodna teorijska i praktična znanja o sjemenu i sadnom materijalu koja su temelj za razumijevanje i primjenu u sjemenarstvu i rasadničarstvu. Po uspješnom završetku ovog modula polaznik će savladati tehnike razmnožavanja biljaka, kao i savremene metode proizvodnje sadnog materijala. Nakon praktične obuke polaznici će moći uspješno proizvoditi sopstveni sadni materijal, uz obezbjeđivanje standardnog kvaliteta. Zaljubljenici prirode i oni koji žele za vlastite potrebe proizvesti sadni materijal, nakon ovog kursa će biti obučeni da to sprovedu u svim fazama uzgoja. Krajni rezultat će biti proizvedene vlastite sadnice.

Opšti ishodi učenja:

Pohađanje kursa će polaznicima omogućiti:

- usvajanje znanja i vještina tehnologije proizvodnje sadnog materijala,

- praktično izvođenje proizvodnje sadnog materijala,

- prepoznavanje važnosti interakcije između biljaka i ekoloških uslova u različitim fazama uzgoja,

- uočavanje kritičnih momenata u tehnološkom procesu proizvodnje,

- identificiranje uloge i značaja primjene biljnih regulatora rasta i supstrata,

- upoznavanje sa razlikama u proizvodnji na otvorenom i u zaštićenom prostoru.

Posebni ishodi učenja:

Nakon završenog kursa polaznici će moći:

- osmisliti i provesti uzgoj sadnog materijala na sopstvenom imanju,

- stečena znanja primjenjivati u proizvodnji sadnog materijala za sopstvene potrebe,

- naučene praktične vještine uspješno primjeniti u proizvodnji za vlastite potrebe.