Cilj ovog modula je da polaznike osposobi za kreiranje i sprovođenje programa pripreme proizvoda od mesa na tradicionalan način, prezentovanja i degustacije pripremljenih mesnih proizvoda, promocije i prodaje napravljenog proizvoda, kroz jednodnevni praktično-teoretski kurs.Svrha programa je da doprinese edukovanju članova porodičnih seoskih domaćinstava, kako bi ostvarili značajne rezultate na svojim porodičnim gazdinstvima kao i  ostvarivanju dodatne vrednosti kroz proizvodnju i prodaju dobijenih proizvoda. Ovim programom polaznici kursa, nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i članovi gazdinstva će biti spremni da pripreme prerađevine od mesa, izvrše njihovu obradu, sečenje, serviranje, aranžiranje, pakovanje, prodaju i distribuciju budućim korisnicima, agroturistima.  Polaznici će ovim programom biti podstaknuti i osposovljeni da organizuju i vode programe promocije tradicionalnih proizvoda od mesa, ističući pri tom stručno i utemeljeno znanje iz oblasti proizvodnje, prerade i tehnologije mesa. Polaznik će uz stečene veštine prezentovanja moći da istakne kvalitativne prednosti lokalno proizvedenih tradicionalnih proizvoda od mesa i mogućnost njihove direktne prodaje turistima ili u objektima agroturizma.