naŠe diplome

I diploma i znanje

Studijski programi Visoke škole strukovnih studija Užice su usaglašeni sa Bolonjskom deklaracijom, a samim tim i priznati od strane drugih visokošloskih ustanova koje su deo evropskog sistema obrazovanja što podrazumeva da se naše diplome mogu nostrifikovati u svim tim zemljama.
Takođe naši svršeni studenti na osnovu toga mogu graditi poslovne karijere u većini zemalja EU.

Primeri priznavanja naših diploma: