Циљ предмета

Стицање напредних стручних знања и развој компетенција за мултидисциплинарни приступ агенцијском пословању, туристима, туристичком сектору и туристичкој агенцији. Овладавање и усвајање стручних појмова, принципа и процеса у циљу оспособљавања за обављање послова у туристичкој агенцији, хотелском предузећу, јавном сектору и комплементарним делатностима у туризму.

Исход предмета

Усвајање знања и вештина о агенцијском пословању. Разумевање сличности и разлика у пословању организатора путовања, туристичких посредника и специјализованих туристичких агенција. Развијање и примена вештина пословне комуникације и коресподенције у раду са партнерима и клијентима из различитих друштвених група. Оспособљавање за самостално креирање туристичких аранжмана на основу познавања савремених трендова на туристичком тржишту. Савладавањем садржаја предмета кандидат ће бити оспособљен за рад у туристичкој агенцији, локалној туристичкој организацији, у туристичком друштву, на пословима дочека гостију, у хотелском предузећу, на туристичком локалитету и сличним пословима у приватном  и јавном сектору, али и да самостално решава сложене проблеме и разне непредвиђене ситуације које носи сектор услуга.

Циљ предмета 

Упознавање са заштићеним подручјима природе у Србији који обухватају око 5% територије РС представљени националним парковима, резерватом биосфере, резерватима и парковима природе, рамсарским подручјима, споменицима природе и бројним биљним и животињским врстама које представљају раритетне и ендемичне врсте не само у Србији, већ и на Балкану и Европи. Такође упознавање са проблемима загађења и деградације животне средине и мерама смањења како би  одрживи развој екотуризма  позиционирао Србију  на међународном туристичком тржишту  као пожељну туристичку дестинацију очуваних и богатих природних и културних ресурса.   

Исход предмета

Овладавање научним и стручним знањима из области очуване и заштићене природе Србије уз стицање вештина неопходних за: уочавање и заштита деградираних простора, мере за њихову ревитализацију у циљу формирања еколошких туристичких производа и итинерера, управљање парковима и другим заштићеним просторима, развој сеоског туризма Србије, управљање посетама у заштићеним просторима, укључивање становништва у органску пољопривредну производњу, домаћу радиност, развој приватног предузетништва, укључивање у пројекте одрживог екотуризма где туристи треба да доживе становништво, простор, природну и културну средину у изворном облику.


Циљ предмета

Циљ предмета менаџмент догађаја и анимација у туризму се огледа у стицању практичних знања, вештина и способности за креативно планирање, организацију и реализацију догађаја (пословних скупова, семинара, конгреса, туристичких, културних и забавних манифестација, спортских догађаја), упознавању са финансијским аспектима догађаја, као и контролом квалитета догађаја. Анимација као значајна активност у туристичкој понуди дестинација је вештина и способност креирања разноврсних  форми анимације (културних, забавних и спортских садржаја), дневних, вечерњих, забавних, едукативних радионица како за госте  (туристе) током боравка у дестинацији, тако и за домаћине који анимацију или догађај треба практично да реализују.  

Исход предмета

Студенти се обучавају за практичну примену стечених знања, теорија, метода у процеса планирања и организовања разноврсних облика анимације и догађаја у туризму и хотелијерству, стечена знања користе у креирању и изради програма анимације за хотеле, туристичка насеља и туристичка места у циљу побољшања квалитета понуде и формирању садржајнијег боравка/одмора за туристе. Студент развија вештину комуникативности, креативности и одговорности за сопствене пројекте анимације и организације догађаја, спремност за самостални и тимски рад, способност да остварује добру комуникацију са непосредним и ширим окружењем, интерактивни однос на релацији аниматор-туриста-домаћин, способност да критички оцени реализацију и ефекте анимације и организације догађаја како на доживљај туриста, тако и на квалитет понуде туристичког места.Циљ предмета 

Упознавање са основама туристичке географије, потенцијалима за развој туризма Србије, природним, антропогеним, рецептивним ресурсима, туристичким прометом, регионалним развојем туризма и перспективама за укупан развој привреде Србије, као и стицање знања и вештина у препознавању туристичких простора

Исход предмета 

Овладавање научним, стручним знањима и вештинама неопходним за креативно учешће у препознавању, одабиру и формирању туристичких ресурса у туристички производ, развоју туристичких места и регија у циљу успешног развоја туризма земље.

Циљ предмета

Упознавање са савременим облицима туристичких кретања и врстама туризма, дестинацијама селективног туризма и носиоцима тог развоја на дестинацији/кластеру у Србији, препознавање тржишта селективног туризмаЦиљ предмета: Упознавање са савременим облицима туристичких кретања и врстама туризма, дестинацијама селективног туризма и носиоцима тог развоја на дестинацији/кластеру у Србији, препознавање тржишта селективног туризма.

Исход предмета

Овладавање научним и стручним знањима о савременим туристичким кретањима и облицима туризма, стицање вештина неопходних за креативно формирање туристичких производа селективног туризма на дестинацији/кластеру посебних облика туризма у Србији који ће привући пажњу иностраних туриста и опште познавање тржишта селективног туризма.

Циљ предмета

Стицање специјализованих стручних знања која се односе на принципе, начине и услове уређења туристичких дестинација, на проблематику планирања, пројектовања, грађења,  реконструкције и одржавања простора и објеката у туристичкој дестинацији.

Исход предмета

Развијена способност вредновања и критичког разумевања комплексности и специфичности туристичке изградње и решавања сложених проблема на иновативан начин. Вештина управљања и вођења сложене комуникације, интеракције и сарадње са другим струкама у интердисциплинарном приступу решавању питања планирања туристичких дестинација, као и простора и објеката у дестинацији и оспособљеност за читање и разумевање урбанистичких планова и пројектне документације.

Циљ предмета 

Стицање напредних стручних знања о појму и развоју туристичког простора, као подсистему геопростора, у коме се формира савремени туристички производ намењен све захтвенијим потрошачима на глобалном туристичком тржишту. Развијање способности препознавања и вредновања туристичких ресурса (природних и антропогених) значајних за развој туризма дестинација у циљу сагледавања трансформације простора за потребе развоја туризма.

Исход предмета 

Усвајање неопходних знања и појмова о геопростору и туристичком простору. Разумевање и развијање критичког мишљења и ставова о туризму као специфичној и комплексној делатности и великом потрошачу простора. Способност повезивања знања у циљу препознавања позитивних и негативних ефеката развоја туристичког простора. Анализа простора као фактора туристичке понуде кроз препознавање и вредновање његових основних елемената (ресурса). Савладавањем садржаја предмета кандидат ће бити оспособљен да препозна туристичке ресурсе неопходне за развој туристичких дестинација, да анализира организацију простора у туристичким дестинацијама кроз систематизацију и структуру туристичких просторних јединица, предлаже концепте развоја туристичког простора, али и самостално води сложене пројекте будућег развој дестинација.

Циљ предмета 

Стицање знања о светском и националном културном наслеђу; врстама и заштити културних добара, споменицима на УНЕСКО-овој листи светске културне баштине; туристичкој валоризацији и промоцији културних добара, врстама културног туризма као специфичног вида туризма, маркетингу и менаџменту културног туризма, туристичким производима културног туризма Србије, европским културно-туристичким рутама кроз Србију.

Исход предмета 

Студенти који овладају материјом овог предмета оспособљени су да стручно презентују културно наслеђе земље домаћим и страним туристима, да формирају туристички производ културног туризма, туристичку презентацију и валоризацију културног добра, да формирају тематске програме културних тура кроз Србију, реализују обиласке споменика културе у земљи за потребе рада у туристичким агенцијама и туристичким организацијама, остварују сарадњу са Заводима за заштиту споменика културе и музејима на промоцији и презентацији културно – историјског наслеђа.

Циљ предмета 

Упознавање са основама светске туристичке географије, најважнијим туристичким регијама, центрима и градовима Европе, Африке, Азије, Северне и Јужне Америке, Аустралије и Океаније, светским атрактивним знаменитостима, савременим тенденцијама и правцима туристичких крeтања у свету и Европи и њихов одраз на развој туризма Србије, место Србије на глобалном туристичком тржишту.

Исход предмета 

Овладавање научним и стручним знањима из области европских и светских туристичких ресурса и стицање вештина неопходних за креативно учешће у препознавању, одабиру и формирању туристичких итинерера и агенцијских аранжмана/програма намењених туристима, као и објективно сагледавање места Србије у регионалној и европској туристичкој понуди. Оспособљеност студената за сагледавање значаја, узрока и фактора регионалне концентрације туристичких кретања у свету; Усвајање знања о потреби и предностима регионалног усмеравања туристичког развоја; Изградња компетенција при избору регионалних приоритета туристичког развоја.

Циљ предмета 

Стицање стручних знања и развој компетенција за мултидисциплинарни приступ туристичком вођењу, важној и неизоставној делатности у ери глобалног развоја туризма. Усвајање стручних знања која се односе на улогу, врсте, функционисање и ефекте туристичког вођења, у циљу развијања способности критичког вредновања и разумевања улоге и значаја лиценцираних туристичких водича (специјализованих кадрова у туризму) у обављању сложених процедура рада и послова у процесу туристичког вођења.


Исход предмета 

Усвајање неопходних знања и вештина о туристичком вођењу. Упознавање са процедурама полагања стручног испита и добијање лиценце за туристичког водича или туристичког пратиоца. Разумевање сличности и разлика у обављању послова туристичких водича и туристичких пратилаца. Развијање и примена вештина пословне комуникације и коресподенције у интеракцији са клијентима из различитих друштвених група. Оспособљавање за самостално извођење туристичког аранжмана. Савладавањем садржаја предмета кандидат ће бити припремљен за полагање курса за туристичког водича и оспособљен за рад у информативним службама туристичких агенција, туристичких организација, у туристичком друштву, у хотелским предузећима, на туристичким локалитетима у дестинацији и сличним пословима у приватном и јавном сектору, али и да самостално решава сложене проблеме и разне непредвиђене ситуације које се дешавају у туристичким кретањима и приликом њиховог вођења.